cs

NEVILLE GODDARD

AUTOR

 MYSTIKA, METAFYZIKA, NOVÁ MYŠLENKA

Tento autorský překlad je věnován hlubokým duchovním spisům Neville Goddarda duchovního učitele a mystika. Narodil se 19. února 1905 v St. Michael na Barbadosu a většinu svého dospělého života strávil ve Spojených státech, kde se stal známým pro své učení o zákonu přitažlivosti, projevu a síle představivosti. 

Goddardovo učení bylo založeno na myšlence, že naše myšlenky tvoří naši realitu. Věřil, že fyzický svět je odrazem našeho vnitřního světa a že můžeme změnit své vnější okolnosti změnou svých myšlenek a přesvědčení. Učil, že klíčem k manifestaci našich tužeb je použít naši představivost k vizualizaci toho, co chceme, jako by se to již stalo. Jedním z nejslavnějších Goddardových učení byl koncept "žití na konci". 

To znamenalo, že místo zaměření na naši současnou realitu bychom se měli soustředit na konečný výsledek, kterého chceme dosáhnout. Když si představíme sami sebe, že jsme již dosáhli svých cílů, můžeme si vytvořit potřebná přesvědčení a pocity, abychom je proměnili ve skutečnost. Goddard také zdůraznil důležitost pocitu, jako by naše touhy již byly splněny. Věřil, že pocity, které cítíme při vizualizaci našich tužeb, jsou klíčem k jejich projevení. 

Prožíváním pocitů radosti, vděčnosti a naplnění, které přicházejí s dosahováním našich cílů, můžeme tyto zkušenosti přitáhnout do našich životů. Kromě svého učení o projevu a zákonu přitažlivosti byl Goddard známý také svými výklady biblických písem. Věřil, že příběhy v Bibli nemají být brány doslovně, ale spíše jako metafory vnitřního fungování lidské mysli. Učil, že postavy v Bibli jsou symboly našich vlastních myšlenek a přesvědčení a že pochopením hlubších významů příběhů můžeme nahlédnout do našich vlastních duchovních cest.

Jedním z důvodů Goddardovy trvalé popularity je jeho důraz na osobní zodpovědnost. Věřil, že jsme tvůrci své vlastní reality a že máme moc utvářet svůj život prostřednictvím našich myšlenek a přesvědčení. Učil, že bychom měli převzít odpovědnost za své myšlenky a emoce a použít je k vytvoření života, který chceme žít.



VŠECHNY E-KNIHY NEVILLE GODDARDA 

VOLNĚ KE STAŽENÍ

PRO STUDÍJNÍ ÚČELY

V této knize nás Neville Goddard vede k našemu Božskému Já mystickým učením KRISTA JEŽÍŠE - BOŽSKÉHO JÁ JSEM.

Tato kniha je nádherný Božský dar Pravdy, pro všechny jenž žiji z Království Ducha.



Jakmile jim řekl: JÁ JSEM, ustoupili a padli na zem. — Jan 18:6

Dnes se toho o Mistrech, Starších Bratrech, Adeptech a zasvěcencích říká tolik, že bezpočet hledačů pravdy je neustále klamáno hledáním těchto falešných světel. Většina těchto pseudoučitelů za cenu nabízí svým studentům zasvěcení do mystérií a slibuje jim velení a vedení, lidská slabost pro vůdce, stejně jako jeho uctívání idolů, z něj činí snadnou kořist těchto škol a učitelů. Většině těchto zapsaných studentů přijde dobré; po letech čekání a obětování zjistí, že šli za fata morgánou. Ve svých školách a učitelích pak začnou být rozčarováni a toto zklamání bude stát za námahu a cenu, kterou za své bezvýsledné hledání zaplatili. Potom se odvrátí od svého uctívání člověka, a tak zjistí, že to, co hledají, nelze nalézt v jiném, protože Království Nebeské je uvnitř. Toto uvědomění bude jejich prvním skutečným zasvěcením. Ponaučení zní takto:

Je pouze jeden Mistr a tento Mistr je Bůh, JÁ JSEM v nich samotných.

"JÁ JSEM Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl ze země temnoty; ven z domu otroctví."

JÁ JSEM, vaše vědomí, je Pán a Mistr a kromě vašeho vědomí neexistuje ani Pán ani Mistr. 

Jste Mistrem všeho, čeho si kdy budete vědomi být.

editor - JÁN MASTER


V této knize nás Neville Goddard vede k našemu Božskému Já A ODHALUJE TAJEMSTVÍ TOUHY- MANIFESTACE.

Tato kniha je nádherný Božský dar Pravdy, pro všechny jenž žiji z Království Ducha.


"Tak bude mé slovo, které vychází z mých úst; nevrátí se ke Mně prázdné, ale vykoná, co chci, a bude se mu dařit ve věci, na kterou jsem ho poslal." [– Izaiáš 55:11]

Bůh k vám mluví prostřednictvím vašich základních tužeb. Vaše základní touhy jsou slova zaslíbení neboli proroctví, která v sobě obsahují plán a moc vyjádření.

Základní touhou se rozumí váš skutečný cíl. Sekundární touhy se zabývají způsobem realizace. Bůh, vaše JÁ JSEM, k vám, podmíněnému vědomému stavu, mluví prostřednictvím vašich základních tužeb. Sekundární touhy nebo způsoby vyjádření jsou tajemstvím vašeho JÁ JSEM, vše moudrého Otce. Váš Otec, JÁ JSEM, zjevuje první a poslední – "Já jsem počátek a konec" [Zjevení 1:8, 22:13] – ale nikdy neodhaluje střed neboli tajemství svých cest; to znamená, že první je zjeveno jako slovo, vaše základní touha. Poslední je jeho naplnění – slovo vtělené. Druhý neboli prostřední (plán rozvinutí) není člověku nikdy odhalen, ale zůstává navždy Otcovým tajemstvím.

editor -JÁN MASTER


V této knize nás Neville Goddard vede k našemu Božskému Já A ODHALUJE TAJEMSTVÍ  UČENÍ "žití na konci".

Tato kniha je nádherný Božský dar Pravdy, pro všechny jenž žiji z Království Ducha.


"Já a můj otec jsme jedno, ale můj otec je větší než já."

Jste zajedno se svým současným pojetím sebe sama. Ale vy jste větší než to, čeho si v současnosti uvědomujete.

Než se člověk pokusí změnit svůj svět, musí nejprve položit základ –

"JÁ JSEM Pán".

To znamená, že vědomí člověka, jeho vědomí bytí je Bůh. Dokud to nebude pevně stanoveno, takže žádný návrh nebo argument předložený ostatními tím nemůže otřást, zjistí, že se vrací do otroctví své dřívější víry.

"Pokud neuvěříte, že JÁ JSEM, zemřete ve svých hříších."

To znamená, že budete i nadále zmateni a mařeni, dokud nenajdete příčinu svého zmatku. Až pozvednete syna člověka, pak budete vědět, že JÁ JSEM on, to znamená, že já, John Smith, nedělám nic ze sebe, ale můj otec neboli stav vědomí, se kterým jsem nyní jedno, to dělá.

Když se toto uskuteční, každé nutkání a touha, která ve vás vyvěrá, najde vyjádření ve vašem světě.

"Hle, stojím u dveří a klepu. Pokud někdo uslyší můj hlas a otevře dveře, vejdu k němu a povečeřím s ním a on se mnou."

editor - JÁN MASTER


V této knize nás Neville Goddard vede k našemu Božskému Já A ODHALUJE TAJEMSTVÍ ZÁKONA PŘEDPOKLADU".

Tato kniha je nádherný Božský dar Pravdy, pro všechny jenž žiji z Království Ducha.


VÍRA

Zázrak je jméno, které dávají ti, kdo nemají víru, skutkům víry. Víra je podstatou věcí, ve které doufáme, důkazem věcí neviděných. Hebr. 11:1.

Samotný důvod zákona předpokladu je obsažen v této citaci. Pokud by neexistovalo hluboce zakořeněné vědomí toho, že to, v co doufáte, mělo podstatu a bylo možné ho dosáhnout, bylo by nemožné předpokládat vědomí toho, že byste to byli nebo měli.

Je to skutečnost, že stvoření je dokončeno a vše existuje, co vás podněcuje k naději – a naděje zase implikuje očekávání a bez očekávání úspěchu by nebylo možné vědomě používat zákon předpokladu.

"Důkaz" je znakem skutečnosti. Tento citát tedy znamená, že víra je vědomí reality toho, co předpokládáte, [přesvědčení o realitě věcí, které nevidíte, mentální vnímání reality neviditelného]. 

V důsledku toho je zřejmé, že nedostatek víry znamená nedůvěru v existenci toho, co si přejete. Vzhledem k tomu, že to, co zažíváte, je věrnou reprodukcí vašeho stavu vědomí, nedostatek víry bude znamenat trvalé selhání v jakémkoli vědomém používání zákona předpokladu.

EDITOR -JÁN MASTER