cs

ČISTÁ SÍLA


JÁN MASTEROdvážní jsou Tiší. Kdo může být odvážnější než ten, jenž se postavil temnotě a strachu ve vlastním nitru. Odvážní si nepotřebují nic dokazovat ani se před nikým obhajovat. Skutečně odvážní, Praví odvážní jsou Tiší.


Praví Mocní jsou Tiší. Kdo může být mocnější než ten, jenž zvítězil nad temnotou a strachem ve vlastním nitru. Praví Mocní si nepotřebují nic dokazovat ani se před nikým obhajovat. Praví Mocní se nepotřebují nad někým povyšovat ani nikoho ponižovat. Skutečně Mocní, Praví Mocní jsou Tiší.

Laskaví jsou Tiší. Kdo může být laskavější než ten, jenž přijal sebe sama ve vlastním nitru. Laskaví nebojují s temnotou ani jí neustupují, Praví Laskaví jí tiše čelí. Skutečně laskaví, Praví laskaví jsou Tiší.

Moudří jsou Tiší. Kdo může být moudřejší než ten, jenž se vzdal boje s hloupostí ve vlastním nitru. Moudří nebojují s hloupostí a nevědomostí ani jí neustupují, Praví Moudří od ní odchází. Skutečně moudří, Praví moudří jsou Tiší.

Nevinní jsou Tiší. Kdo může být nevinnější než ten, jenž se raduje ze Života a jenž poznal, že je sám Život. Nevinní poznali sebe sama, vnitřní Krásu a Zář, jenž se odráží v každém a ve všem. Skutečně nevinní, Praví nevinní jsou Tiší.

Svobodní jsou Tiší. Kdo může být svobodnější než ten, jenž se raduje ze Života tady a teď. Svobodní žijí v Srdci přítomného okamžiku, nevinní ve své kráse, radosti a lásce. Skutečně svobodní, Praví svobodní jsou Tiší.

Pokojní jsou Tiší. Kdo může být pokojnější než ten, jenž přijal sebe sama a zůstavá tichý, nechává svět světem, nelpí na něm ani jej nepopírá a žije ve své vlastní spokojenosti. Skuteční pokojní, Pravý pokojní jsou Tiší.

Velkolepí jsou Tiší. Kdo může být velkolepější než ten, jenž má odvahu vést sám sebe, vést loď jenž nese jméno " lidský projev" v dobrodružství Života přes bouře, mělčiny, tiché vody, bezvětří i krásné a dechberoucí plutí oceánem Života. Velkolepí žijí v Srdci přítomného okamžiku, nevinní ve své úctě a laskavosti k sobě. Skutečně velkolepí, Praví velkolepí jsou Tiší.

Rovnocenní jsou Tiší. Kdo může být rovnocennější než ten, jenž se vzdal dokazování a obhajování své hodnoty, neboť si uvědomil, že je zajedno se vším co Je a jeho vlastní Já je jedno a totéž Já všech a všeho. Rovnocenní se otočili k vlastnímu Já a spočívájí tiše ve svém středu, nic neodmítají ani nic nepopírají, žijí v souladu se svou přirozeností. Skuteční rovnocenní, Praví rovnocenní  jsou Tiší.

Žít z pravé podstaty, žít neosobní život. žiješ z toho co je stálé, věčné, co je neměnné, nekonečné. Vnímáš dokonalou krásu Teď a vše co se mění, co přichází a odchází nesoudíš, neposuzuješ, jenom Jsi. Jsi svědkem všeho a přitom nejsi mrtvý, užíváš si všeho, ale nelpíš na tom, ani to nepopíráš. To je umění žít  Neosobní Život

Sám za sebe, sám ze sebou čelím situacím, lekcím, světu, životu, bez berliček nadřazenosti, povýšenosti, poníženosti, postavení v hierarchii,  beze štítu pokrytectví, shnilé morálky, falešné moci,  bez obranných mechanizmů mysli založených na strachu a vině. Jenom situace a čistá přítomnost Bytí. Je mi v tom dobře, to je má Síla, přirozenost Bytí ve své dokonalosti tohoto okamžiku. Miluji To, čelit tichem, vědomým tichem. Tichou vědomou odvahou.


Je mi dobře ve vlastní síle bez dětských reakcí na iluze mysli, je mi dobře ve vlastní moci on-line bez představ mysli o budoucnosti, bez minulosti, jenom teď a tady a s toho vyvstává inteligentní akce a to je čistá síla.

(Vědomí) Jsem( Věčné Bytí).

Když toto Já(Vědomí) sebe sama, nespojíš s tělem, jménem a konatelstvím, jsi ve svém přirozeném stavu Bytí, Čirého Vědomí, Uvědomování si. Jakmile se spojíš se jménem, tělem a konatelstvím např. (já toto tělo, jménem John řídím auto) tak sníš a trpíš představou o sobě. A to je spoutání, které jsi ty Čiré Vědomí přijal a stotožnil se s ním a potom trpíš omezeností této představy a snažíš se od ní osvobodit. Neboť je to představa( iluze, přelud), že jsi toto tělo, jméno a konatel a tento přelud překryje tvou skutečnou podstatu coby Čiré Vědomí.

Jsem si vědom svého skutečného pravého Bohatství vlastního Já. To je jediné pravé Bohatství. Všichni jsou Bohatí, jenom musí opustit představu, že Bohatí nejsou. Všichni jsou Svobodní, jenom musí opustit představu, že Svobodní nejsou. Všichni jsou tímto pravým Já, Čirým Vědomím, jenom musí opustit představu, že tím nejsou.


Konečné probuzení je uvědomění, že dualita nikdy nebyla, nebylo žádné spoutání, nebyla žádná osoba, žádná mysl, žádné já - ego. Byla to jenom představa, přelud, který nebyl skutečný. Tento přelud překryl skutečnou podstatu a bylo v něho uvěřeno na základě nevědomosti. Jasné vidění Pravdy odstranilo přelud. Je jenom To co Je, Věčně zářicí Pravda. A to Jsi.

Ó jaká to krása být Tím co vždy Jsem. Jsem To co je stálé, bezčasové, neměnné, věčné, co nikdy neumírá a nikdy se nerodí, co je nepopsatelné, bezforemné, bezstrachové, To co je v každém srdci, každém oku, každém úsměvu, každém stromu, každém ptáku, To co je tiché, nevinné. Zdravím své vlastní Já v každém člověku, každé květině, každém stromu, každém ptáku, každém zvířeti, každém kameni.

Má Milovaná ty jsi mé vlastní Já. Až jsem byl připraven na setkání se svým pravým Já, setkali jsme se. Ty mé vlastní Já v podobě Anděla, s kterým jsem mohl růst, léčit se, dospět a dozrát a uvědomit si mé pravé vlastní Já, jenž je jediné skutečné, jenž je jediné hodno Lásky, péče, ochrany a důvěry.

Jenom Jsem, to je to nejvyšší projevení, Být. Já Jsem,  je touha Já, Být. To je pravá touha srdce jenom Být tím čím Jsi. Být tímto Já.  Ty jsi toto Já, které jenom Je, které je stálé, věčné, neměnné, nekonečné, bezforemné, bezčasové. Toto Já je jedno ve všem a ve všech.  Toto Já je neosobní Život, univerzální Vědomí - Bytí - Blaženost, které jenom Je.

Je jako prostor, jenž nelze uchopit, popsat, vidět. Jenom si ho Uvědomovat. Touha Být je uložená v Tobě ve tvém vlastním Já a tato touha je vyjádřit sebe, to znamená Být.

Jsem, tedy projevuji sebe toto Já, které Je, tady na Zemi.


Království Nebeské je ve tvém Srdci a září jako uvědomění Já Jsem Já. Kdo se probudil do svého vlastního Já zjistil, že žije v Nebi na Zemi,  kdo se probudil do svého vlastního Já zjistil, že nic jiného není než Já,  kdo se probudil do svého vlastního Já zjistil, že všechny bytosti jsou jeho vlastní Já.