cs

 TAJEMSTVÍ SRDCE

VĚDOMÁ TVORBA DUCHA


Od dětství jsem si v sobě uvědomoval Lásku a to Něco co se nedá popsat slovy, co je za slovy. Tajemství.

Tajemství bylo se mnou celou dobu dětství, v noci ve snech jsem prožíval Univerzální Božskou Lásku - ne byl jsem Láskou aniž jsem to věděl.

Mé dětství bylo plné otázek (kdo jsem já, proč jsem já,já, ). Vždy jsem preferoval samotu, přírodu. Při procházkách přírodou jsem se skrze otázky dostával do úplné jednoty se vším. Až v pozdějším věku jsem si uvědomil, že jsem rozjímal a meditoval, aniž jsem to věděl.

Ti kdo čtou, v tom pravděpodobně něco poznají, z jejich prožitého dětství.

Tajemství bylo vždy se mnou, i když ego a svět překryly na chvíli mou mysl. Jedl jsem ovoce ze stromu poznání dobra a zla.

Velice rychle jsem vždy došel marnosti takového počínaní. Ovoce nejprve sladké se změnilo v trpké až odporné.

Prožíval jsem utrpení. To Něco ve mne co mne vedlo celou cestou, vždy mne nechalo si svobodně zvolit a trpět tím, že jsem poslechl hlas ega, a ne Jeho milující hlas, který mne zrazoval od takového jednání. A když jsem poslechl milující Hlas uvnitř, tak následovala radost a požehnání. Utrpení mi dalo sílu vzepřít se hlasu ega- sobectví. Utrpení vedlo k moudrosti, už nejíst toto ovoce světa. A vrátit se domů do Království, jako marnotratný syn.

Probuzení - zrození Lásky v duši je věčně zářící Láska v mém srdci. Tajemství vstoupilo vědomě do mé duše, když duše skrze utrpení se zrodila do Ducha.

"Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Království Boží.

Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do Království Božího"


Začal jsem prožívat Lásku, její plnost, její univerzální bytí, vědomě. Objevoval jsem Tajemství, To Něco co jenom Je.

Láska mne vedla k setkání s krásnou duší, se kterou jsme společně objevovali Tajemství a vzájemně se podporovali na cestě.

To Něco nás vedlo cestou vědění, přečetli jsme vše co naznačovalo prožitek, který jsme prožívali.

Studovali jsme, metafyziku, okultní vědy, posvátnou geometrií, mystiku, advaitu, zen, psychologii, mystiku svatého srdce, renesanci.

Sami od sebe jsme začali vědomě tvořit, prožívat sebe jako Lásku, být Láskou, být tím co Je. Až jsme konečně dorazili do Centra Slunce a objevili Neosobní Život a Neosobní učení.

Jako marnotratný syn, jsme se vydali cestou do Království a prošli úzkou cestou, nebezpečnou cestou, jen pro odvážné duše, plnou nástrah nepřítele - sobectví a chamtivosti.

Nyní jsme věděli," že Utěšitel, Duch Svatý, přišel a bylo to skutečné Já, kterému Ježíš před dva tisíce lety slíbil, že Ho pošle všem, kteří v Něj uvěří a budou Ho následovat."


Žijeme Láskou a Důvěrou v Boha, milujícího Otce, Univerzální Vědomou Lásku, a spolukonáme Jeho dílo na Zemi tak jako v Nebi Jeho Vědomí.


Čím víc Tajemství odhaluji, tím víc je Mystériem. Čím víc o Něm vím, tím víc je to Tajemství.

Vím jedno, (Tajemství )Bůh je ve mně, jako Láska. Neosobní, nesobecká, vědomá Božská Inteligence, vše oživující, vše naplňující, svobodná, inspirující Moc. Já Jsem Jeho Láska. Já a Bůh Jsme Jedno.

Já Jediný Jsem.


Ján Master


OBRAZY VĚDOMÉ TVORBY.

Všechny obrazy jsou malovány na této cestě po probuzení do vědomé tvořivosti a lásky, kdy jsem vyjadřoval prožitek duše na její cestě. Technika malby je malba prsty, bez použití štětce. Všechny obrazy jsou k zhlédnutí a ke koupi v naší Dobré galerii.
NEOSOBNÍ ŽIVOT


JÁ JSEM KRISTUS VE TVÉM SRDCI.


JÁ JSEM OVOCE LÁSKY V TOBĚ.


JÁ JSEM ROZKVĚT LÁSKY V TOBĚ.


JÁ JSEM PRAVDA, SVOBODA A ŽIVOT.


ZEN ADVAITA


JÁ JSEM VĚČNÝ ŽIVOT


JÁ JSEM SVĚTLO


DECH ŽIVOTA


ROVNOVÁHA ŽIVOTA


ZDROJ VŠEHO


SVĚTLONOŠ


MYSTIKA ZNOVUZROZENÍ


ZROZENÍ DUCHA V SRDCI


ZROZENÍ KRISTA V MYSLI


ZROZENÍ LÁSKY V DUŠI


RENESANCE A POSVÁTNÁ GEOMETRIE


POSVÁTNÝ ZLATÝ STROM V SRDCI


VESICA PISCIS -STUDNA KALICHA - DA VINCI KOD


OVOCE ŽIVOTA


CENTRUM SLUNCE - KVĚT ŽIVOTA


CENTRUM ZEMĚ - KVĚT ŽIVOTA


MYSTIKA


FÉNIX - ZNOVUZROZENÍ


DUŠE VSTUPUJÍ DO POSVÁTNÉHO SRDCE


DUŠE JSOU PŘIPRAVENÉ VSTOUPIT DO POSVÁTNÉHO SRDCE


ROZKVĚT SPRÍZNĚNÝCH DUŠÍ V LÁSCE


TRYSKAJÍCÍ LÁSKA ZE SRDCE


IKAROS - ODEVZDÁNÍ SE


ZAHRADA DUŠEJÁ JSEM DUCH SVATÝ BOŽÍ


JÁ JSEM MOC A MOUDROST LÁSKY


MYSTIKA SVATÉHO SRDCE


JÁ JSEM KRISTUS VE VÁS


JÁ JSEM LÁSKA VE TVÉM SRDCI


JEDNOTA DUŠE A MYSLI


SVATÉ SRDCE KRÁSY


JÁ JSEM KRISTUS Z VÁS


JÁ JSEM KRISTUS Z VÁS