cs

NAKLADATELSTVÍ

DOREÁNMASTER THE SUN CENTER

VÍTEJTE V NAŠEM NAKLADATELSTVÍ

VYDALI JSME A PUBLIKOVALI 57 E-KNIH

NEOSOBNÍHO A NEDUÁLNÍHO DÍLA


PŘIPRAVUJEME PRO VÁS NOVÉ KNIHY PRO ROK 2023PŘIPRAVUJEME TYTO E-KNIHY V ANGLICKÉ A ČESKÉ VERZI.


NOVINKY V NAKLADATELSTVÍ


PRÁVĚ VYŠLA TATO E-KNIHA V ČESKÉM PŘEKLADU


PRÁVĚ VYŠLY TYTO E-KNIHY V ANGLICKÉ VERZI

Neduální Díla a Učení


Monika Doreán

autor Svobodná Nespoutaná

Inspiruji žitím Živé Lásky v partnerském vztahu, životem z vlastní odvahy, opravdové svobody a novým, svěžím viděním Života...

PRAVDA JE TAK JEDNODUCHÁ, ŽE JEN MÁLOKDO JI POCHOPÍ.

Na pochopení Pravdy by v podstatě stačilo několik jednoduchých vět, které jsou v základě každého duchovního učení dostupné od počátku věků, ale mysl zanesená svým mentálním konstruktem ji nedokáže vidět natož pojmout.

Ale někde uvnitř v Srdci se už dávno zrodila touha, které jsem možná zprvu nerozuměla, ale neomylně mne vedla a stále vede zpátky k Pravdě. Zpátky k sobě. Zpátky k Lásce, kterou jsme vždy byli...Touha po štěstí a po svobodě je jen schovaná touha po Lásce...a Láska je jenom konec oddělenosti...od Toho co JE

MONIKA DOREÁN


SEKCE PRO SEZNÁMENÍ SE S NE DUALITOU


Tato kniha je o Odvaze, o Kráse, o Lásce, o Pravdě, ale především o Svobodě...

Je psaná ze srdce, ze zkušenosti a z vlastního prožitku...

Fotografie v knize vznikaly souběžně a dokreslují energii slov...


Celý můj život byl touhou po svobodě, vymanění se ze všech omezení, nezávislost. Cesta mne vedla přes cestování, podnikání, rodinu a vztahy až ke studiu psychologie a psychoterapie, které se věnuji i profesně. Ukazovalo se, že jediné co způsobuje omezení a nesvobodu je mysl a její nastavení.

Právě moje zkušenosti získané psychoterapií mi velmi pomohly i na mé přímé cestě poznání cestě advaita - védánty, při odstraňování vrstev mentálních zvyků a návyků mysli, při práci s emocemi až k její skutečné esenciální podstatě, která naopak nemůže být klasickou psychologií nebo psychoterapií rozpoznána.

Stejně tak v klasické psychoterapii můžeme dosáhnout výborných dílčích úspěchů, ale nemůžeme bez poznání své esenciální podstaty a povahy reality dosáhnout trvalého klidu, míru, štěstí a radosti. Většinou se za čas objeví další téma ke zpracování a i když dojde znovu k úlevě, což je nepochybně vynikající výsledek, účinek není trvalý.

Ve své praxi propojuji klasickou a moderní psychoterapii s cestou esenciálního poznání Pravdy. / Boha, Vědomí, Zdroje, Já Jsem, To co Je /

Monika Doreán

 Neosobní díla a učení


Joseph Sieber Benner

 autor Neosobního Života a Neosobního díla a učení.

Tento autorský překlad je věnován hlubokým duchovním spisům Josepha Siebera Bennera z Akronu, Ohio, USA (1872-1938). Na počátku 20. a 30 let vydal Joseph Benner řadu hlubokých prací, brožur a knih, které jsou dnes stejně aktuální a možná ještě více, než v době, kdy byly poprvé napsány. Aby byly tyto hluboké spisy zachovány, byly zde přeloženy z originálu pro všechny, kteří mohou rezonovat s tímto učením. Je důležité si pamatovat, že při čtení těchto spisů nelze Pravdu adekvátně vyjádřit slovy, a proto přijímejte tyto spisy jako "ukazatele cesty", které, pokud budou pečlivě dodržovány, vás pomohou přivést Domů ... k vaší pravé podstatě ... ale pouze v případě, že jste vynaložili potřebné úsilí.

Joseph S. Benner ve svých 40 letech obdržel ( přímo od Krista uvnitř) zprávu, že vnitřní Já každého člověka je Božský Duch. Toto zjevení publikoval anonymně v Neosobním Životě (1914), který je základním kamenem Neosobního učení. 


"Více než všechno, snažte se uvědomit si, že 'Já' mluvící v celém Poselství je Duch uvnitř, vaše vlastní Duše, Neosobní Já, Skutečné Já, totéž Já, které vám v jiných chvílích ticha ukazuje na vaše chyby, vaše pošetilosti, slabosti, a stále vás kárá a snaží se, aby jste žili podle ideálů, které neustále drží před vašim duševním pohledem. . . . Velké požehnání Poselství je, že pokud jste připraveni, "Já", které zde mluví, k vám bude i nadále mluvit přímo z vašeho srdce, poté, co odložíte knihu, a to tak důvěrným a přesvědčivým způsobem, že odstraníte všechny své problémy, bude pro vás studnicí moudrosti a moci a přineste vám mír, zdraví, štěstí, svobodu - hojnost všeho, po čem vaše srdce touží."


Na základě těchto odhalení Joseph S. Benner v roce 1920 založil Sun Center,  které svým studentům dodávalo řadu kurzů vnitřního života a neosobních životních učení a učilo je, jak si každý den uvědomit své božské nitro. Přesně v poledne do Ticha Ducha, umožňujícího "každému vážně hledajícímu uzdravit se a pozvednout se ze všech podmínek neharmonie, nemoci, nedostatku a omezení".

Tomu se říkalo "Polední kalich" a všichni byli pozváni, aby se připojili, ať byli kdekoli, aby otevřeli cestu svým bratřím v Kristu, aby "nalili Světlo a sílu Božské Lásky" do jejich srdcí. V roce 1933 založil časopis "Inner Life", který publikoval pravidelnou korespondenci studentů doplněnou o odpovědi na potíže a články o výkladu snů a nadcházejících souženích, která měla doprovázet příchod věku Vodnáře.


NEOSOBNÍ UČENÍ.

POSELSTVÍ NEOSOBNÍHO UČENÍ je, že v srdci všech náboženství se nachází stejná podstata Pravdy, totiž že BŮH je VŠECHNO a je ve VŠEM: a že lidská Duše dosahuje svého plného postavení pouze ve spojení s a jako vyjádření tohoto vnitřního principu života. Každá škola dosažení má jednu nebo druhou metodu disciplíny, která je nezbytná k výcviku a podřízení prostředku vnější osobnosti. Krok za krokem tyto školy vedou své učedníky, nejprve přes velmi podrobnou disciplínu k jejich uznání a prožívání duchovních zákonů a nakonec ke skutečnému vědomému spojení s Božstvím.

Mystika ve svém čistém stavu po celé věky poskytla tuto radost ze Sjednocení a vhled svým oddaným. Ať už patřili k buddhistické víře, ať už byli taoisté, súfisté nebo katolíci, záznam o jejich oslavení a následném osvícení je podobný zjevení Domoviny duše.

Jacob Boehme, bohem učený filozof 16. století, říká, že deset minut vznešeného vědomí duše mu odhalilo více pravdy o povaze a složení Vesmíru, než se mohl naučit za roky univerzitního studia. Velké množství lidí se tohoto vědomí dotklo ve snech: ve chvílích velkého stresu, kdy spadly bariéry: nebo ve chvílích meditace. Ale nevěděli, ani se možná ani nepokusili udržet nebo znovu získat toto osvobození.

Zvláštní dar NEOSOBNÍHO UČENÍ spočívá v jednoduchém, ale zásadním způsobu, kterým, když je věrně následováno, je vědomí povzneseno do stavu osvícení. Když se dodržuje, praktikuje a setrvává v nich navzdory všem předpokladům, pravdy v NEOSOBNÍM ŽIVOTĚ dříve nebo později vymažou hranice trojrozměrné mentality a vědomé vedení se rozšíří do vědomí Duše. Počty studentů NEOSOBNÍHO UČENÍ, kteří se nevzdělávají v těchto starších metodách a možná si je dokonce neuvědomují, svědčí o jejich schopnosti dosáhnout vědomí Duše dle libosti, díky tomu, co pro ně NEOSOBNÍ UČENÍ udělala.

Spisovatel NEOSOBNÍHO ŽIVOTA strávil mnoho času studiem, meditací a výzkumem, než jeho vědomí přijalo pravdy zapsané v této knize. Psaným i mluveným slovem prokázal svůj dluh mnoha dalším "Bohem vyučeným" duším. Jeho základním darem je však dodnes jednoduchost, na kterou zredukoval hlavní pravdy jinde propracovaněji vyučované, a tak přiblížil věčný fakt UNIE blíže bojujícímu srdci lidstva.

Několik let po vydání NEOSOBNÍHO ŽIVOTA se nutnost jednoduché a bezpečné techniky pro dosažení Kristova Vědomí stala zřejmou, když stovky čtenářů NEOSOBNÍHO ŽIVOTA žádaly o poučení. V reakci na tento požadavek byly napsány NEOSOBNÍ SLUNEČNÍ PAPÍRY, ve kterých byly uvedeny přesné instrukce, jak najít a vstoupit do Vědomí Království. Tyto dokumenty jsou zcela jedinečné a stovky svědčí o duchovních požehnáních, která následovala po jejich studiu. Jak čas plynul, byla zřejmá další potřeba jednoduchého manuálu pro sebekázeň a byly sepsány učebnice CESTA VEN a CESTA ZA poskytující jednoduchou, praktickou metodu ovládání emocí a tréninku mysli, a tím ukázněnosti celého vnějšího prostředí, osobního člověka, aby mohl časem pohostit v plném vědomí Anděla, svého vlastního Vyššího Já.

Samotná jednoduchost učení rozvíjených v učebnicích CESTA VEN a CESTA ZA často skrývá před tazatelem velkou hodnotu jejich praktické povahy jako velmi nutné přípravy k úplné poslušnosti a účinné spolupráci vnějších schopnosti při provádění účelu a osudu duše.

Tyto knihy byly poprvé vydány v roce 1930. Později autora oslovila hodnota Korespondenčního kurzu založeného na jejich učení a na učení Neosobních dokumentů, které je podrobně analyzovaly a přinesly jejich praktické použití. Pracovní tlak zdržel uskutečnění této myšlenky, ale v roce 1936 byla za účinné spolupráce studentů Neosobního učení zahájena Korespondenční škola. To zahrnovalo první kurz CESTY VEN a CESTY ZA a druhý kurz NEOSOBNÍ SLUNEČNÍ PAPÍRY.

Tak od publikace NEOSOBNÍHO ŽIVOTA napsaného jako Poselství od Ducha uvnitř se vyvinula řada učení pokrývajících hlavní základy tréninku mysli, rozvoj schopností Duše a dosažení Krista nebo-li Duchovního Vědomí.


Můj překlad Neosobního Učení.


Už jako malé dítě jsem prožíval Lásku Krista, který ke mně promlouval, ale nedokázal jsem to pojmout a pochopit. V pozdějším věku jsem prožívanou Lásku začal poznávat, jako vlastní Pravé Já v mém srdci.

Kniha "Neosobní Život" ke mně přišela jako dar v roce 2010.

Nejprve jsem se sjednotil s Neosobním učením.

Skrze mou mysl jako čistý kanál, jsem přijal první knihu "Já Jsem, který Jsem" od Krista uvnitř, Utěšitele (Láska Boha), který ke mne promlouval a kterou jsem napsal v roce 2016. Potom má mysl byla vedena Kristem uvnitř další roky a potom mi bylo poskytnuto toto Neosobní učení, s Láskou a Oddanosti jsem ho překládal a sladil se s Josephem Bennerem a znovu oživil světlem Lásky z mého srdce. Všechny obsažené Pravdy v tomto učení proživám a zařadil jsem je do každodenního žití, do použivání. Toto dílo jsem svobodně přijal a dál svobodně dávám, pro ty kteří jsou vedeni svým Kristem uvnitř na tyto stránky.

Ján Master


SEKCE PRO SEZNÁMENÍ SE S NEOSOBNÍM UČENÍM


 NEOSOBNÍ DÍLA


Sekce pro seznámení se s Neosobním Dílem.

E-KNIHY NEOSOBNÍ ŽIVOT,  BOŽÍ MYSTERIA, PROMLUVY KRISTA JEŽÍŠE A KRISTUS VE VÁS

VOLNĚ KE STAŽENÍ


Josephem Bennerem zaznamenané stěžejní Neosobní Dílo, nadiktované Pravým Božským Já - Bohem, je prvním tajným setkáním se svým Pravým Já - Bohem v sobě. Láskyplná, jasná slova, jenž pronikají do hloubky vlastního bytí, jsou klíčem jenž odemykají dveře do poznání (kdo skutečně jsem?).


Poslouchejte!

JÁ JSEM Ty, ta tvoje část, která JE a VÍ;

KTERÁ ZNÁ VŠECHNY VĚCI,

A vždy věděla a vždy byla.

Ano, JÁ JSEM, vaše JÁ; ta vaše část, která říká JÁ JSEM a je JÁ JSEM;

Ta transcendentní, nejvnitřnější část vás, která se během čtení zrychluje uvnitř, která reaguje na toto Mé slovo, která vnímá Jeho Pravdu, která uznává veškerou Pravdu a zbavuje se všech omylů, kdekoli je nalezena. Ne ta část, která se celé ty roky živí omylem.

Protože JÁ JSEM váš skutečný Učitel, jediný skutečný, kterého kdy poznáte, a jediný MISTR;

Já, vaše božské JÁ.

Já, JÁ JSEM ve vás, vám přináším toto Mé poselství, Mé živé Slovo, protože jsem vám přinesl vše v životě, ať už je to kniha nebo "Mistr", abych vás naučil, že Já a Já sám, vaše vlastní Pravé Já, Jsem Učitel pro vás, jediný učitel a jediný Bůh, který vám vždy vše poskytuje a neposkytuje pouze chléb a víno života, ale vše potřebné pro váš fyzický, duševní a duchovní růst a výživu.

Proto to, co se na VÁS obrací, je, jak čtete, MOJE Poselství, mluvené k vašemu vnějšímu lidskému vědomí zevnitř, a je jen potvrzením toho, co JÁ JSEM ve vás vždy vědělo uvnitř, ale ještě nebylo přeloženo v definitivní, hmatatelné pojmy pro vaše vnější vědomí.


editor - Ján Master


Josephem Bennerem zaznamenané Neosobní Dílo, nadiktované Pravým Božským Já - Bohem.

11 Božích Tajemství, odhalující Pravdu o JÁ JSEM, o Dobru, o Uzdravení, o Zdraví, o Čistotě, o Dávání, o Pokoření, o Obnovení, o Svobodě, o Náboženství, o Smrti.


Šesté Mysterium je Mystériem Dávání. Hle, umístil jsem Své slunce nad mraky a světlo, ve kterém žije, je světlo, které samo o sobě vyzařuje. Není osvětleno žádným jiným světlem, které by  k němu přicházelo, ale jen díky jeho vlastnímu světlu vycházejícímu z něj. Tak i Já Jsem ti dal moc vyzařovat Mou Lásku, Mé Štěstí, Mé Zdraví, Mé Bohatství, Mojí Životní Sílu a Mou Moudrost.

A protože slunce nemůže žít jiným světlem než tím, které vyzařuje, to znamená, že vydává, tak není možné, abyste žili v jiném světle než v tom, které vyzařujete.

Nelze přijímat Lásku jako dar zvenčí, stejně jako slunce nemůže přijímat Světlo zvenčí.

Všechny věci jdou zevnitř ven. Dal jsem vám je všechny, aby vyzařovali z vás.

Štěstí vás bude vždy doprovázet, stejně jakou měrou je vydáváte. Hledat štěstí zvenčí a přitahovat si ho k sobě, znamená ničit ho. Touha dosáhnout štěstí zvenčí vyvolává pocit nedostatku štěstí a pouze tento pocit je neštěstí. Všechny věci, které jste k sobě přitáhli, když jich bylo dosaženo, budou se jevit jako iluze pouště.

Snaha získat něco zvenčí se vždy zdá být zklamáním, protože všechny skutečnosti vyzařují zevnitř.


editor -Ján Master


Kristus (Láska Boha), promlouvá v této knize k srdcím všech, kteří se k Němu otočili a otevřeli svá srdce.


"Na počátku byla Láska a ta Láska byla u Boha a ta Láska byla Bůh. Ona byla na počátku u Boha".

"Všechny věci stvořila Ona (Láska); a bez Ní nebylo vytvořeno nic, co bylo stvořeno".

"V Ní byl Život a Život byl Světlem lidí. A Světlo svítí ve tmě a temnota to nechápe."


editor - Ján Master


45 lekcí pro začátečníky na cestě do Království Božího Vědomí. Cestou vás bude provázet Pravé, Božské Já prostřednictvím Josepha Bennera.


"VŽDY vstupujete do širšího porozumění. Je mnoho lidí, kteří pokračovali, ale nevěděli o tom, s čím jste obeznámeni. Zatím jsme jasně uvedli první skutečnost - Kdo jste? Nezničitelné duchovní bytosti. Živé poznání toho mění váš celý mentální postoj k hříchu, nemoci a smrti. Nyní přistupujeme s úctou a pokorou k našemu dalšímu zvážení - Proč jsem?


Celá odpověď je obsažena v jedné větě:

Jsi, protože Bůh Je;

ale protože člověk je stále oslepen falešným smyslem, budu se snažit mluvit z vašeho vlastního hlediska. Na místě, kde se nacházíte, je třeba vykonat práci nejvyšší důležitosti a nikdo jiný ji nemůže vykonat. Bůh vás do této doby a na toto místo přivedl, abyste vykonávali dokonalé zákony.


Možná svět nikdy nepoznáš, ale tvá práce bude stát na věky. Svými vlastními přebývajícími duchovními silami zduchovníte a učiníte skutečnou rovinu stínu a zmatku. Při práci ze stejného duchovního hlediska nebude mezi námi a vámi žádné oddělení. Ve skutečnosti neexistuje rozdělení. Jedinou bariérou mezi námi je váš pocit strachu ve světě. To je faleš a patří to k nevědomosti a "chaosu. Jste právě tam, kde jste, abyste dělali dokonalé Boží dílo. Držte se postoje vnímavosti srdce a mysli."

editor - Ján MasterSekce pro vážné zájemce a studenty Neosobního Díla


Kniha Cesta Ven, je definitivním pokynem a zákonem, cestou ven z finančního omezení a z veškerého omezení mysli.

"Víme, že u mnoha z vás jsou častým problémem finance. Všichni následovníci Ježíše Krista by se měli učit zákonu, který pokud budou následovat, jim umožní vystoupit ze všech podmínek nedostatku, omezení, neochoty, nemoci a neštěstí, které se mohou projevovat. Ptáte se, zda je to skutečně možné a zda existuje zákon, který pokud bude dodržen, nám to umožní.


Důrazně říkáme, že takový zákon existuje a že můžete být osvobozeni od strachu a nadvlády peněz, že můžete mít hojnost všech dobrých věcí, že můžete žít dobře a šťastně a můžete dosáhnout dokonalé harmonie se všemi oblastmi vašeho života, pokud chcete tyto věci natolik, abyste se naučili dodržovat tento zákon. Říkáte, že byste udělali cokoli, abyste získali tak úžasná požehnání, pokud je to lidsky možné. "

editor - Ján MasterPokračování definitivní cesty od omezení mysli.

"V naší knize "CESTA VEN" byla uvedena cesta k osvobození od nedostatku, omezení, neharmonie, nemocí a neštěstí. Neexistuje žádná omluva pro každého, kdo věrně následuje dané návrhy, aby již byl v takovém stavu.
Kniha zasáhla desítky tisíc čtenářů a mnoho z nich bylo touto pravdou pozvednuto do nového vědomí, a tím do nového světa, kde se mění všechno a všichni, protože vidí novýma očima a novým porozuměním.
To, co se objevuje, již není to, co se zdálo, ale dobro a to skutečné jsou nyní viditelné a jsou vidět, jak svítí skrze všechny podmínky a lidi - protože jsou nyní hlídány bývalé negativní tendence a jsou tabuizovány a nesmí vstoupit do vědomí.
To samozřejmě neplatí úplně, protože velké množství z vás nebylo schopno podmanit si ty tendence, kterým bylo tak dlouho dovoleno vládnout. Tlak okolností a negativních podmínek všude, jak se jeví zjevně, pro ně bylo příliš mnoho a stali se naprosto bezradní, nevěděli, že ve skutečnosti mají v sobě sílu odejít z těchto podmínek a že pomoc čeká na okamžik, kdy se probudí z jejich sklíčenosti a rozhodně se rozhodnou udělat maximum, aby dokázali pravdu o tom, co bylo uvedeno v knize.
Je to tak, že toto nové poselství je psáno s upřímnou touhou, aby všichni, kteří čtou, byli tak inspirováni jeho pravdami, že vynaloží nezbytné úsilí, a tak dostanou dobro, které na ně čeká od začátku."


editor - Ján MasterPoselství Pravého Já - prostřednictvím Josepha Bennera - poselství jediného pravého Učitele, vlastního Božského Já, v každém člověku.


"A řeknu vám nyní o svém Neosobním Životě, jak jej můžete vědomě žít se Mnou a být zcela Jeden se Mnou, Vaším Pravým Já, vaším Otcem v Nebi.

Proto poslouchejte! A dlouho a vážně meditujte o všem, co teď řeknu. Neprocházejte jedinou větou ani žádnou myšlenkou v ní, dokud nebude Můj význam jasný.

Nehledám nic jiného, než BÝT a VYJÁDŘIT své Já ve vás a skrze vás. Moje Já je čistě Neosobní, protože je skutečným Já každého člověka. JÁ JSEM čistou, dokonalou, nezištnou vnitřní podstatou každého lidského já, oduševnělou v jeho fyzických tělech, abych z nich vyvinul média pro vyjádření Mých Božských atributů na Zemi, tak jako je to v Nebi.

Proto ani vy nesmíte hledat nic jiného, než být a vyjádřit své pravé Já, kterým jsem Já, vaše Božské, Neosobní Já. Tím spojujete svůj účel s Mým, vaši vůli s Mou vůlí, vaši přirozenost s Mou přirozeností; a tím se stáváme Jedním se Mnou a Stáváme se Dva v Jednom, Božským stavem na Zemi".

editor - Ján Master


Poselství Pravého Já - prostřednictvím Josepha Bennera - poselství vlastního Božského Já, v každém člověku, směrované pro všechny jenž hledají cestu do Království.


"POSLOUCHEJTE! a přemýšlejte.

Nehledáte štěstí, mír, zdraví, lásku, plnost života zde na Zemi?

Myslíte, že je najdete ve věcech a praktikách světa? Nenaučili jste se zbytečnostem?

Myslíte si, že můžete být opravdu bohatí a opravdu šťastní, když jsou miliony vašich bratrů v chudobě a bídě?

Ne, Mé dítě; ne dokud nevystoupíte nad všechny iluze tohoto vašeho světa, nenecháte se očistit strádáním a utrpením, nepocítíte nedostatek lásky, nebudete mít hlad po SKUTEČNÉM chlebu života a konečně jej ochutnáte zapomenutím na sebe a službou svým bratrům, s Mou spravedlností jako vůdčím vlivem vašeho života, - můžete někdy najít skutečné štěstí, najít ten mír, harmonii, lásku ve vaší Duši. Ale když jste TO NAŠLI, pak jste skutečně vstoupili do Mého Království."

editor - Ján Master


Poselství Pravého Já - prostřednictvím Josepha Bennera - poselství vlastního Božského Já, v každém člověku, směrované pro všechny jejíž srdce je volá do služby.


"VY, kteří jste dosáhli stádia svého stoupání do výšin, kde již nehledáte nic pro sebe, ochutnali jste vše, co může nabídnout vnější svět a jeho lidské učitele, a něco uvnitř silně trvá na tom, abyste začali prokazovat a demonstrovat to co jste se naučili tím, že jste to žili, a aby jste používali to k pomoci ostatním, kteří stále hledají;

Vy, kteří jste v srdci pocítili definitivní volání do služby a toužíte následovat a poslouchat, ale kteří jste v minulosti uposlechli mnoho naléhání, jen abyste byli pokaždé zklamáni a rozčarováni neúspěchem vůdců, když vůdci nejsou hodni příčin, které zastupují, a proto si nejste jisti touto výzvou a bojíte se, že nevíte, co byste měli a co můžete udělat.

Vy, kteří jste tuto zkušenost ještě nezažili, ale které dojímá silná láskyplná touha pomoci zvednout břemeno od těch, kteří se nacházejí v neštěstí, a kteří nevědí, co je to něco naléhavé uvnitř, jehož hlas, který tak volá;

Vše, co cítíte, je moje Láska, která se zrychluje do vědomého aktivního života ve vašem srdci, a to, co slyšíte, je Můj hlas, který vás volá připravit se na Dílo, na které jsem vás připravoval - Dílo, které je vaším dílem, dlouho čekalo až to uděláte, - když jste prokázali, že já už je pod kontrolou, a že jste ochotni nechat Mě vést zbytek cesty."

editor - Ján Master


Dokonalé Pravdy na cestě do Království Božího Vědomí, jenž nám podává Joseph Benner jsou jasnými instrukcemi  o mysli a duši.Ve svém JÁ JSEM nebo Kristově Vědomí to znáte - znáte svou dokonalost a celistvost, znáte svou Božskost a nic menšího než to a že žijete v dokonalém světě nebo-li říši Vědomí - Království, kde jsou jen dobré, pravé, krásné, čisté, dokonalé věci a podmínky všude kolem vás.

Musí to tedy být jen vědomí vaší mozkové mysli, vnější odraz vaší duše, že si špatným učením a vírou myslí, že přebývá v těle z masa plném ne-harmonií, a stejně tak tento svět, který vidí kolem sebe, jak uvádí skrze smysly, je jen tím, čím se zdá být pro smrtelnou mysl. Faktem je, že to všechno jsou jen koncepty nebo obrazové výtvory smrtelné mysli a neexistují kromě smrtelného vědomí, které samo o sobě je klam, protože se považuje za oddělené od vašeho Božského Vědomí; když to nemohlo být oddělené, protože je to vaše vědomí a existuje pouze jedno Vědomí, Boží Vědomí.

Pokud dokážete přimět svou mysl, aby to viděla a pak přestala věřit v tyto smrtelné pojmy, které jsou všechny lži, a obrátit svou vizi místo toho do toho perfektního Já uvnitř a do dokonalého světa tam, který vidíte a znáte ve svém Božském Vědomí, bude postupně odmítat věřit a dívat se na nepravdivé obrazy, které ve svém vědomí nese, v domnění, že jsou skutečné.

Právě tuto vaší mysl učíte výše uvedené pravdy pomocí tvrdých, ale nezbytných životních zkušeností. Když konečně věří a přijímá tyto pravdy a odvrací se od lží dřívějších přesvědčení, odmítá již povolit své myšlenkové obrazy v mysli, vidí místo toho vždy jen dobré a dokonalé věci patřící k vaší pravé povaze a vašemu skutečnému světu, pak všechny tyto staré víry a obrazy se rozpustí a stejně tak jejich vnější projevy nemohou existovat, když je již nebudete krmit svým zájmem a uznáním jejich reality.

editor - Ján Master


Velmi aktuální kniha od Božského Já prostřednictvím Josepha Bennera, jenž je psaná v době velkého soužení lidstva, které je aktuální pro dnešní dobu, jelikož každá doba má své dny soužení a své vyvolené Boha.


KAŽDÁ citlivá duše v dnešním světě pociťuje s nezaměnitelnou naléhavostí příchod nějaké velké změny v záležitostech lidstva; něco hrozícího, co změní současný stav každého člověka na Zemi.

Pokusili jsme se ukázat v úvodnících a článcích, jak jsou všichni lidé odstupňováni podle jejich duchovního růstu, přičemž tento růst je určen jejich porozuměním a láskou k Bohu. To znamená, že ti, kteří Ho nejvíce milují a dokazují to moudrým a nezištným způsobem, jakým Mu slouží, dosažením a pomocí velkého počtu Jeho dětí, jsou staršími rasy; zatímco ti, kdo Ho odsuzují, kteří tvrdí, že neexistuje Bůh, a kteří se vysmívají Jeho následovatelům a pronásledují je, rouhají se Jeho jménu a žijí životem sobectví, krádeže, zločinu, rabování a vraždy, jsou jen kojenci rasy ani nevědí, že jsou součástí lidstva.

Ukázali jsme, že jsme na konci dalšího semestru školy života, že všichni lidé přijdou na zkoušku a že každý musí čelit zkoušejícímu a prokázat, zda opustil své lekce a je připraven jít vpřed do dalšího třídy, nebo má zůstat tam, kde je.

Snažili jsme se objasnit, že velký Učitel jménem Ježíš Kristus přišel na začátku semestru a dal určitá základní učení, která se od každého žáka vyžadovala naučit se, a slíbil, že na konci semestru přijde znovu a bude soudit všechny a potom by rozdělil všechny lidi do dvou tříd a ustanovil ty, kteří se věrně snažili následovat Jeho učení, po Jeho pravici a ty, kteří ne po Jeho levici.

editor - Ján Master


Tato kniha je nádherným darem od Bratrstva Krista jenž nám umožňuje vidět a uvědomit si, že všechny nemoci a neharmonie v našem životě si vytváříme sami na základě nesprávného myšlení a následného cítění negativních myšlenek a přesvědčení a negativních emocí. Je uplatněn Zákon jenž je tak jednoduchý :

"Cokoli si myslíte a tak držíte ve vědomí, projevuje se to ve vašem těle a záležitostech."JE TO ÚČELEM této knihy informovat své čtenáře o všech možných skutečnostech, které jim umožní poznat a aplikovat zákony života, aby mohli převést jakékoli neharmonické podmínky v jejich myslích, tělech a záležitostech na harmonické, a tak spojit se s Jedním životem a Jedinou myslí, aby s nimi mohli vědomě spolupracovat.

Rádi bychom znovu stanovili zákon - to, co se nyní projevuje je výsledkem toho, čemu se věřilo a je nyní drženo ve vědomí jako takové. Proto vše, co je potřeba ke změně toho, co se projevuje, je změna víry obrazu držené ve vědomí. Jak to udělat je nejjasněji uvedeno a vysvětleno v CESTĚ VEN. Všechny tyto případy graficky ilustrují a potvrzují jeho učení.

editor -Ján Master


Další vynikající Neosobní Práce od Josepha Bennera, je koncentrací Pravdy

pro každodenní život. Benner tady pracuje s Božím Zákonem, že 

"To, co se nyní projevuje, je výsledkem toho, co si myslíte a věříte, že tomu tak je."

a jasně nám ukazuje jeho používaní v praktickém životě.


Nyní se podívejme, jestli vám můžeme něco sdělit. Chystáme se přepracovat zákon, ale jiným způsobem a obrátit jeho pořadí. Skutečnost, že vidíte tak nápadně ve své mysli a věříte, že je to tak, že se vnější podmínky nezměnily, je to, co brání tomu, aby se tyto podmínky změnily ve vnější; protože to, co vidíte a čemu věříte, je ve vaší mysli, a musí se projevit ve fyzickém. V okamžiku, kdy můžete změnit tento obrázek ve své mysli a vidět a věřit tomu, že tomu tak je, se vnější podmínky odpovídajícím způsobem změní.

Nyní si ukážeme, že změna ve skutečnosti začíná, ať už ji vidíte navenek nebo ne. Prohlašujete, že se vás věci a podmínky netýkají tolik jako dříve a jste uvnitř tišší a mírumilovnější. Jinými slovy, začínáte sundávat mysl z toho starého obrázku a v dnešní době ho příliš nekrmíte, protože se vás to tolik netýká. Když s tím není absolutně žádná starost a vy ten obraz vůbec nekrmíte - už na to ani nemyslete, zjistíte, že zmizí z vašeho vědomí, a tedy z vnějšího projevu, bude nahrazen novým obrazem pravdy, kterou budujete, jak stále více věříte, že je to tak.

Pokud budete pečlivě zvažovat a meditovat nad vším, co jsme uvedli, zjistíte, že to odpovídá na všechny vaše otázky, a nakonec se vaše mysl poddá pravdám, které budujete v jejím vědomí.

editor - Ján MasterTato kniha od Josepha Bennera vyjasňuje Pravdu o duši a o Neosobním Životě v každodenní praxi. Skutečné Neosobní učení pro všechny studenty a myslitele Pravdy.


VAŠE OTÁZKA TÝKAJÍCÍ SE UZDRAVENÍ je ta, která stojí před každým učedníkem, dokud není Zákon skutečně znám.

Víme, jak se cítíte, když chcete pomoci každému, kdo potřebuje uzdravení a pochopení. Ale našli jste jediný pravý způsob, jak jim můžete pomoci, a to tím, že v nich uvidíte pouze Krista, neboli Boha, který je Vše ve všem. Do té míry, do jaké to VÍTE a vidíte Ho - vidíte přímo skrz vnější vzhled, bez ohledu na to, jaké jsou - můžete způsobit nejen uzdravení, ale můžete je vyzvednout z temnoty, v níž jejich duše bloudily. Kdykoli pocítíte silné, nutkavé nutkání komukoli pomoci, když uvidíte, jak taková osoba trpí nebo potřebuje pomoc, buďte si jisti, že když poznáte výše uvedenou Pravdu a uvidíte Krista nebo skutečné Já toho člověka, neporušíte žádný Zákon, ale následujete vedení svého Božského Já, které je Jedno s Kristovým Já toho druhého.

editor -Ján Master


V TÉTO Knize je zahrnuto učení a pravdy pro pokročilejší studenty, zejména pro ty, kteří obdrželi měsíční lekce v šedesáti pěti vydaných PAPÍRECH.

Někteří z našich čtenářů možná nebudou schopni tyto pravdy uchopit, ale naléhavě žádáme, aby si je rezervovali nebo, aby je zkoumali a uvažovali o budoucnosti, protože budou obsahovat hodnotu důležitého okamžiku pro duši, až bude připravena přijímat a používat je jak bylo zamýšleno.

"Chceme, abyste se nejprve seznámili sami se sebou jako s duší – jako s paprskem Božího Vědomí, abyste věděli, že nejste svou myslí, že je to pouze váš nástroj nebo prostředek vědomí na pozemské rovině, a že se naučíte využívat a řídit všechny její síly, stejně jako z vyšší úrovně se později naučíte řídit a využívat všechny síly své duše."

A pak, že se předpokládá, "že jste svou mysl přivedli do stavu účinnosti, kdy můžete udržet její pozornost a zájem na jakékoli dané myšlence s vyloučením všeho ostatního.

Tato schopnost je vyžadována více než cokoli jiného, protože máme v úmyslu jít a pracovat ve vědomí s ostatními, kteří potřebují pomoc a ke kterým nás mohou poslat naše Vyšší Já nebo naši Bratři v Duchu. Ale budeme hovořit a pracovat s dušemi nebo-li ostatními, místo s jejich vnějšími osobnostmi – mluvit s jejich skutečnými já, kde nám nebudou zasahovat jejich lidské mysli a všechna jejich nesprávná přesvědčení.

Neboť pamatujte, že jejich duše nebo skutečná Já jsou středy Jediného Vědomí, a proto nejsou oddělené od Něho nebo od vás, ale jsou ve vašem vědomí, které je Jediným Vědomím – stejně jako jsou také oni. Proto v okamžiku, kdy svou mysli upřete pozornost a zájem na kohokoli, ten okamžik vidíte a jste s tím ve vědomí – nebo v duchu, chcete-li – pokud to jen víte a můžete s ním hovořit úplně stejně jako v těle.

EDITOR - JÁN MASTERTato kniha Neosobního učení upevňuje Lásku a Důvěru v Boha jako Zdroj všeho Dobra, vší zásoby, všech dobrých myšlenek, činů a jednání. Při praktikování Důvěry v každodenním životě přichazejí testy a zkoušky víry, láska a důvěry. Přimá zkušenost Důvěry ve Zdroj Všeho Dobra je plná bdělost a otevřenost, přijimání všeho tak jak je a plné vědomí Boží Přítomnosti v akci. Kristus-Pravá Podoba Boha (Jeho Láska) chodící po Zemi tak jako v Nebi.


NEJSTE maso a krev, jak jste si mysleli, ale jste substancí Mé Substance.

Nezvolili jste Mne, ale Já Jsem si vyvolil vás. Nesmíte si ani myslet, že máte s výběrem něco společného.

Jděte dál v tomto porozumění. Já Jsem Život ve vašem těle. Vězte to a buďte navždy osvobozeni od neduhů těla. Není Můj Život vždy čistý a dokonalý?

Proč tedy dovolovat své mysli, aby popírala Mé dokonalé vyjádření jako tvé já? Léčivá síla je tedy ve vás, nikoli vně – protože tou Sílou jsem Já. Přijměte a používejte Mě.

Brzy poznáte Pravdu a Pravda vás osvobodí od všech omezujících myšlenek – což znamená od všeho omezujícího Mého vnějšího vyjádření. Nemohu totiž být dlouho omezován ani vaší myslí, která je také Mým vyjádřením Mého Já.

Zaměřte se na slova: "Já Jsem Život". Neexistuje nic jiného než Můj dokonalý Život. Pak vyjde Můj Život a vyjádří svou dokonalost.

Ptal jsem se na zmatek nebo nespokojenost, které někdy vznikají při hledání vně, když přišlo následující:

Mé dítě, je to proto, že sis myslel, že musíš hledat bez toho, abys byl Mnou učen. Teď to víš jinak.

Já Jsem váš Učitel – jediný Učitel pro vás. Vězte to vždy. Vždy si Mě uvnitř uvědomujte a dovolte Mi, abych vás vedl: nemůžete selhat. Když budete plnit své každodenní úkoly s vědomím, že jsem vždy uvnitř, pak jste vždy otevření Mému vedení. Neboť když jste si takto neustále vědomi Mé Přítomnosti, nemůžete selhat nebo být svedeni.

Tím, že setrváte ve vědomí Mne, časem splynete s Mým Vědomím, až Mě budete moci vidět ve všech lidech a v každé živé věci. Neboť nejsem Světlem světa a všichni nežijí a nepohybují se a nemají své bytí v Mém Vědomí?

EDITOR - JÁN MASTER

Sekce pro pokročilé studenty Neosobního Díla


Prostřednictvím Josepha Bennera zaznamenané Živé učení Ježíše Krista, nadiktované Ježíšem Kristem. Při čtení těchto slov, jste v Jeho Přítomnosti, Jedni s Ním. Ježíš Kristus je Láskou v nás, osvětluje naši mysl Pravdou.Dokonalá Pravda je Světlem Jeho Lásky jenž absorbovaná v duchu, duši, mysli a těle je přímým důkazem Boží Lásky.

Brzy musí přijít čas, kdy Mě musíš přimět, abych ve tvých myšlenkách prorazil, musíš se ke Mně obrátit o vedení ve všem, co dostaneš. Neboť beze Mě jako Lásky nejsi nic a nemůžeš nic dělat - nic, co by přineslo do tvého života harmonii a mír. Ale se Mnou je všechno možné, dokonce i světský úspěch. Ano, nezištná Láska může dokázat cokoli, jen málo lidských srdcí před ní obstojí a časem vše podlehne její síle.

Pak, milovaní, snažte se poznat Lásku. Nepředávejte to jako pouhou sentimentálnost, jak by někteří věřili. Prostudujte si ji. Všimněte si jejího vlivu na vás a na ostatní. Otevřete se ji a nechte ji vládnout ve vašem srdci a mysli.

Musí to však být nezištná Láska; protože sobecká láska je ještě škodlivější a způsobuje více utrpení než chladná intelektualita.

A vězte, že Láska je jedinou cestou ke Mně a k Otci. Ti, kdo by Mě chtěli znát, Mě nemohou najít jinak. Láska je Můj hlas, způsob, jakým vždy víte, když mluvím. Naučte se znát Můj hlas, milovaní.

Proto zde na začátku Já, Ježíš Kristus, vám říkám, že Já, Láska a Otec, jsme Jedno; že Láska je vše čím JÁ JSEM a vše, čím JE Otec; že bez Lásky nejste ničím, ale s Láskou je cesta k vám široce otevřená Otci a On však čeká na vaše uznání Mne jako JÁ JSEM, aby na vás vylil bohatství Jeho Království.

editor - Ján Master
Dokonalé Pravdy na cestě do Království Božího Vědomí, jenž nám podává Joseph Benner jsou jasnými instrukcemi,

jenž nás vedou po úzké cestě do Království. Každodenní upřímná a poctivá práce nese ovoce.

Jen pro OPRAVDOVÉ.


"Já Jsem Cesta - jediný způsob, jak můžeš cestovat - buď venku, nebo uvnitř; protože pouze pomocí Mé moci můžeš být, můžeš vyjádřit, můžeš učinit, můžeš jít. Proto jen tím, že Mě najdeš a znáš jako své Pravé Já, můžeš vůbec najít Království".

"Já jsem Pravda. Nebylo by v tobě vědění, kdyby to nebylo ve Mně v tobě. Nebo nejsem Tlumočník - jediný Učitel Pravdy - jediný Znalec - pro tebe?"

"Já jsem Život. Nebyl by život ve tvém těle, kdybych v něm nebýval - protože jsem Život, který ho žije. Jsem Život Boží, který do tebe proudí, soustředí se na tebe, vyjadřuje tě a je tebou".

"Proto Mě musíš hledat a najít, abys poznal a stal se JÁ JSEM - protože pouze vstupem dovnitř a bytím Mnou, můžeš vstoupit do Vědomí Otce, který je Jeden se Mnou."

editor - Ján Master


Bratrství Krista 42 diamantů Pravdy od Kristová Bratrstva pro pokročilé studenty Neosobního díla od Josepha Bennera.

Tyto Velké Pravdy Velkého Bílého Bratrstva, jsou zářivé diamanty v Srdci Jediného. Každý diamant je hlubokou Pravdou, která září Světlem Krista, a osvětluje mysli od temnoty oddělenosti a iluzí.

Po přečtení této Pravdy je zahájen automatický proces žití teto Pravdy. Jsou to hluboké uvědomění a následné očištění od lži což někdy není příjemné pro mysl a její iluzorní výtvor já- sobectví.

"Za tímto účelem použijeme definici Krista uvedenou jinde v literatuře Slunce, která je krátká, stručná a velmi expresivní: "Kristus je vyjádřením Boží Lásky: je Jeho Duch Svatý, Utěšitel, přijde k člověku, aby v něm zůstal, když duše člověka (vědomí) byla očištěna od všeho temného a jeho vnější mysl se skutečně zasvětila Bohu. Tato Láska se poté stává Světlem, které ho osvětluje a vede ho ve všech směrech a ve všem, co dělá.

****

Ale jak Kristus, tak Antikrist, z toho, co jsme ukázali, musí potom působit jako atributy a agenti Boží Vůle a plnit opačné cíle, to je pravda, a oba pracují na tom, aby pro Boha dosáhli toho, co plánoval od začátku - vykoupení a zdokonalení člověka. Budeme studovat tuto myšlenku, abychom zjistili, kam vede.

Abychom tak řádně učinili, žádáme vás, abyste se pokusili "povstat s námi ve vědomí, kde můžete být bez úsilí mimo lidské vědomí a můžete se dívat dolů na Zemi a vidět člověka takového, jaký je". Tam můžete vidět veškerou jeho dětskou pošetilost, sobectví a chamtivost, jeho nedostatek lásky a ohleduplnosti k ostatním a následné tresty, které za takovou neposlušnost platí Velkému Zákonu. Zdánlivě nemůže nebo nechce uniknout, že jedině dodržováním Zákona Lásky, který je vůdčím Zákonem všech, kteří jsou osvobozeni od lidského vědomí, může dosáhnout úplné harmonie a štěstí. Přesto neustále hledá svobodu od potíží, strádání, nedostatku, omezení, nemoci, utrpení a dokonce i od hříchu a zla, matně si uvědomuje, že jsou výsledkem jeho sobectví.

editor - Ján Master


Bankéř je knihou o pravdě o penězích a skutečné Moci, pro pokročilé studenty Neosobního díla od Josepha Bennera.

Kniha odhaluje peníze takové jaké jsou a skutečnou Moc, která je zaměňovaná za moc peněz. V knize je odhaleno tajemství media směny - peněz.

"Zvažte Nebeské médium směny. "Moc a Praxe univerzální, neosobní a milující služby v okamžité reakci na vyjádřenou nebo nevyjádřenou potřebu." Cítíte tam Moc a uznáváte, že Moc se vyjadřovala ne v nižším registru síly, ale ve vyšší vibraci Lásky?"

editor - Ján Master


Sluneční papíry jsou 28 lekcí - diamantů Pravdy pro pokročilé studenty Neosobního díla od Josepha Bennera.

Tyto lekce mnoho vyjasní, vyčistí mysl od všech odpadků a přivedou ji k jejímu Pánu jenž je vaše pravé Já - Kristus ve vás. Mysl se stane pokorným, milujícím služebníkem Vás - Krista. Budete plakat Láskou ke svému Pravému Já, když projdete těmito lekcemi a Pravdu zařadíte do svého praktického života.

"Pak mluvte k mysli velitelsky slova učená v "Neosobním Životě ,

"BUĎ TICHÁ a VĚZ - JÁ JSEM - BŮH . "

Mluvte se vší silou své duše, svého vnitřního Já a očekávejte, že bude poslouchat. Pak v tichu, které následuje, otevřete své Srdce a vypusťte Lásku. Pokud nevíte jak - je to vyléváním svého srdce Bohu v láskyplné adoraci. A pomyslete na sebe jako na Božské Já, jehož Život vás oživuje, jehož Inteligence je vaše mysl, jehož Síla vám umožňuje dělat všechno, co děláte; který je také Životem, Inteligencí a Mocí ve všech věcech mimo vás. Nechte z vás i nadále vylévat Lásku a přitom vnímejte tu Lásku; Všimněte si, že pochází odněkud hluboko ve vás. Jděte tam, kde to je. Sledujte, jak se k tomu připojíte! Začínáte být pohlcení tou Láskou! Ano, slučujete se do toho - zmocňuje se vás! Ne, ty jsi ta Láska ! Báječné! Jsi ta Láska! Zdá se, že jste přenesli své centrum vědomí z nitra své mysli do Lásky ve vás, která je nyní vaším JÁ a je nyní vším, čím Jste. Jak si to uvědomujete, zdá se, že se značně rozšiřuje zvědavost, závoj se zvedne a všude kolem vás svítí zářivé, krásné světlo. Vaše mysl se vyjasňuje, obklopuje vás hluboký Mír. A zároveň vás naplní a nadchne úžasný pocit moci.

A najednou víte, že když obrovské Vědomí zaplaví vaše vědomí, že jste vše, co Je - JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, že Ty a Otec jste JEDEN; že On je Láska, že Láska je vše a že jste Jeden v Lásce."

editor - Ján Master


Dokonalé učení, prostřednictvím Josepha Bennera, které přímo vede do Království  KTERÉ JE POTVRZOVANÉ PŘÍMÍM ŽITÍM V KRÁLOVSTVÍ - V BOŽÍM VĚDOMÍ. Každá kapitola knihy je ČISTÁ PRAVDA OD BOŽSKÉHO JÁ V NÁS.


Poté, co přišel váš dopis, jsem začal přemýšlet o všech těchto falešných přesvědčeních, že jsme mimo Království - o tom, jak dlouho to trvá. Pokud jsme sami sebe tolik klamali, proč bychom měli věřit v čas? Představujeme si, že se Země otáčí a způsobuje takzvané dny. A pak jsou tu takzvané roky, staletí a věky. Nevidíte, že je to kvůli tomu všemu klamu? Najednou mi došlo, že jsme nebyli mimo Království ani na jednu sekundu! Právě se nám to všechno zdálo.

Nevidíš, že jsme šli spát přímo uprostřed rajské zahrady, mezi všechny ty květiny, vůně a slávu před minutou? A během té minuty jsme snili o světech a rasách, o bídě a smrti a o válkách, sluncích a hvězdách, a protože jsme byli tak mizerní, zdálo se to věky a věky. KDYŽ BYLA V REALITĚ POUZE MINUTA!

Nyní, někdy před časem jsem zjistil, že toto takzvané lidské vědomí bylo temnou vrstvou něčeho kolem Země, a tedy kolem mé a vaší a každého duše nebo skutečného vědomí-vrstva jen tlustá jako list papíru. A že vše, co jsme museli udělat, bylo odvrátit naši mysl od této vnější vrstvy temnoty uvnitř nás k tam zářícímu Světlu a my bychom viděli rajskou zahradu, kde jsme opravdu žili.

Pokud je to pravda - a VÍM, že ano - pak jsme celý život a sílu přemýšleli o něčem, co ve skutečnosti není nic. Neexistuje žádný vnější svět, žádné sobectví, žádní nemocní, chudí, zlí, bojující osobnosti a žádný čas! Co udělalo čas a všechny tyto věci? Naše mysli to všechno snily!

Musíme očistit naši mysl od všech těchto falešných přesvědčení, protože byly vytvořeny z falešného vědomí a nemají více reality než věci, ze kterých jsou vytvořeny všechny naše sny.

editor - Ján Master


Plné Kristovo učení v přímé, jasné, koncentrované a v praxi žité podobě, prostřednictvím Josepha Bennera, je to pravé Neosobní Dílo, pro všechny studenty Kristova Učení.


Ponořte svou mysl, duši i tělo do Esence Pravdy, a Pravda vás Osvobodí.


Uvědomujete si, že slovo "starost" je v současné době jedním z nejdůležitějších slov v našem jazyce?

Proč? Protože vaše starost o to, co se v dnešní době děje, vás více než cokoli jiného zapojí do jakýchkoli zkoušek a soužení, které se ve světě dějí. Ukážeme vám, jak to je.

Nejprve vězte, že vás nic, co se děje, nemůže žádným způsobem pohoršit, pokud to vaše mysl nepřijímá a nevěří, že vás to ovlivňuje. Stejně tak vám nic nemůže ublížit, pokud to nepustíte do svého vědomí; neboť to, co není ve vašem vědomí, pro vás neexistuje. Pečlivě si tato slova prostudujte, protože je v nich ukryta velmi velká pravda.

To, o čem si v určitou dobu neuvědomujete, to samozřejmě není - pro vás v té době. O tom nemůže být pochyb, protože vaše vědomí je vše, čím jste, a to, co je ve vašem světě, je jen to, co je ve vašem vědomí. To, co není ve vašem vědomí, proto ve vašem světě neexistuje.

Dokážete pochopit jeho velký význam? Znamená to, že pokud něco nenecháte vstoupit do vašeho vědomí, nedostane se to do vašeho života nebo záležitostí, a proto vás to nemůže ovlivnit.

Platí to pro vše, co se děje kolem vás a co ovlivňuje všechny ostatní?

Skutečně ano, a právě proto zdůrazňujeme tuto velkou pravdu. Nemusíte být ničím ovlivněni, pokud to neřeknete, a netýká se to vaší mysli.


editor - Ján MasterTáto nádherná slova v této knize jsou čistou promluvou Božského Já, Boha k člověku. Pravdy tak jasné jako zářivé světlo slunce, jsou darem člověku od Jeho Otce v Nebi.


"Drahý Otče, mohu se zeptat, kdo jsi? Vím, že jsi moje skutečné Já - ale co je to Já? Je to moje Duše, moje Kristovo Já nebo můj Otec v Nebi?"


"Poslouchej, Můj synu, a poznej pravdu. Já, který nyní mluvím a který jsem mluvil, učil a vedl tě od nejútlejšího dětství, Jsem tvé skutečné a jediné Já. Jsem tvou duší, Otcem tvé lidské mysli, v tom, že jsem rozšířil Své Vědomí a Život v tobě v tomto životě, stejně jako jsem je rozšířil v mnoha tělech v mnoha životech v minulých dobách; a ty v tomto životě jsi tolik z Božího nebo Jediného Vědomí, jaké jsem rozvinul, a tolik duchovního porozumění, jaké jsem získal ze všech minulých zkušeností a které jsem schopen předat tvé mozkové mysli, a které jí dávám tak rychle, jak ji mohu vyvinout a připravit na jeho přijetí."


Kniha plná učení Krista z Království Nebeského (z vědomí Krista) - jen pro oddané Bohu a Kristu, jejíž srdce hoří pro Svobodu a Pravdu.


Přijde čas, kdy přimějete svou mysl a její síly, aby byly v klidu a naslouchaly, když mluvíte, a budete říkat slova jako tato:

"Mé dítě, myslíš si, že nerozumím tvým potřebám, stejně jako tvé touze sloužit Mi a plnit vůli Páně? Protože Mě doopravdy neznáš - že Já Jsem tvé skutečné a jediné Já a vždy jsem byl uvnitř a snažil se získat tvůj zájem a pozornost; ale raději jsi se obrátil na vnější učení a autority - dovolil jsem ti jít a učit se tvrdou cestou, cestou zkušenosti.

"Ale když se teď obrátíš do nitra ke Mně a budeš na Mě čekat v každém okamžiku dne a toužíš Mě jen potěšit - své vnitřní Já, které se vůbec nestará o výsledky, o vnější věci a zájmy nebo dokonce o svůj duchovní pokrok, ale o zachování mysli a srdce upřené na Mě v prosté, dětské, dokonalé lásce a důvěře, věříc všemu, co ti říkám - dokážu ti, že jsem tvůj jediný učitel a musím být naší jedinou autoritou; že ti poskytnu všechny věci, které potřebuješ; dát ti sílu a schopnost udělat cokoli nezbytného; dodat ti moudrost a porozumění, abys zvládl každý problém, který tě konfrontuje; a nakonec přivede tvé vědomí zpět do Mého vědomí, takže budeme jedno vědomí a ty jako mysl už nebudeš ode Mě oddělen, ale budeš Mým nezištným a dokonalým nástrojem, tak jako tvoje ruka existuje, aby sloužila tvé mysli.

Editor - Ján MasterPravý pokrm Pravdy pro duši. Pro všechny studenty Pravdy.


"BUĎ TICHÝ A VĚZ - JÁ SÁM JEDINÝ JSEM."

JÁ JSEM vaše skutečné a jediné Já. JÁ JSEM Světlo a Život ve vás; Světlo a Život, který přebývá v každém na Zemi a ve všech sférách vědomí. Všechny věci jsou naplněny Mým Věčným Životem a jsou naplněny a obklopeny Mým Čistým Bílým Světlem Ducha.

"Já Jsem Vzkříšení a Život; kdo věří ve Mne, i když byl mrtev, bude žít. Kdokoli žije a věří ve MĚ, nikdy nezemře? Věříš tomu?"

editor - Ján Master


Tato kniha od Josepha Bennera je Přímá Cesta do Království. Poznejte Pravdu v této knize a Pravda vás osvobodí.

Žijte V KRÁLOVSTVÍ DUCHA TADY NA ZEMI TAK JAKO V NEBI. Pro všechny milující KRISTA VE SVÉM SRDCI.Všimnete si, že jsme řekli "zdánlivý", protože to, co se zdá, je pouze to, co se ve vaší mysli jeví. Zkuste si uvědomit, co tím myslíme. Způsob, jakým Ježíš vykonal všechny své zázraky, spočíval v tom, že odmítl vidět to, co se objevilo, a pak pokračoval v tom, co se zjevilo, a choval se, jako by to už bylo.

V těchto slovech se skrývá velké tajemství. Místo toho jste nedělali nic a jen čekali na vedení. To není to, co vás vaše skutečné Já naučilo dělat, když vám poskytuje všechny tyto pravdy; Očekává, že je aplikujete a použijete.

Jaké jsou tyto pravdy? Dal vám moc myslet - myslet jen dobré a dokonalé myšlenky, takové, o kterých by si Bůh přál, abyste myslel. Pak máte vědět, že Bůh vás miluje a stará se o vás a dává vám všechno dobré.

Pokud to opravdu víte, uvidíte jako Ježíš, uvidíte to ve skutečnosti na mentální úrovni; uvidíte, jak vám dává všechny dobré věci, a budete jednat, jako byste je měli - místo toho, abyste seděli a čekali, až se projeví.

Ale jak se můžete chovat, jako byste je měli? V mnoha ohledech, ale především tím, že odmítnete vidět a na chvíli uvažovat o nedostatku jakékoli dobré věci. Jinými slovy, musíte žít v tom mentálním světě dobra a hojnosti tak realisticky, že je to pro vás jediný svět, tedy věřit tomu, co tam je - když se to musí projevit ve vnějším světě.


editor - Ján Master


NEOSOBNÍ DÍLO A UČENÍ


Carol Snyder

autorka 

CESTY VEN KURZ PRO DĚTI


Tento autorský překlad je věnován čisté Neosobní Práci s dětmi, jejíž autorkou je členka Slunečního Centra Carol Snyder. Autorka spolupracovala v třicátich letech dvacátého století s autorem Neosobního učení Josephem S. Bennerem a přispívala do časopisu Vnitřní Život. Její zkušenosti s její čtyřletou holčičkou, zůročila v Kurzu Cesta Ven pro Děti.

O kurzu samotném mluví takto: "TATO série lekcí a otázek není určena k tomu, aby byla používána pouze jako soubor dogmatických kázání, aby si je dítě zapamatovalo a opakovalo jako papoušek. Celý účel různých přirovnání, alegorií, her na lekce atd. je pomoci vlastnímu Vyššímu Já dítěte odhalit jeho stále vnímavé a neposkvrněné vnější mysli pravdu o tom"Kdo je" a "Čeho je součástí", Zákonem, kterým se řídí život a projev, a jak uvést své já do souladu s Božím Plánem a Záměrem."

EDITOR - JÁN MASTER


TATO KNIHA JE PRO DĚTI A JEJICH RODIČE. 

DĚTI VNÍMAVÉ, EMPATICKÉ, PTAJÍCÍ SE NA EXISTENCIÁLNÍ OTÁZKY.

Děti s krásnou duší, které jejich rodiče vedou k duchovnímu rozvoji, kde i oni sami duchovně zrají spolu s těmito krásnými dušemi. Kniha je pramenem čisté Pravdy a blahodárně působí jak na duchu, duši, mysli i těle. Pijte tuto zázračnou knihu plnými doušky se svými dětmi.


****

"MAMINKO," řekla jednoho dne drahá holčička, "řekla jsi mi, že Bůh je ve mně jako velké Světlo a že je také ve všech ostatních. Jak teď může být ve mně a v tobě a ve všech ostatních ve stejnou dobu?"

"Proč se ptáš Kolombíno!" odpověděla matka: "Jen si na chvíli vzpomeň na hru, kterou často hrajeme." Víš, tu, ve které děláme lidi z prstů malováním obličejů na nehty, namotáváním látky kolem prstů jako oblečení atd.? Často jsme si dlouho povídali a hráli si se svými prsty. Každý vypadal jinak a mohl se pohybovat, ale koneckonců každý byl součástí TEBE, že?"

"Aha, chápu!" odpověděla holčička. Jsme jako Boží prsty, a i když vypadáme jinak a jednáme jinak, všichni jsme součástí jedné ruky – Boží ruky. Ale mami, moje prsty dělají jen to, co chci, aby dělaly. Pak, když je Bůh tak dobrý, milující a mocný, jak mi říkáš, proč nás, součást sebe sama, činí nemocnými a nešťastnými a často zlými a nenávistnými? Nikdy nenutím lidi na prstech dělat zlobivé věci. Tak proč by měl Bůh stvořit takto své?"

"No," řekla matka, "nejjednodušší způsob, jak ti to vysvětlit, je vyprávět ti příběh o Víle a jejích prstech."

"Ach, hurá! Příběh!!" vykřikla Kolombína potěšeně.


EDITOR -JÁN MASTER


NEOSOBNÍ DÍLO A UČENÍ


 Ján Master

autor  

Já Jsem, který Jsem

Jánem Mastrem zaznamenané Neosobní Dílo, nadiktované Pravým Božským Já - Bohem je Milující Jednotou se svým vlastním Pravým Já v sobě. Je důležité si pamatovat, že při čtení tohoto spisu nelze Pravdu a Lásku adekvátně vyjádřit slovy, a proto přijímejte tento spis jako "ukazatel cesty a důkaz Lásky ", který, pokud bude pečlivě dodržován, vás může přivést Domů ... k vašemu Pravému Já a nejsvětější Lásce..., ale pouze v případě, že jste vynaložili potřebné úsilí.


Už od dětství jsem prožíval nejsvětější Lásku, která je nepopsatelná.

Ve věku dospívání jsem na tuto Lásku zapomněl. Ve věku probuzení ze snu o oddělenosti od této Lásky, jsem se rozpomenul kdo jsem a čeho jsem součásti.

Klepal jsem...bylo mi otevřeno.

Ján Master


Jánem Mastrem  zaznamenané Neosobní Dílo, nadiktované Pravým Božským Já - Bohem je Milující jednota se svým vlastním Pravým Já v sobě. Milující slova plná Lásky a Míru provází tuto jednotu v srdci. Světlo této Pravdy osvětluje mysl a srdce jasným poznáním.

"Kdo tě volá, skrze tato slova domů, Já tvé vlastní Já, diamant ve tvém vlastním Srdci. Jsem tvůj Anděl strážný, jsem tvé vlastní Bytí, tvá vlastní Láska, Mír, Svoboda, tvé nejniternější Bytí, tvůj tichý hlas, tvé vlastní světlo, ve tvém nitru tiše čekám až se mi otevřeš Ty ano Ty, který toto čteš. Já tvé vlastní Já tě volá domů".

"Já Jsem, který Jsem. Já Jsem, který jenom Jsem. Bez času, věčně Jsem. Já Jsem Věčný. Já Jsem věčné Bytí.

Já Jsem Věčnost. Já Jsem. Tedy Jsem Bytí. Já Jsem vše, zaplňuji vše, zahrnuji vše co Je. Vše co Je, jenom Je. Bez časově, bez omezení, bez hranic. Nic jiného není, než Já.

Já tvé vlastní Já".


autor - Ján Master

Pro více informací mne kontaktujte - Ján Master