cs

POLEDNÍ SLUŽBA

29.03.2024

PRO POMOC těm, kteří se s námi setkávají v poledne v reakci na "Výzvu ke službě" bychom chtěli našim spoluučedníkům připomenout následující pravdy:

I když všichni žijeme, pohybujeme se a máme své bytí ve vědomí našeho Otce, Jeho Mysl je jedinou Myslí a naše mysle, jsou středy Jeho Vědomí; a i když to není náš život, ale Jeho Život, který žije v našich tělech, roste je a rozvíjí naše vědomí tak rychle, jak to dokážeme vydržet a být silní – tak musí On znát všechny naše potřeby, naše omezení a co je nejlepší pro nás a čeká na zajištění těchto potřeb a završení našich životů do dokonalé harmonie a štěstí, když se toho přestaneme bát a znepokojovat – což jen ucpe kanály naší mysli a života – a zcela se odevzdáme Jeho udržování.

Jinými slovy, pouze když svou mysl uvedeme do dokonalé harmonie s Jeho Myslí, dokonalou láskou a důvěrou v Něj, nepřipustíme žádné negativní myšlenky jakéhokoli druhu v naší mysli – žádné, o kterých víme, že nejsou Jeho myšlenkami nebo těmi, o kterých by pro nás nechtěl, abychom si mysleli – zda je naše mysl vhodná nebo schopná přijímat dobro, které čeká, aby nám ho dal.

Je to POZNÁNÍ této Velké Pravdy, které činí naši mysl široce otevřenou a dokonalým kanálem, kterým může Velké Světlo Jeho Lásky proudit pro pomoc a požehnání druhým.

Myslete si! S VĚDOMÍM, že naše mysl je Jeho Mysli v nás, a že když ji takto vědomě otevřeme, mocné Světlo Jeho Lásky může skrze nás proudit do jiných cest Jeho Vědomí, které nyní přebývá v temnotě kvůli absenci takového VĚDĚNÍ a ke kterému směřujeme to Světlo – nevidíte, co Světlo takového Vědění udělá? Ve skutečnosti vyžene temnotu v takových myslích právě tak jistě, jak to Víme, a tak jistě, jako světlo vnesené do temné místnosti ji okamžitě osvětlí, takže temnota zmizí.

PAK každé poledne v Tichu, když je vaše duše obrácena dovnitř k Bohu, otevřete svá srdce a mysl dokořán a nechte vylévat slavné Světlo Jeho Lásky a zaplavovat vaše vědomí a proudit k těm, kterým byste pomohli. Podívejte se, jak je Jeho Láska obklopuje Svým Světlem, osvěcuje jejich duše, a tak otevírá jejich centra vědomí, aby Světlo mohlo proudit do jejich myslí a oni mohli cítit Jeho hřejivou, léčivou a povznášející moc a mohli POZNAT, tak jak to znáte vy.

Podívejte se, jak se to skutečně děje, S VĚDOMÍM, že i když ve svém srdci cítíte Boží všemoudré a všemilující přání pomoci těmto drahým, požehná jim, jak plánoval od začátku, a stejně tak požehná vám. Nebo s Ním plně nespolupracujete tím, že spojíte své vědomí a vůli s Jeho Vědomím a Záměrem?

Nemůže to být jinak. Bůh je Vše ve všem. Když Jeho Mysl, Jeho Vůli, Jeho Život, Jeho Lásku, Jeho Záměr takto ZNÁTE a vaše mysl, vůle a záměr se zcela poddají Jeho, pak je ve vás a ve všem pouze Jeho Vědomí a Jeho Láska a ve všech, kterým směřujete Jeho Světlo; a Jeho Dokonalý Život, Vůle a Já se musí projevit ve vás a skrze vás a ve všech, v nichž Ho vidíte.

A pokud si to jen dokážete uvědomit, tím, že POZNÁTE tuto Pravdu pro ty, kterým byste pomohli, poskytujete takovou největší možnou pomoc: protože to je jediný způsob, jak může Otec oslovit ty ze svých dětí, které putují temnotou – prostřednictvím těch, jejichž mysli jsou v tomto POZNÁNÍ jedno s Jeho Mysli.

Nebo nevidíte, že každá mysl, která vstoupila do tohoto POZNÁNÍ, tak přináší více Jeho Vědomí – což znamená více Jeho Moudrosti, Lásky a Moci – dolů na Zemi a vytváří vyzařující centra a kanály Světla, skrz které může být vylito více Světla a Moci Jeho Lásky; a tak vyhání z lidských myslí více temnoty a přivádí jich více do Světla Velkého VĚDĚNÍ?

Přečtěte si výše uvedené pomalu a zůstaňte u každé myšlenky ve větě, dokud nebude jasná. Každá myšlenka má zásadní význam a bude mít dalekosáhlé účinky, když plně pronikne do vědomí a zůstane tam. Kéž vy, kteří čtete, získáte požehnání, které pro vás obsahuje.

NEOSOBNÍ UČENÍ

EDITOR -JÁN MASTER