cs

POLEDNÍ KALICH

V JEHO SLUŽBĚ ( ODDANOSTI)- VÝZVA KE SLUŽBĚV následujícím textu je uvedena první definitivní práce, pro kterou jste povoláni pracovat pro Bratrstvo Krista jako jeho součást. Pamatujte, že jste základny, Naši agenti, jejichž prostřednictvím můžeme uskutečňovat Otcovu Vůli.

Toto první dílo je tedy předběžné a přípravné v tom, že si zvyknete na určité a zasvěcené úsilí a připraví vaše mysli tak, aby se stali čistými, nezištnými, otevřenými kanály, kterými můžeme konat Otcovo dílo na Zemi, tak jako je plánováno v Nebi, do té míry, do jaké jste věrní při dodržování této žádosti; věnujete se našemu - vašemu Kristovu - použití; Budete-li se v této Službě úplně vyhýbat sobectví a jejím myšlenkám a budete v této Službě zcela zaměřeni, budete se připravovat na větší a individuální službu.

Každý den ve 12 hodin v poledne, bez ohledu na to, kde jste a co děláte, zahoďte všechny vnější myšlenky a zájmy a odejděte do Ticha své duše. Podívejte se, jak jste obklopeni Světlem Boží Lásky a cítíte se v Něm; Vše kolem vás je mocná a všestranná zahrnující Přítomnost; Cítíte, že to také tlačí a poté se vylévá z vašeho nitra, osvětluje vědomí každé buňky vašeho těla a každé schopnosti vaší mysli, takže se všechny stávají čistými, široce otevřenými kanály pro výraz.

Poté, když si uvědomíte, že jste nyní dokonalým středem této Lásky, nechejte její Světlo a Sílu vylévat jako z velkého Majáku Světla, zářícího a rozšiřujícího Jeho záření do vzdálených koutů Země do srdcí a myslí každého, kdo je schopen to přijmout. Podívejte se, jak Světlo Boží Lásky zrychluje, probouzí, rozvíjí a rozšiřuje Kristovo Světlo ve všech těchto věcech a umožňuje jim vědomě chodit dovnitř a učit se tím Světlem.

Zůstaňte v tomto Vědomí od tří do pěti minut, po celou dobu viďte a ciťte Světlo vyzařující z vás v jeho Božské slávě a účinnosti. Zvelebujte Boha, že Jeho Království se nyní připravuje na vyjití do vnějšího života Jeho dětí, a děkujte Mu za to, že jste Mu za tímto účelem umožnili efektivně sloužit.

To je vše, co musíte udělat. Zbytek uděláme My. Protože My, Vyšší Já všech lidí na Zemi a těch v Duchu, tvořících Velkou Armádu Světla, která pracuje pod Kristovým vedením, vylije veškerou mocnou sílu Božího osvícení, uzdravení a osvobození Lásky skrze vás, vašimi lidskými kanály těm, který jsou připravení Ji přijmout, a zároveň jim to pomůže Ji přijmout. Tímto způsobem budete vědomě pracovat s námi, vašimi bratry v Království.

autor - Joseph S. Benner

editor - Ján Master

POLEDNÍ KALICH.

 Odpovědi na otázky.


Vezměte prosím na vědomí, že pokud budete dělat svou část, můžete obdržet veškerou pomoc potřebnou v poledním kalichu. Ale nesmíte vstoupit do jeho Ticha za účelem získání něčeho pro sebe, ale se svým úmyslem setkat se se svými bratry v Kristu, abyste se mohli stát otevřeným kanálem, kterým mohou vlévat Světlo a Sílu Božské Lásky do srdce a mysli dětí Země, z nichž mnozí putují temnotou hříchu, strádání a utrpení. Neboť tím, že se takto dáváte a ztrácíte ve Velké Lásce, zcela zapomínáte na sebe, může Jeho Svatá Moc naplnit a očistit mysl a srdce od všeho, co vás odděluje od Boha a vašeho dobra.

Tímto způsobem se naučíte obracet se k Bohu, místo k jakémukoli vnějšímu zdroji o pomoc - ne tím, že budete vždy myslet na sebe, ale odevzdáte se Otci k Jeho využití. To také znamená, že se nemusíte dívat na své podnikání jako na zdroj svých zásob, ale pouze na Boha. Dokud se nenaučíte vkládat do Něj veškerou svou víru a důvěru, počítat s Ním jako se svým nadřízeným partnerem v podnikání a radit se s Ním ve všem, co děláte, s vědomím, že Jeho Moudrost je nejvyšší a že předem zná výsledek každého pohybu, budete schopen dosáhnout všeho, co stojí za to. Jinými slovy, musíte Mu předat všechny své problémy a dovolit Mu, aby vás ve všem vedl - ne pouze za účelem vydělávání peněz nebo dokonce vydělávání na živobytí, ale pouze proto, abychom Ho potěšili v každé myšlence, slově a činu našeho života.

autor - Joseph S. Benner

editor - Ján Master


****

V POLEDNÍM TICHU I.

Drazí, poslechli byste Bratra?

Je možné a mělo by to být tak, že vy a vaši Bratři byste měli být v této době schopni kontaktovat a stát se Jednotou s Jednou Myslí.

Věřil bys mi, když říkám, kdybys chtěl, mohl bys být kdekoli? Mohl jsi být v minulosti, ačkoliv žádná minulost neexistuje; i když bys mohl být v budoucnosti, ačkoliv žádná budoucnost neexistuje - pro toho, kdo ví. Mohl jsi být, kdekoli by sis přál být. Mohl jsi vědět všechno.

To je, drahý bratře, Jednota s Bohem, a dokud to nebude možné tobě a tvým následovníkům, pak ty i oni zklamali.

V tomto poledním tichu, kde je tvou touhou uzdravit a pomoci všem, kteří o to prosí, řekni jejich vnějším já:"Buďte tiší! Jste lháři! Neboť jste motivování pouze emocemi a pocity a není ve vás žádná pravda." Řekněte jim: "Ne, odmítám se dívat na cokoli, co není dobré, čisté, svaté, harmonické, dokonalé. Neboť tam, kde jsem Já, moje dokonalé Já, ve vědomí, je pouze dokonalost."

V krátké době, budeš-li se řídit těmito pokyny, osvobodíš je od smrtelných smyslů ve všech jejích jednáních a uvidíš a poznáš skrze tuto Božskou sílu, která ti náleží, že vše je duchovní, neboť vše je Bůh.

Toto, drahý bratře, jsou učení tvého Mistra a mého Mistra – Pána Ježíše Krista, který byl s Otcem od počátku a je s Ním až do konce – Univerzálního Boha Všeho; a ty skrze Něj jsi také Jedno se vším.

****

POLEDNÍ KALICH.

DRŽÍME vás v tichu našeho poledního kalichu za duchovní pomoc, kterou potřebujete. Ztište se a snažte se být v tu chvíli ve vnímavém postoji mysli, abyste mohli přijímat Světlo Božské Lásky, které se pak vlévá do vědomí těch, kteří jsou schopni to přijmout, a uvědomují si, že toto Světlo pochází z Velkého Kristova Bratrstva, které se vždy snaží pomoci každé vážné duši, jejíž mysl a srdce jsou obráceny k našemu milovanému Pánu Ježíši Kristu.

Toto Světlo je Životem a Moci našeho Otce Boha a je také vaším Životem a Moci, které vždy čekají na to, aby se projevili tím, že osvítí vaši mysl, uzdraví a posílí vaše tělo a upraví vaše záležitosti do dokonalé harmonie – když se tomu plně otevřete.

Naučte se předkládat své problémy Bohu. Neboť On je VŠECHNO ve všem, proto je vaší zásobou, vaší podporou, vaším zdravím, vaší silou, vaším dostatkem ve všech věcech. Dokud se díváte na vnější zdroje zásobování a pomoci, stále více se oddělujete od Jediného Zdroje, Jediného Zásobení, obracíte se jakoby zády ke svému dobru.

Předneste svůj problém s financemi svému milujícímu Otci jednoduchým, dětským způsobem, protože On zná vaše potřeby a je vždy připraven vám je poskytnout, pokud se na Něho obrátíte.

"Proč na Něj nečekat a potěšit Ho jako PRVNÍ ve svém životě, když vám bude přidáno vše ostatní, jak Ježíš slíbil.