cs

 NEOSOBNÍ PROMLUVY

 NEOSOBNÍ UČENÍ

ZMĚNĚNÁ MOC

14.10.2023

"Vždyť vy, bratři, jste byli povoláni ke svobodě; jen nepoužívejte svou svobodu pro příležitost k tělu, ale skrze lásku buďte služebníky jeden druhému. Neboť celý zákon se naplňuje jedním slovem i v tomto: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. Jestliže se však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste jeden druhého...

ZLATÝ ZÁKON.

29.09.2023

"To co si myslíš, cítíš a čemu věříš, že je to tak(to co je pravda pro tebe), se projevuje (manifestuje) ve tvém těle, záležitostech, věcech, tvém světě."

PROSÍME všechny, kdo čtou tato slova, a všechny, kteří se k nám připojí, aby se od nynějška do konce roku modlili:

KONEC VĚKU

13.08.2022

PŘED DVA TISÍCE LETY se na světě objevil muž, který zavedl zcela nový systém myšlení a života. Přišel do světa, který byl v té době v hlavních civilizovaných částech v téměř stejné situaci jako naše současná civilizace. Dosáhla svého zenitu; vyvolalo to podobnou touhu po bohatství a moci, což vedlo k jejich podobnému zneužívání, s extravagancí,...

V následujících verších z Kázání na Hoře najdete vše, co kdokoli potřebuje vědět, kdo čelí soužením, která jsou nyní navštěvována v lidstvu, a hledá důvod a účel toho všeho a jak se od nich osvobodit. Poukážeme na to, jak úžasně se to všechno týká právě této otázky, o které jsme diskutovali, a jak dokonale potvrzuje vše, co bylo řečeno.

S potěšením vytiskneme následující děkovný dopis od mladého studenta korespondenčního kurzu CESTA VEN - mladého devatenáctiletého muže, o kterém se domníváme, že je starou duší, která pečlivě připravuje svůj vnější nástroj na práci, kvůli které sem přišel. - EDITOR,

Modlitba Srdce

06.02.2022

Drahý Otče jenž jsi Zdrojem mým, jsem Láskou, Moci a Světlem Tvým.

"Na počátku byla Láska a ta Láska byla u Boha a ta Láska byla Bůh. Totéž bylo na počátku u Boha".

JE TO ÚČELEM této knihy informovat své čtenáře o všech možných skutečnostech, které jim umožní poznat a aplikovat zákony života, aby mohli převést jakékoli neharmonické podmínky v jejich myslích, tělech a záležitostech na harmonické, a tak spojit se s Jedním životem a Jedinou myslí, aby s nimi mohli vědomě spolupracovat.

"Ano, jsem to Já, kdo způsobí, že budete dělat všechno, a pokud to vidíte, budu to Já, kdo dělá všechno, co děláte, a všechno, co dělá váš bratr; to ve vás a v něm, které JE, jsem Já, Já Sám". - Neosobní Život.

VÁNOCE

23.12.2021

JAK SE PŘIPRAVUJEME na oslavu této posvátné události, bylo by dobré pečlivě prozkoumat sebe, abychom zjistili, zda se Kristus skutečně narodil v našich srdcích.

VELKÝ PLÁN.

05.12.2021

NAPADLO vás někdy, že to, co se dnes děje v dnešním světě, je pod přímým dohledem Božské Moci a je to všechno součástí plánu, který existuje od počátku v Božské Mysli?

S ohledem na to, co bylo uvedeno, je třeba vidět, že nyní, když se ukázal způsob, se stává povinností každého vědomého Kristova učedníka, který obdrží tento dokument, aplikovat výše uvedené instrukce k nápravě současných špatných podmínek ve světě lidského vědomí. Tato instrukce vám byla dána k POUŽITÍ - nejen přizpůsobit své záležitosti skutečnému...

Ve vašem dopise nacházíme otázky, které si v dnešní době klade mnoho vážných duší, a na tyto otázky je opravdu nutné odpovědět. Neboť problém, kterému čelí ti, kdo se jich ptají, je problém, který by měl být vysvětlen možná více než jiný a objasněn skutečný smysl a účel takových zkušeností v jejich životech.

VÍTĚZSTVÍ

07.09.2021

KDYŽ jste zapomenuti, opomíjeni nebo účelově ničení a v nitru se usmíváte a oslavujete urážku nebo nedopatření - to je vítězství.

A teď s vámi chceme hovořit o Moudrosti a Rozlišování, nejvyšších dosažených hodnotách lidské duše a které lze získat pouze v plném rozsahu Vědomí Lásky. Co je moudrost? Je to božské poznání, poznání vašeho Kristova Já. Co je to rozlišování? Je to schopnost naslouchat a neomylně vědět, kdy Kristovo Já mluví, a znát Jeho význam a vůli pro vás....

Ukázali jsme, že je nutné, aby se rodiče dívali, aby se přiblížili k vnitřnímu já nebo duším svých dětí, tím, že je studujeme, láskyplně a s porozuměním přijímáme jejich výroky jako skutečnosti, popíráme vlastní přesvědčení a sklony, a tím si získáváme respekt a důvěru svých důvěřujících duší.

Vysvětlili jsme cíl a skutečnou část všech zasvěcených učedníků nebo Vnitřních pracovníků - vědomě sloužíme Kristu uvnitř, ve skutečnosti pracujeme ve svém vědomí, vnější člověk poslouchá tak přirozeně a snadno, jak se ruka řídí vůlí.

a všechny centra vědomí, jsou mýma ústy, kterými se snažím vyjádřit Svou Lásku, Svou Podstatu, Svou Krásu, Svou Moudrost, Své Zdraví, Svou Hojnost, Svůj Mír a které zásobují vším co potřebují.

JÁ JSEM.

23.07.2021

Já Jsem Láskou Otce, proto Já a Otec jsme Jedno.

JEDNOU Z životně důležitých funkcí pravé modlitby je zvýšení úrovně vědomí do vyššího stavu nebo roviny, kde může Duch účinněji působit.

Mysl, nehledej službu vně, otoč se dovnitř do duševního vědomí, tam najdeš Bratrstvo Krista a můžeš dělat tu pravou službu lidstvu, ze srdce z vědomí Krista, z Lásky k bližním, k jejích duším, ne k jejích osobám a já ve vnějšku. Otoč se dovnitř do duševního vědomí, do Království, tam na tebe čeká sám Kristus a Bratrstvo, abys s nimi spolu...

Mluvím k Tobě tichým hlasem Lásky. Poznáš Mne, když se dotknu Tebe Láskou, rozpláčeš se Láskou. Pláč Lásky Ti dá vědět, že to Já Jsem, kdo k Tobě promlouvá.

KDO JE BŮH ?

04.07.2021

PTÁTE SE, kdo Bůh ve skutečnosti je. Na čem záleží? Ježíš Kristus byl Jeho obrazem a podobou poslanou na Zemi, aby ho všichni lidé mohli vidět a znát takového, jaký je. Rozumíte tomu? Bůh není člověk, o nic víc než byl Ježíš. Je ČISTÝM DUCHEM, čistým Vědomím a veškeré Vědomí je Jeho Vědomím.

LÁSKA není pro mne jenom slovo. Láska je "Slovo" jenž se stalo tělem.

Mluvili jsme hodně o vnitřním nebo-li duševním vědomí, snažili jsme se vám dokázat, že je to vaše pravé vědomí a že je cílem lidského života - čeho člověk dosáhne, když se rozvinul ve vědomí dostatečně, aby dovolil aby pravda o jeho bytosti zaplavila a naplnila jeho mysl.


VÍCE O NEOSOBNÍM UČENÍ NAJDETE V