cs

FLORENCE SCOVEL SHINN

AUTOR 

NEOSOBNÍ UČENÍ, MOC SLOVA, METAFYZIKA

Tento autorský překlad je věnován neosobní práci autorky a učitelky metafyziky a neosobního učení Florence Scovel Shinn (1871-1940). Její díla měla významný dopad na hnutí Nové Myšlenky, které zdůrazňuji moc slova a pozitivního myšlení, víry a afirmací při transformaci života.

Spisy Florence Scovel Shinn inspirovaly mnoho jednotlivců, aby převzali kontrolu nad svými životy, věřili v moc mysli a projevovali své touhy prostřednictvím pozitivních myšlenek a afirmací.

Pro studenta Pravdy, který vstoupil do Království a je ve službě Bohu jsou duchovní spisy Florence Scovel Shinn vodítka jak plně žít v Království, kde Bůh je Zdrojem všeho Dobra.

O Moci slova a vědomého myšlení v Království mluví takto:

"Jedno z největších poselství dané rase prostřednictvím písem je, že Bůh je zásobou člověka a že člověk může prostřednictvím svého mluveného slova uvolnit vše, co mu náleží božským právem. Musí však mít dokonalou důvěru ve své mluvené slovo. "

Člověk, který přichází ze světa financovaného Mamonem, na svět financovaný Bohem, přichází se vším, co již na své cestě si přeje nebo vyžaduje.

Tato zásoba se uvolňuje skrze víru a mluvené slovo. "Pokud můžeš věřit, všechno je možné."

"Cílem hry života je jasně vidět své dobro a vymazat všechny mentální obrazy zla. To musí být provedeno tím, že zapůsobí na podvědomí s realizací dobra."

"Dostat se do duchovního rozmachu věcí není pro průměrného člověka snadná záležitost. Z podvědomí se vynořují nepříznivé myšlenky pochybností a strachy. Jsou to "armáda nepřátel", která se musí dát na útěk. To vysvětluje, proč je tak často "nejtemnější před úsvitem".

Velké demonstraci většinou předcházejí mučivé myšlenky. Když jsme učinili prohlášení o vysoké duchovní pravdě, zpochybnili jsme staré přesvědčení v podvědomí a "chyba je odhalena", aby byla odstraněná.

Toto je čas, kdy člověk musí opakovaně ujišťovat pravdu a radovat se a děkovat, že již obdržel: "Než zavoláte, odpovím." To znamená, že "každý dobrý a dokonalý dar" pro člověka již čeká na své uznání.

Člověk může přijímat jen to, co sám vidí, že dostává."

Avšak ten, kdo zná duchovní zákon, není rušen vzhledem a raduje se, i když je "zatím v zajetí". To znamená, že se drží své vize a děkuje za to, že je konec, který obdržel.

Ježíš Kristus dal v tom úžasný příklad. Řekl svým učedníkům:

"Neříkejte, že jsou ještě čtyři měsíce a pak přijde žeň? Hle, pravím vám, pozdvihněte očí své a pohleďte na pole; neboť jsou již zralé ke sklizni."

Jeho jasná vize pronikla do "světa hmoty" a jasně viděl svět vyšší dimenze, věci takové, jaké skutečně jsou, dokonalé a úplné v Božské Mysli. Člověk se tedy vždy musí držet vize konce své cesty a požadovat projev toho, co již obdržel. Může to být jeho dokonalé zdraví, láska, zásoba, sebevyjádření, domov nebo přátelé.

Všechno jsou to hotové a dokonalé ideje registrované v Božské Mysli (vlastní nad-vědomí člověka neboli Kristovo vědomí) a musí přijít skrze něj, ne k němu."

editor - Ján Master


Tato kniha je nádherný Božský dar Pravdy o manifestaci dobra, pro všechny jenž žiji z Království Ducha.

Florence Scovel Shinn nám dává jasné instrukce a ukazuje cestu pomoci jasných prohlášení Pravdy(afirmaci).

"Tato kniha si nachází dokonalé cesty ke všem, kteří hledají osvětlení cesty ke svému Božskému plánu, úspěchu, hojnosti, svobodě, lásce, naplnění pod Milosti, dokonalým Božím způsobem."


Většina lidí považuje život za bitvu, ale není to bitva, je to hra.

Je to však hra, kterou nelze úspěšně hrát bez znalosti duchovních zákonů a Starý i Nový zákon podávají pravidla hry s úžasnou přehledností. Ježíš Kristus učil, že to byla skvělá hra Dávání a Přijímání.

"Co člověk zaseje, to také sklidí." To znamená, že cokoli člověk vyšle slovem nebo skutkem, to se mu vrátí; co dá, to dostane.

Dá-li nenávist, přijme nenávist; dá-li lásku, přijme lásku; pokud kritizuje, dostane kritiku; když lže, bude se mu lhát; pokud bude podvádět, bude podveden. Učí nás také, že zobrazovací schopnost hraje vedoucí roli ve hře života.

"Pokud se bojíš, poddáváš se víře ve dvě moci, dobro a zlo, místo jedné. Protože Bůh je absolutní, nemůže existovat žádná protichůdná moc, ledaže by člověk pro sebe udělal falešné zlo. Abyste ukázali, že věříte pouze v jednu moc, Boha, a že ve zlu není žádná síla ani realita, projděte TÍM ČEHO SE BOJÍTE a uvidíte."

editor -Ján Master


Táto nádherná kniha Pravdy, ruší stará přesvědčení v mysli a podvědomí o nedostatku, a ukazuje nám cestu ke skutečnosti, že Bůh neboli Zdroj je náš skutečný Zdroj všeho dobra a zásoba všech materiálních i duchovních věcí.

Florence Scovel Shinn nám dává jasné instrukce a ukazuje cestu pomoci jasných prohlášení Pravdy(afirmaci).

"Tato kniha si nachází dokonalé cesty ke všem, kteří hledají osvětlení cesty ke svému Božskému plánu, úspěchu, hojnosti, svobodě, lásce, naplnění pod Milosti, dokonalým Božím způsobem."


Ve své knize "Vaše slovo je vaše hůlka" vyprávím o kouzelné peněžence. V Arabské noci vyprávějí příběh muže, který měl kouzelnou peněženku. Jak peníze odešly, okamžitě se v nich zase objevily peníze. Tak jsem učinila prohlášení:

"Moje zásoby pochází od Boha – mám kouzelnou peněženku Ducha. Nikdy ji nelze vyčerpat. Jak peníze odcházejí, okamžitě peníze přicházejí. Jsou vždy nacpané, přeplněné hojností, pod milostí, dokonalými způsoby."

To přináší živý obraz: Kreslíte na břehu představivosti. Žena, která neměla moc peněz, se bála platit nějaké účty a viděla, jak se její bankovní účet zmenšuje. Přišlo k ní s velkým přesvědčením:

"Mám kouzelnou peněženku ducha. Nikdy ji nelze vyčerpat. Jakmile peníze odcházejí, peníze okamžitě přicházejí."

Neohroženě platila své účty a přišlo jí několik velkých šeků, které nečekala.

editor -Ján Master


Táto kniha vyjadřuje jakou Moc má naše slovo, naše vědomé slovo a dává nám jasné pokyny k používání Moci slova.

Florence Scovel Shinn nám dává jasné instrukce a ukazuje cestu pomoci jasných prohlášení Pravdy(afirmaci).

"Tato kniha si nachází dokonalé cesty ke všem, kteří hledají osvětlení cesty ke svému Božskému plánu, úspěchu, hojnosti, svobodě, lásce, naplnění pod Milosti, dokonalým Božím způsobem."


ZDRAVÍ

Když je člověk harmonický a šťastný, je zdravý! Každá nemoc pochází z hříchu nebo-li porušení duchovního zákona.

Ježíš Kristus řekl:

"Buď uzdraven, tvé hříchy jsou odpuštěny."

Zášť, zlá vůle, nenávist, strach atd. atd. ničí buňky těla a otravují krev. (Viz Hra Života a jak ji hrát.)

Nehody, stáří a samotná smrt pocházejí z nesprávných mentálních obrazů.

Když se člověk vidí tak, jak ho vidí Bůh, stane se zářivou bytostí, nadčasovou, nezrozenou a nesmrtelnou, protože

"Bůh stvořil člověka ke své podobě a ke svému obrazu".

EDITOR- JÁN MASTER


TÁTO E-KNIHA JE VÁNOČNÍ DÁREK PRO VŠECHNY OD JEŽÍŠKA V NAŠEM SRDCI, JE VOLNĚ KE STAŽENÍ.


Táto kniha vyjadřuje jakou Moc má naše slovo, naše vědomé slovo a dává nám jasné pokyny k používání Moci slova.

Florence Scovel Shinn nám dává jasné instrukce a ukazuje cestu pomoci jasných prohlášení Pravdy(afirmaci).

"Tato kniha si nachází dokonalé cesty ke všem, kteří hledají osvětlení cesty ke svému Božskému plánu, úspěchu, hojnosti, svobodě, lásce, naplnění pod Milosti, dokonalým Božím způsobem."


Člověk s bohatým vědomím přitahuje bohatství. Člověk se špatným vědomím přitahuje chudobu. Viděla jsem lidi v této Pravdě, jak povstávají z nedostatku a omezení spojením s Boží Mocí uvnitř, nezávislí na vnějšku, důvěra v Boha vám dává neodolatelnou moc, protože pouze tato Nejvyšší Inteligence zná Cestu naplnění. "Důvěřuj ve mne a Já to provedu."

Jediné, co nám naše poznání Pravdy může přinést, je poznání, že Bůh je jediná Moc. Jedna Moc, jedna Přítomnost, jeden Plán. Když máte utkvělou představu, že ve vesmíru je pouze jedna Moc, Boží Moc, veškeré zjevení zla z vašeho světa zmizí. Při získání demonstrace musíme uznat pouze jednu Moc. Zlo pochází z vlastních "marných představ člověka".

Odeberte veškerou moc zlu a je bezmocné ublížit. Dám vám příklad, který ukazuje fungování zákona. Byla jsem v restauraci s kamarádkou, které se něco rozlilo na šaty. Byla si jistá, že to zanechá skvrnu. Řekla jsem: "Dáme to léčit." Pronesla jsem prohlášení: "Zlo je neskutečné a nezanechává žádnou skvrnu." Řekla jsem: "Nyní se nedívej, nech to na Nekonečné Inteligenci." Asi za hodinu jsme se podívali a nebyl tam ani nejmenší flek.

EDITOR -JÁN MASTER