Nakladatelství

DOREÁNMASTER


Vítejte v našem nakladatelství

Neosobního Díla a Neosobního Učení


 NEOSOBNÍ UČENÍ NEOSOBNÍ DÍLA


 Ján Master

autor  Já Jsem, který Jsem

Jánem Mastrem zaznamenané Neosobní Dílo, nadiktované Pravým Božským Já - Bohem je Milující Jednotou se svým vlastním Pravým Já v sobě. Je důležité si pamatovat, že při čtení těchto spisů nelze Pravdu adekvátně vyjádřit slovy, a proto přijímejte tyto spisy jako "ukazatele cesty ", které, pokud budou pečlivě dodržovány, vás mohou přivést Domů ... k vaší pravé podstatě ..., ale pouze v případě, že jste vynaložili potřebné úsilí.Joseph Sieber Benner

 autor Neosobního Života

Tento autorský překlad je věnován hlubokým duchovním spisům Josepha Siebera Bennera z Akronu, Ohio, USA (1872-1938). Na počátku 20. a 30 let vydal Joseph Benner řadu hlubokých prací, brožur a knih, které jsou dnes stejně aktuální a možná ještě více, než v době, kdy byly poprvé napsány. Aby byly tyto hluboké spisy zachovány, byly zde přeloženy z originálu pro všechny, kteří mohou rezonovat s tímto učením. Je důležité si pamatovat, že při čtení těchto spisů nelze Pravdu adekvátně vyjádřit slovy, a proto přijímejte tyto spisy jako "ukazatele", které, pokud budou pečlivě dodržovány, vás pomohou přivést Domů ... k vaší pravé podstatě ... ale pouze v případě, že jste vynaložili potřebné úsilí.


Sekce pro začatečníky, pro seznámení se s Neosobním Dílem.

Knihy Neosobní Život a Boží Mystéria volně ke stažení


Josephem Bennerem zaznamenané stěžejní Neosobní Dílo, nadiktované Pravým Božským Já - Bohem, je prvním tajným setkáním se svým Pravým Já - Bohem v sobě. Láskyplná, jasná slova, jenž pronikají do hloubky vlastního bytí, jsou klíčem jenž odemykají dveře do poznání (kdo skutečně jsem?).

Poslouchejte!

JÁ JSEM Ty, ta tvoje část, která JE a VÍ;

KTERÁ ZNÁ VŠECHNY VĚCI,

A vždy věděla a vždy byla.

Ano, JÁ JSEM, vaše JÁ; ta vaše část, která říká JÁ JSEM a je JÁ JSEM;

Ta transcendentní, nejvnitřnější část vás, která se během čtení zrychluje uvnitř, která reaguje na toto Mé slovo, která vnímá Jeho Pravdu, která uznává veškerou Pravdu a zbavuje se všech omylů, kdekoli je nalezena. Ne ta část, která se celé ty roky živí omylem.

Protože JÁ JSEM váš skutečný Učitel, jediný skutečný, kterého kdy poznáte, a jediný MISTR;

Já, vaše božské JÁ.

Já, JÁ JSEM ve vás, vám přináším toto Mé poselství, Mé živé Slovo, protože jsem vám přinesl vše v životě, ať už je to kniha nebo "Mistr", abych vás naučil, že Já a Já sám, vaše vlastní Pravé Já, Jsem Učitel pro vás, jediný učitel a jediný Bůh, který vám vždy vše poskytuje a neposkytuje pouze chléb a víno života, ale vše potřebné pro váš fyzický, duševní a duchovní růst a výživu.

Proto to, co se na VÁS obrací, je, jak čtete, MOJE Poselství, mluvené k vašemu vnějšímu lidskému vědomí zevnitř, a je jen potvrzením toho, co JÁ JSEM ve vás vždy vědělo uvnitř, ale ještě nebylo přeloženo v definitivní, hmatatelné pojmy pro vaše vnější vědomí.


editor - Ján Master


Josephem Bennerem zaznamenané Neosobní Dílo, nadiktované Pravým Božským Já - Bohem.

11 Božích Tajemství, odhalující Pravdu o JÁ JSEM, o Dobru, o Uzdravení, o Zdraví, o Čistotě, o Dávání, o Pokoření, o Obnovení, o Svobodě, o Náboženství, o Smrti.


Šesté Mystérium je Mystériem Dávání. Hle, umístil jsem Své slunce nad mraky a světlo, ve kterém žije, je světlo, které samo o sobě vyzařuje. Není osvětleno žádným jiným světlem, které by  k němu přicházelo, ale jen díky jeho vlastnímu světlu vycházejícímu z něj. Tak i Já Jsem ti dal moc vyzařovat Mou Lásku, Mé Štěstí, Mé Zdraví, Mé Bohatství, Mojí Životní Sílu a Mou Moudrost.

A protože slunce nemůže žít jiným světlem než tím, které vyzařuje, to znamená, že vydává, tak není možné, abyste žili v jiném světle než v tom, které vyzařujete.

Nelze přijímat Lásku jako dar zvenčí, stejně jako slunce nemůže přijímat Světlo zvenčí.

Všechny věci jdou zevnitř ven. Dal jsem vám je všechny, aby vyzařovali z vás.

Štěstí vás bude vždy doprovázet, stejně jakou měrou je vydáváte. Hledat štěstí zvenčí a přitahovat si ho k sobě, znamená ničit ho. Touha dosáhnout štěstí zvenčí vyvolává pocit nedostatku štěstí a pouze tento pocit je neštěstí. Všechny věci, které jste k sobě přitáhli, když jich bylo dosaženo, budou se jevit jako iluze pouště.

Snaha získat něco zvenčí se vždy zdá být zklamáním, protože všechny skutečnosti vyzařují zevnitř.


editor -Ján Master


Sekce pro vážné zájemce a studenty Neosobního Díla

Autorské překlady Neosobního Díla.

 Pro vážné zájemce, jenž upřímně hledají cestu do Srdce, do Království

a jejich Srdce je volá Domů do Království Lásky, Míru, Radosti a Pravdy.

 Po registraci si knihy můžete volně stáhnou.

Ukázky z knih Josepha S. Bennera volné ke stažení

45 lekcí pro začátečníky na cestě do Království Božího Vědomí. Cestou vás bude provázet Pravé, Božské Já

prostředníctvím Josepha Bennera.

"VŽDY vstupujete do širšího porozumění. Je mnoho lidí, kteří pokračovali, ale nevěděli o tom, s čím jste obeznámeni. Zatím jsme jasně uvedli první skutečnost - Kdo jste? Nezničitelné duchovní bytosti. Živé poznání toho mění váš celý mentální postoj k hříchu, nemoci a smrti. Nyní přistupujeme s úctou a pokorou k našemu dalšímu zvážení - Proč jsem?
Celá odpověď je obsažena v jedné větě: Jsi, protože Bůh Je; ale protože člověk je stále oslepen falešným smyslem, budu se snažit mluvit z vašeho vlastního hlediska. Na místě, kde se nacházíte, je třeba vykonat práci nejvyšší důležitosti a nikdo jiný ji nemůže vykonat. Bůh vás do této doby a na toto místo přivedl, abyste vykonávali dokonalé zákony.
Možná svět nikdy nepoznáš, ale tvá práce bude stát na věky. Svými vlastními přebývajícími duchovními silami zduchovníte a učiníte skutečnou rovinu stínu a zmatku. Při práci ze stejného duchovního hlediska nebude mezi námi a vámi žádné oddělení. Ve skutečnosti neexistuje rozdělení. Jedinou bariérou mezi námi je váš pocit strachu ve světě. To je faleš a patří to k nevědomosti a "chaosu. Jste právě tam, kde jste, abyste dělali dokonalé Boží dílo. Držte se postoje vnímavosti srdce a mysli."

editor - Ján MasterKniha Cesta Ven, je definitivním pokynem a zákonem, cestou ven z finančního omezení a z veškerého omezení mysli.

"Víme, že u mnoha z vás je častým problémem finance. Všichni následovníci Ježíše Krista by se měli učit zákonu, který, pokud budou nasledovat, jim umožní vystoupit ze všech podmínek nedostatku, omezení, neochoty, nemoci a neštěstí, které se mohou projevovat. Ptáte se, zda je to skutečně možné a zda existuje zákon, který, pokud bude dodržen, nám to umožní.
Důrazně říkáme, že takový zákon existuje a že můžete být osvobozeni od strachu a nadvlády peněz, že můžete mít hojnost všech dobrých věcí, že můžete žít dobře a šťastně a můžete dosáhnout dokonalé harmonie se všemi oblastmi vašeho života, pokud chcete tyto věci natolik, abyste se naučili dodržovat tento zákon. Říkáte, že byste udělali cokoli, abyste získali tak úžasná požehnání, pokud je to lidsky možné. "

editor - Ján MasterPokračování definitivní cesty od omezení mysli.

"V naší knize "CESTA VEN" byla uvedena cesta k osvobození od nedostatku, omezení, ne harmonie, nemocí a neštěstí. Neexistuje žádná omluva pro každého, kdo věrně následuje dané návrhy, aby již byl v takovém stavu.
Kniha zasáhla desítky tisíc čtenářů a mnoho z nich bylo touto pravdou pozvednuto do nového vědomí, a tím do nového světa, kde se mění všechno a všichni, protože vidí novýma očima a novým porozuměním.
To, co se objevuje, již není to, co se zdálo, ale dobro a to skutečné jsou nyní viditelné a jsou vidět, jak svítí skrze všechny podmínky a lidi - protože jsou nyní hlídány bývalé negativní tendence a jsou tabuizovány a nesmí vstoupit do vědomí.
To samozřejmě neplatí úplně, protože velké množství z vás nebylo schopno podmanit si ty tendence, kterým bylo tak dlouho dovoleno vládnout. Tlak okolností a negativních podmínek všude, jak se jeví zjevně, pro ně bylo příliš mnoho a stali se naprosto bezradní, nevěděli, že ve skutečnosti mají v sobě sílu odejít z těchto podmínek a že pomoc čeká na okamžik, kdy se probudí z jejich sklíčenosti a rozhodně se rozhodnou udělat maximum, aby dokázali pravdu o tom, co bylo uvedeno v knize.
Je to tak, že toto nové poselství je psáno s upřímnou touhou, aby všichni, kteří čtou, byli tak inspirováni jeho pravdami, že vynaloží nezbytné úsilí, a tak dostanou dobro, které na ně čeká od začátku."


editor - Ján MasterPoselství Pravého Já - prostředníctvím Josepha Bennera - poselství jediného pravého Učitele, vlastního Božského Já, v každém člověku.


"A řeknu vám nyní o svém Neosobním Životě, jak jej můžete vědomě žít se Mnou a být zcela Jeden se Mnou, Vaším Pravým Já, vašim Otcem v Nebi.

Proto poslouchejte! A dlouho a vážně meditujte o všem, co teď řeknu. Neprocházejte jedinou větou ani žádnou myšlenkou v ní, dokud nebude Můj význam jasný.

Nehledám nic jiného, než BÝT a VYJÁDŘIT své Já ve vás a skrze vás. Moje Já je čistě Neosobní, protože je skutečným Já každého člověka. JÁ JSEM čistou, dokonalou, nezištnou vnitřní podstatou každého lidského já, oduševnělou v jeho fyzických tělech, abych z nich vyvinul média pro vyjádření Mých Božských atributů na Zemi, tak jako je to v Nebi.

Proto ani vy nesmíte hledat nic jiného, než být a vyjádřit své pravé Já, kterým jsem Já, vaše Božské, Neosobní Já. Tím spojujete svůj účel s Mým, vaši vůli s Mou vůlí, vaši přirozenost s Mou přirozeností; a tím se stáváme Jedním se Mnou a Stáváme se Dva v Jednom, Božským stavem na Zemi".

editor - Ján Master


Poselství Pravého Já - prostředníctvím Josepha Bennera - poselství vlastního Božského Já, v každém člověku, směrované pro všechny jenž hledají cestu do Království.

"POSLOUCHEJTE! A přemýšlejte.

Nehledáte štěstí, mír, zdraví, lásku, plnost života zde na Zemi?

Myslíte, že je najdete ve věcech a praktikách světa? Nenaučili jste se zbytečnostem?

Myslíte si, že můžete být opravdu bohatí a opravdu šťastní, když jsou miliony vašich bratrů v chudobě a bídě?

Ne, Mé dítě; ne dokud nevystoupíte nad všechny iluze tohoto vašeho světa, nenecháte se očistit strádáním a utrpením, nepocítíte nedostatek lásky, nebudete mít hlad po SKUTEČNÉM chlebu života a konečně jej ochutnáte zapomenutím na sebe a službou svým bratrům, s Mou spravedlností jako vůdčím vlivem vašeho života, - můžete někdy najít skutečné štěstí, najít ten mír, harmonii, lásku ve vaší Duši. Ale když jste TO NAŠLI, pak jste skutečně vstoupili do Mého Království."

editor - Ján Master


Poselství Pravého Já - prostředníctvím Josepha Bennera - poselství vlastního Božského Já, v každém člověku, směrované pro všechny jejíž srdce je volá do služby.


"VY, kteří jste dosáhli stádia svého stoupání do výšin, kde již nehledáte nic pro sebe, ochutnali jste vše, co může nabídnout vnější svět a jeho lidské učitele, a něco uvnitř silně trvá na tom, abyste začali prokazovat a demonstrovat to co jste se naučili tím, že jste to žili, a aby jste používali to k pomoci ostatním, kteří stále hledají;

Vy, kteří jste v srdci pocítili definitivní volání do služby a toužíte následovat a poslouchat, ale kteří jste v minulosti uposlechli mnoho naléhání, jen abyste byli pokaždé zklamáni a rozčarováni neúspěchem vůdců, když vůdci nejsou hodni příčin, které zastupují, a proto si nejste jisti touto výzvou a bojíte se, že nevíte, co byste měli a co můžete udělat.

Vy, kteří jste tuto zkušenost ještě nezažili, ale které dojímá silná láskyplná touha pomoci zvednout břemeno od těch, kteří se nacházejí v neštěstí, a kteří nevědí, co je to něco naléhavé uvnitř, jehož hlas, který tak volá;

Vše, co cítíte, je moje Láska, která se zrychluje do vědomého aktivního života ve vašem srdci, a to, co slyšíte, je Můj hlas, který vás volá připravit se na Dílo, na které jsem vás připravoval - Dílo, které je vaším dílem, dlouho čekalo až to uděláte, - když jste prokázali, že já už je pod kontrolou, a že jste ochotni nechat Mě vést zbytek cesty."

editor - Ján Master


Dokonalé Pravdy na cestě do Království Božího Vědomí, jenž nám podáva Joseph Benner jsou jasnými instrukcemi  o mysli a duši.Ve svém JÁ JSEM nebo Kristově Vědomí to znáte - znáte svou dokonalost a celistvost, znáte svou Božskost a nic menšího než to a že žijete v dokonalém světě nebo-li říši Vědomí - Království, kde jsou jen dobré, pravé, krásné, čisté, dokonalé věci a podmínky všude kolem vás.


Musí to tedy být jen vědomí vaší mozkové mysli, vnější odraz vaší duše, že si špatným učením a vírou myslí, že přebývá v těle z masa plném ne-harmonií, a stejně tak tento svět, který vidí kolem sebe, jak uvádí skrze smysly, je jen tím, čím se zdá být pro smrtelnou mysl. Faktem je, že to všechno jsou jen koncepty nebo obrazové výtvory smrtelné mysli a neexistují kromě smrtelného vědomí, které samo o sobě je klam, protože se považuje za oddělené od vašeho Božského Vědomí; když to nemohlo být oddělené, protože je to vaše vědomí a existuje pouze jedno Vědomí, Boží Vědomí.


Pokud dokážete přimět svou mysl, aby to viděla a pak přestala věřit v tyto smrtelné pojmy, které jsou všechny lži, a obrátit svou vizi místo toho do toho perfektního Já uvnitř a do dokonalého světa tam, který vidíte a znáte ve svém Božském Vědomí, bude postupně odmítat věřit a dívat se na nepravdivé obrazy, které ve svém vědomí nese, v domnění, že jsou skutečné.


Právě tuto vaší mysl učíte výše uvedené pravdy pomocí tvrdých, ale nezbytných životních zkušeností. Když konečně věří a přijímá tyto pravdy a odvrací se od lží dřívějších přesvědčení, odmítá již povolit své myšlenkové obrazy v mysli, vidí místo toho vždy jen dobré a dokonalé věci patřící k vaší pravé povaze a vašemu skutečnému světu, pak všechny tyto staré víry a obrazy se rozpustí a stejně tak jejich vnější projevy nemohou existovat, když je již nebudete krmit svým zájmem a uznáním jejich reality.

editor - Ján Master


Velmi aktuální kniha od Božského Já prostřednictvím Josepha Bennera, jenž je psaná v době velkého soužení lidstva, které je aktuální pro dnešní dobu, jelikož každá doba má své dny soužení a své vyvolené Boha.


KAŽDÁ citlivá duše v dnešním světě pociťuje s nezaměnitelnou naléhavostí příchod nějaké velké změny v záležitostech lidstva; něco hrozícího, co změní současný stav každého člověka na Zemi.

Pokusili jsme se ukázat v úvodnících a článcích, jak jsou všichni lidé odstupňováni podle jejich duchovního růstu, přičemž tento růst je určen jejich porozuměním a láskou k Bohu. To znamená, že ti, kteří Ho nejvíce milují a dokazují to moudrým a nezištným způsobem, jakým Mu slouží, dosažením a pomocí velkého počtu Jeho dětí, jsou staršími rasy; zatímco ti, kdo Ho odsuzují, kteří tvrdí, že neexistuje Bůh, a kteří se vysmívají Jeho následovatelům a pronásledují je, rouhají se Jeho jménu a žijí životem sobectví, krádeže, zločinu, rabování a vraždy, jsou jen kojenci rasy ani nevědí, že jsou součástí lidstva.

Ukázali jsme, že jsme na konci dalšího semestru školy života, že všichni lidé přijdou na zkoušku a že každý musí čelit zkoušejícímu a prokázat, zda opustil své lekce a je připraven jít vpřed do dalšího třídy, nebo má zůstat tam, kde je.

Snažili jsme se objasnit, že velký Učitel jménem Ježíš Kristus přišel na začátku semestru a dal určitá základní učení, která se od každého žáka vyžadovala naučit se, a slíbil, že na konci semestru přijde znovu a bude soudit všechny a potom by rozdělil všechny lidi do dvou tříd a ustanovil ty, kteří se věrně snažili následovat Jeho učení, po Jeho pravici a ty, kteří ne po Jeho levici.

editor - Ján MasterTáto kniha je nádherným darem od Bratrstva Krista jenž nám umožňuje vidět a uvědomit si, že všechny nemoci a neharmonie v našem životě si vytvářime sami na základě nesprávného myšlení a následného cítěni negativních myšlenek a přesvědčení a negativních emocí. Je uplatněn Zákon jenž je tak jednoduchý :

"Cokoli si myslíte a tak držíte ve vědomí, projevuje se to ve vašem těle a záležitostech."
JE TO ÚČELEM této knihy informovat své čtenáře o všech možných skutečnostech, které jim umožní poznat a aplikovat zákony života, aby mohli převést jakékoli neharmonické podmínky v jejich myslích, tělech a záležitostech na harmonické, a tak spojit se s Jedním životem a Jedinou myslí, aby s nimi mohli vědomě spolupracovat.


Rádi bychom znovu stanovili zákon - to, co se nyní projevuje je výsledkem toho, čemu se věřilo a je nyní drženo ve vědomí jako takové. Proto vše, co je potřeba ke změně toho, co se projevuje, je změna víry obrazu držené ve vědomí. Jak to udělat je nejjasněji uvedeno a vysvětleno v CESTĚ VEN. Všechny tyto případy graficky ilustrují a potvrzují jeho učení.

editor -Ján Master


Další vinikající Neosobní Práce od Josepha Bennera, je koncentrací Pravdy

pro každodenní život. Benner tady pracuje z Božím Zákonem, že 

"To, co se nyní projevuje, je výsledkem toho, co si myslíte a věříte, že tomu tak je."

a jasně nám ukazuje jeho používaní v praktickém životě.


Nyní se podívejme, jestli vám můžeme něco sdělit. Chystáme se přepracovat zákon, ale jiným způsobem a obrátit jeho pořadí. Skutečnost, že vidíte tak nápadně ve své mysli a věříte, že je to tak, že se vnější podmínky nezměnily, je to, co brání tomu, aby se tyto podmínky změnily ve vnější; protože to, co vidíte a čemu věříte, je ve vaší mysli, a musí se projevit ve fyzickém. V okamžiku, kdy můžete změnit tento obrázek ve své mysli a vidět a věřit tomu, že tomu tak je, se vnější podmínky odpovídajícím způsobem změní.


Nyní si ukážeme, že změna ve skutečnosti začíná, ať už ji vidíte navenek nebo ne. Prohlašujete, že se vás věci a podmínky netýkají tolik jako dříve a jste uvnitř tišší a mírumilovnější. Jinými slovy, začínáte sundávat mysl z toho starého obrázku a v dnešní době ho příliš nekrmíte, protože se vás to tolik netýká. Když s tím není absolutně žádná starost a vy ten obraz vůbec nekrmíte - už na to ani nemyslete, zjistíte, že zmizí z vašeho vědomí, a tedy z vnějšího projevu, bude nahrazen novým obrazem pravdy, kterou budujete, jak stále více věříte, že je to tak.


Pokud budete pečlivě zvažovat a meditovat nad vším, co jsme uvedli, zjistíte, že to odpovídá na všechny vaše otázky, a nakonec se vaše mysl poddá pravdám, které budujete v jejím vědomí.

editor - Ján Master
Sekce pro pokročilé studenty Neosobního Díla

Pro pokročilé studenty Neosobního Díla, jenž už našli Království v sobě, víceméně pobývají v něm,  setkali se s Utěšitelem - Kristem v sobě. Tyto knihy jsou diamanty Pravdy, jenž upevňují a zesilují žití, jednání, mluvení a činění z Království - Božího Vědomí. Odhalují hlubší Pravdy, o skutečné Moci, Lásce a Světle.

Ukázky z knih Josepha S. Bennera a Jána Mastra volné ke stažení


Prostřednictvím Josepha Bennera zaznamenané Živé učení Ježíše Krista, nadiktované Ježíšem Kristem.

při čtení těchto slov, jste v Jeho Přítomnosti, Jedni s Ním. Ježíš Kristus je Láskou v nás, osvětluje naši mysl Pravdou.

Dokonalá Pravda je Světlem Jeho Lásky jenž absorbovaná v duchu, duši, mysli a těle je přímým důkazem Boží Lásky.Brzy musí přijít čas, kdy Mě musíš přimět, abych ve tvých myšlenkách prorazil, musíš se ke Mně obrátit o vedení ve všem, co dostaneš. Neboť beze Mě jako Lásky nejsi nic a nemůžeš nic dělat - nic, co by přineslo do tvého života harmonii a mír. Ale se Mnou je všechno možné, dokonce i světský úspěch. Ano, nezištná Láska může dokázat cokoli, jen málo lidských srdcí před ní obstojí a časem vše podlehne její síle.

Pak, milovaní, snažte se poznat Lásku. Nepředávejte to jako pouhou sentimentálnost, jak by někteří věřili. Prostudujte si ji. Všimněte si jejího vlivu na vás a na ostatní. Otevřete se ji a nechte ji vládnout ve vašem srdci a mysli.

Musí to však být nezištná Láska; protože sobecká láska je ještě škodlivější a způsobuje více utrpení než chladná intelektualita.

A vězte, že Láska je jedinou cestou ke Mně a k Otci. Ti, kdo by Mě chtěli znát, Mě nemohou najít jinak. Láska je Můj hlas, způsob, jakým vždy víte, když mluvím. Naučte se znát Můj hlas, milovaní.

Proto zde na začátku Já, Ježíš Kristus, vám říkám, že Já, Láska a Otec, jsme Jedno; že Láska je vše čím JÁ JSEM a vše, čím JE Otec; že bez Lásky nejste ničím, ale s Láskou je cesta k vám široce otevřená Otci a On však čeká na vaše uznání Mne jako JÁ JSEM, aby na vás vylil bohatství Jeho Království.

editor - Ján MasterDokonalé Pravdy na cestě do Království Božího Vědomí, jenž nám podáva Joseph Benner jsou jasnými instrukcemi,

jenž nás vedou po uzké cestě do Království. Každodenní upřimná a poctivá práce nese ovoce.

Jen pro OPRAVDOVÉ."Já Jsem Cesta - jediný způsob, jak můžeš cestovat - buď venku, nebo uvnitř; protože pouze pomocí Mé moci můžeš být, můžeš vyjádřit, můžeš učinit, můžeš jít. Proto jen tím, že Mě najdeš a znáš jako své Pravé Já, můžeš vůbec najít Království"."Já jsem Pravda. Nebylo by v tobě vědění, kdyby to nebylo ve Mně v tobě. Nebo nejsem Tlumočník - jediný Učitel Pravdy - jediný Znalec - pro tebe?"


"Já jsem Život. Nebyl by život ve tvém těle, kdybych v něm nebýval - protože jsem Život, který ho žije. Jsem Život Boží, který do tebe proudí, soustředí se na tebe, vyjadřuje tě a je tebou".


"Proto Mě musíš hledat a najít, abys poznal a stal se JÁ JSEM - protože pouze vstupem dovnitř a bytím Mnou, můžeš vstoupit do Vědomí Otce, který je Jeden se Mnou."

editor - Ján Master


Bratrství Krista 40 diamantů Pravdy od Kristová Bratrstva pro pokročilé studenty Neosobního díla od Josepha Bennera.

Tyto Velké Pravdy Velkého Bílého Bratrstva, jsou zářivé diamanty v Srdci Jediného. Každý diamant je hlubokou Pravdou, která září Světlem Krista, a osvětluje mysli od temnoty oddělenosti a iluzí.

Po přečtení této Pravdy je zahájen automatický proces žití teto Pravdy. Jsou to hluboké uvědomění a následné očištění od lži což někdy není příjemné pro mysl a její iluzorní výtvor já- sobectví.

"Za tímto účelem použijeme definici Krista uvedenou jinde v literatuře Slunce, která je krátká, stručná a velmi expresivní: "Kristus je vyjádřením Boží Lásky: je Jeho Duch Svatý, Utěšitel, přijde k člověku, aby v něm zůstal, když duše člověka (vědomí) byla očištěna od všeho temného a jeho vnější mysl se skutečně zasvětila Bohu. Tato Láska se poté stává Světlem, které ho osvětluje a vede ho ve všech směrech a ve všem, co dělá.

editor - Ján Master


Bankéř je knihou o pravdě o penězích a skutečné Moci, pro pokročilé studenty Neosobního díla od Josepha Bennera.

Kniha odhaluje peníze takové jaké jsou a skutečnou Moc, která je zaměňovaná za moc peněz. V knize je odhaleno tajemství media směny - peněz.

"Zvažte Nebeské médium směny. "Moc a Praxe univerzální, neosobní a milující služby v okamžité reakci na vyjádřenou nebo nevyjádřenou potřebu." Cítíte tam Moc a uznáváte, že Moc se vyjadřovala ne v nižším registru síly, ale ve vyšší vibraci Lásky?"

editor - Ján Master


Sluneční papíry jsou 27 lekcí - diamantů Pravdy pro pokročilé studenty Neosobního díla od Josepha Bennera.

Tyto lekce mnoho vyjasní, vyčistí mysl od všech odpadků a přivedou ji k jejímu Pánu jenž je vaše pravé Já - Kristus ve vás. Mysl se stane pokorným, milujícím služebníkem Vás - Krista. Budete plakat Láskou ke svému Pravému Já, když projdete těmito lekcemi a Pravdu zařadíte do svého praktického života.

"Pak mluvte k mysli velitelsky slova učená v "Neosobním Životě ,

"BUĎ TICHÁ a VĚZ - JÁ JSEM - BŮH . "

Mluvte se vší silou své duše, svého vnitřního Já a očekávejte, že bude poslouchat. Pak v tichu, které následuje, otevřete své Srdce a vypusťte Lásku. Pokud nevíte jak - je to vyléváním svého srdce Bohu v láskyplné adoraci. A pomyslete na sebe jako na Božské Já, jehož Život vás oživuje, jehož Inteligence je vaše mysl, jehož Síla vám umožňuje dělat všechno, co děláte; který je také Životem, Inteligencí a Mocí ve všech věcech mimo vás. Nechte z vás i nadále vylévat Lásku a přitom vnímejte tu Lásku; Všimněte si, že pochází odněkud hluboko ve vás. Jděte tam, kde to je. Sledujte, jak se k tomu připojíte! Začínáte být pohlcení tou Láskou! Ano, slučujete se do toho - zmocňuje se vás! Ne, ty jsi ta Láska ! Báječné! Jsi ta Láska! Zdá se, že jste přenesli své centrum vědomí z nitra své mysli do Lásky ve vás, která je nyní vaším JÁ a je nyní vším, čím Jste. Jak si to uvědomujete, zdá se, že se značně rozšiřuje zvědavost, závoj se zvedne a všude kolem vás svítí zářivé, krásné světlo. Vaše mysl se vyjasňuje, obklopuje vás hluboký Mír. A zároveň vás naplní a nadchne úžasný pocit moci.

A najednou víte, že když obrovské Vědomí zaplaví vaše vědomí, že jste vše, co Je - JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, že Ty a Otec jste JEDEN; že On je Láska, že Láska je vše a že jste Jeden v Lásce."

editor - Ján Master


Dokonalé učení, prostředníctvím Josepha Bennera, které přimo vede do Království  KTERÉ JE POTVRZOVANÉ PŘÍMÍM ŽITÍM V KRÁLOVSTVÍ - V BOŽÍM VĚDOMÍ. Každá kapitola knihy je ČISTÁ PRAVDA OD BOŽSKÉHO JÁ V NÁS.


Poté, co přišel váš dopis, jsem začal přemýšlet o všech těchto falešných přesvědčeních, že jsme mimo Království - o tom, jak dlouho to trvá. Pokud jsme sami sebe tolik klamali, proč bychom měli věřit v čas? Představujeme si, že se Země otáčí a způsobuje takzvané dny. A pak jsou tu takzvané roky, staletí a věky. Nevidíte, že je to kvůli tomu všemu klamu? Najednou mi došlo, že jsme nebyli mimo Království ani na jednu sekundu! Právě se nám to všechno zdálo.


Nevidíš, že jsme šli spát přímo uprostřed rajské zahrady, mezi všechny ty květiny, vůně a slávu před minutou? A během té minuty jsme snili o světech a rasách, o bídě a smrti a o válkách, sluncích a hvězdách, a protože jsme byli tak mizerní, zdálo se to věky a věky. KDYŽ BYLA V REALITĚ POUZE MINUTA!


Nyní, někdy před časem jsem zjistil, že toto takzvané lidské vědomí bylo temnou vrstvou něčeho kolem Země, a tedy kolem mé a vaší a každého duše nebo skutečného vědomí-vrstva jen tlustá jako list papíru. A že vše, co jsme museli udělat, bylo odvrátit naši mysl od této vnější vrstvy temnoty uvnitř nás k tam zářícímu Světlu a my bychom viděli rajskou zahradu, kde jsme opravdu žili.


Pokud je to pravda - a VÍM, že ano - pak jsme celý život a sílu přemýšleli o něčem, co ve skutečnosti není nic. Neexistuje žádný vnější svět, žádné sobectví, žádní nemocní, chudí, zlí, bojující osobnosti a žádný čas! Co udělalo čas a všechny tyto věci? Naše mysli to všechno snily!


Musíme očistit naši mysl od všech těchto falešných přesvědčení, protože byly vytvořeny z falešného vědomí a nemají více reality než věci, ze kterých jsou vytvořeny všechny naše sny.

editor - Ján Master
Jánem Mastrem  zaznamenáné Neosobní Dílo, nadiktované Pravým Božským Já - Bohem je Milující jednota se svým vlastním Pravým Já v sobě. Milující slova plná Lásky a Míru provází tuto jednotu v srdci. Světlo této Pravdy osvětluje mysl a srdce jasným poznáním.

"Kdo tě volá, skrze tato slova domů, Já tvé vlastní Já, diamant ve tvém vlastním Srdci. Jsem tvůj Anděl strážný, jsem tvé vlastní Bytí, tvá vlastní Láska, Mír, Svoboda, tvé nejniternější Bytí, tvůj tichý hlas, tvé vlastní světlo, ve tvém nitru tiše čekám až se mi otevřeš Ty ano Ty, který toto čteš. Já tvé vlastní Já tě volá domů".

"Já Jsem, který Jsem.Já Jsem, který jenom Jsem. Bez času, věčně Jsem. Já Jsem Věčný. Já Existuji věčně.

Já Jsem Věčnost. Já Existuji. Tedy Jsem Existence. Já Jsem vše, zaplňuji vše, zahrnuji vše co Je. Vše co Je, jenom Je. Bez časově, bez omezení, bez hranic. Nic jiného není, než Já.

Já tvé vlastní Já".


autor - Ján Master


PŘIPRAVUJEME

Autorské překlady Neosobního Díla .Pro více informací mne kontaktujte - Ján Master

Přečtěte si jako první, co je nového