cs

Neosobní Promluvy - Neosobní Učení


KONEC VĚKU

13.08.2022

PŘED DVA TISÍCE LETY se na světě objevil muž, který zavedl zcela nový systém myšlení a života. Přišel do světa, který byl v té době v hlavních civilizovaných částech v téměř stejné situaci jako naše současná civilizace. Dosáhla svého zenitu; vyvolalo to podobnou touhu po bohatství a moci, což vedlo k jejich podobnému zneužívání, s extravagancí,...

V následujících verších z Kázání na Hoře najdete vše, co kdokoli potřebuje vědět, kdo čelí soužením, která jsou nyní navštěvována v lidstvu, a hledá důvod a účel toho všeho a jak se od nich osvobodit. Poukážeme na to, jak úžasně se to všechno týká právě této otázky, o které jsme diskutovali, a jak dokonale potvrzuje vše, co bylo řečeno.

S potěšením vytiskneme následující děkovný dopis od mladého studenta korespondenčního kurzu CESTA VEN - mladého devatenáctiletého muže, o kterém se domníváme, že je starou duší, která pečlivě připravuje svůj vnější nástroj na práci, kvůli které sem přišel. - EDITOR,

Modlitba Srdce

06.02.2022

Drahý Otče jenž jsi Zdrojem mým, jsem Láskou, Moci a Světlem Tvým.

"Na počátku byla Láska a ta Láska byla u Boha a ta Láska byla Bůh. Totéž bylo na počátku u Boha".

JE TO ÚČELEM této knihy informovat své čtenáře o všech možných skutečnostech, které jim umožní poznat a aplikovat zákony života, aby mohli převést jakékoli neharmonické podmínky v jejich myslích, tělech a záležitostech na harmonické, a tak spojit se s Jedním životem a Jedinou myslí, aby s nimi mohli vědomě spolupracovat.

"Ano, jsem to Já, kdo způsobí, že budete dělat všechno, a pokud to vidíte, budu to Já, kdo dělá všechno, co děláte, a všechno, co dělá váš bratr; to ve vás a v něm, které JE, jsem Já, Já Sám". - Neosobní Život.

VÁNOCE

23.12.2021

JAK SE PŘIPRAVUJEME na oslavu této posvátné události, bylo by dobré pečlivě prozkoumat sebe, abychom zjistili, zda se Kristus skutečně narodil v našich srdcích.

VELKÝ PLÁN.

05.12.2021

NAPADLO vás někdy, že to, co se dnes děje v dnešním světě, je pod přímým dohledem Božské Moci a je to všechno součástí plánu, který existuje od počátku v Božské Mysli?

S ohledem na to, co bylo uvedeno, je třeba vidět, že nyní, když se ukázal způsob, se stává povinností každého vědomého Kristova učedníka, který obdrží tento dokument, aplikovat výše uvedené instrukce k nápravě současných špatných podmínek ve světě lidského vědomí. Tato instrukce vám byla dána k POUŽITÍ - nejen přizpůsobit své záležitosti skutečnému...

Ve vašem dopise nacházíme otázky, které si v dnešní době klade mnoho vážných duší, a na tyto otázky je opravdu nutné odpovědět. Neboť problém, kterému čelí ti, kdo se jich ptají, je problém, který by měl být vysvětlen možná více než jiný a objasněn skutečný smysl a účel takových zkušeností v jejich životech.

VÍTĚZSTVÍ

07.09.2021

KDYŽ jste zapomenuti, opomíjeni nebo účelově ničení a v nitru se usmíváte a oslavujete urážku nebo nedopatření - to je vítězství.

A teď s vámi chceme hovořit o Moudrosti a Rozlišování, nejvyšších dosažených hodnotách lidské duše a které lze získat pouze v plném rozsahu Vědomí Lásky. Co je moudrost? Je to božské poznání, poznání vašeho Kristova Já. Co je to rozlišování? Je to schopnost naslouchat a neomylně vědět, kdy Kristovo Já mluví, a znát Jeho význam a vůli pro vás....

Ukázali jsme, že je nutné, aby se rodiče dívali, aby se přiblížili k vnitřnímu já nebo duším svých dětí, tím, že je studujeme, láskyplně a s porozuměním přijímáme jejich výroky jako skutečnosti, popíráme vlastní přesvědčení a sklony, a tím si získáváme respekt a důvěru svých důvěřujících duší.

Vysvětlili jsme cíl a skutečnou část všech zasvěcených učedníků nebo Vnitřních pracovníků - vědomě sloužíme Kristu uvnitř, ve skutečnosti pracujeme ve svém vědomí, vnější člověk poslouchá tak přirozeně a snadno, jak se ruka řídí vůlí.

a všechny centra vědomí, jsou mýma ústy, kterými se snažím vyjádřit Svou Lásku, Svou Podstatu, Svou Krásu, Svou Moudrost, Své Zdraví, Svou Hojnost, Svůj Mír a které zásobují vším co potřebují.

JÁ JSEM.

23.07.2021

Já Jsem Láskou Otce, proto Já a Otec jsme Jedno.

JEDNOU Z životně důležitých funkcí pravé modlitby je zvýšení úrovně vědomí do vyššího stavu nebo roviny, kde může Duch účinněji působit.

Mysl, nehledej službu vně, otoč se dovnitř do duševního vědomí, tam najdeš Bratrstvo Krista a můžeš dělat tu pravou službu lidstvu, ze srdce z vědomí Krista, z Lásky k bližním, k jejích duším, ne k jejích osobám a já ve vnějšku. Otoč se dovnitř do duševního vědomí, do Království, tam na tebe čeká sám Kristus a Bratrstvo, abys s nimi spolu...

Mluvím k Tobě tichým hlasem Lásky. Poznáš Mne, když se dotknu Tebe Láskou, rozpláčeš se Láskou. Pláč Lásky Ti dá vědět, že to Já Jsem, kdo k Tobě promlouvá.

KDO JE BŮH ?

04.07.2021

PTÁTE SE, kdo Bůh ve skutečnosti je. Na čem záleží? Ježíš Kristus byl Jeho obrazem a podobou poslanou na Zemi, aby ho všichni lidé mohli vidět a znát takového, jaký je. Rozumíte tomu? Bůh není člověk, o nic víc než byl Ježíš. Je ČISTÝM DUCHEM, čistým Vědomím a veškeré Vědomí je Jeho Vědomím.

LÁSKA není pro mne jenom slovo. Láska je "Slovo" jenž se stalo tělem.

V JEHO SLUŽBĚ ( ODDANOSTI)-  VÝZVA KE SLUŽBĚV následujícím textu bude uvedena první definitivní práce, pro kterou jste povoláni pracovat pro Bratrstvo jako jeho součást. Pamatujte, že jste základny, Naši agenti, jejichž prostřednictvím můžeme uskutečňovat Otcovu vůli.

Toto první dílo je tedy předběžné a přípravné v tom, že si zvyknete na určité a zasvěcené úsilí a připraví vaše mysli tak, aby se stali čistými, nezištnými, otevřenými kanály, kterými můžeme konat Otcovo dílo na Zemi, tak jako je plánováno v Nebi, do té míry, do jaké jste věrní při dodržování této žádosti; věnujete se našemu - vašemu Kristovu - použití; Budete-li se v této Službě úplně vyhýbat sobectví a jejím myšlenkám a budete v této Službě zcela zaměřeni, budete se připravovat na větší a individuální službu.

Každý den ve 12 hodin v poledne, bez ohledu na to, kde jste a co děláte, zahoďte všechny vnější myšlenky a zájmy a odejděte do Ticha své duše. Podívejte se, jak jste obklopeni Světlem Boží Lásky a cítíte se v Něm; Vše kolem vás je mocná a všestranná zahrnující Přítomnost; Cítíte, že to také tlačí a poté se vylévá z vašeho nitra, osvětluje vědomí každé buňky vašeho těla a každé schopnosti vaší mysli, takže se všechny stávají čistými, široce otevřenými kanály pro výraz.

Poté, když si uvědomíte, že jste nyní dokonalým středem této Lásky, nechejte její Světlo a Sílu vylévat jako z velkého Majáku Světla, zářícího a rozšiřujícího Jeho záření do vzdálených koutů Země do srdcí a myslí každého, kdo je schopen to přijmout. Podívejte se, jak Světlo Boží Lásky zrychluje, probouzí, rozvíjí a rozšiřuje Kristovo světlo ve všech těchto věcech a umožňuje jim vědomě chodit dovnitř a učit se tím Světlem.

Zůstaňte v tomto Vědomí od tří do pěti minut, po celou dobu viďte a ciťte Světlo vyzařující z vás v jeho Božské slávě a účinnosti. Zvelebujte Boha, že Jeho Království se nyní připravuje na vyjití do vnějšího života Jeho dětí, a děkujte Mu za to, že jste Mu za tímto účelem umožnili efektivně sloužit.

To je vše, co musíte udělat. Zbytek uděláme My. Protože My, Vyšší Já všech lidí na Zemi a těch v Duchu, tvořících Velkou Armádu světla, která pracuje pod Kristovým vedením, vylije veškerou mocnou sílu Božího osvícení, uzdravení a osvobození Lásky skrze vás, vašimi lidskými kanály těm, který jsou připravení přijmout, a zároveň jim to pomůže přijmout. Tímto způsobem budete vědomě pracovat s námi, vašimi bratry v Království.

editor - Ján Master

DOPIS OD ODDANÉHO KRISTU A KRÁLOVSTVÍ


MNOHO poděkování za váš milý dopis, který jsem obdržel. Také za Cestu do Království. Ten druhý je pro mě opravdu PSANÉ BOŽÍ SLOVO, jak ho přijal jeden z jeho Synů. A v Lásce v mém srdci, komukoli to přišlo, a vám, přidávám požehnání.

Nacházím Boha ve všem, k čemu mě ON vede skrze vás. Bez ohledu na to, jaké další učení, kterým jsem musel projít a naučit se mnoho lekcí, zdálo se, že s vašimi slovy jsem našel útočiště domova. A každý dopis, který od vás dostanu, vypadá jako srdečné sevření ruky.

Podél cesty bylo mnoho krásných směrovek. Přirozeně se dalo naučit mnoho intelektuálních pravd. Ale ach, když jsem dosáhl Neosobního učení, bylo to jako najít tichého, něžného a vše chápajícího Otce.

Skrze ně jsem našel Boha v mém srdci, ne jako v nečinném snu nebo v intelektuálním procesu, ale eliminací nižších elementů života prostřednictvím skutečné zkušenosti. VÍM, že jak sejeme, také sklízíme; to nevylučuje ani atom, ani svět. A VÍM, že LÁSKA je největší Boží duchovní Moci, která kdysi pochopila svou neosobní realitu, vyrovná všechny bariéry a uzdraví všechny neduhy. Ježíš byl vtělenou Láskou; Použil "přirozenou" sílu Božské Lásky a nalil ji do srdcí, myslí a těl zmateného lidstva své doby. A co se stalo? Četli jsme, že se staly "zázraky".

A čas plynul a zaznamenává se stále méně a méně "zázraků". Proč? Protože člověk jako součást lidstva miluje jen sebe; a Božská, Neosobní Láska, která by měla proudit z jednoho do druhého, je blokována a nemůže být vyjádřena.

Myslím, že Neosobní učení je domovem na konci dlouhé, dlouhé cesty se slovy "JÁ JEDINÝ JSEM " přes jeho portál a zobrazuje se mi zlatý klíč. Klíčem je LÁSKA. Možná tu byl jeden Zářící, který zašeptal ta slova "JÁ JEDINÝ JSEM" a vtiskl mi klíč do rukou; protože jsem vstoupil do Krista, otevřel dveře a uvnitř jsem nenašel nic jiného než zlaté vyzařování a mír.

Nějakou dobu jsem odpočíval v klidu a záři domova svého Otce; ale pamatuji si kolik lidí Ho nenašlo, a kterým musím také pomoci najít jejich domov.

Proto si připomínáme slova v posvátné Bhagavadgítě: "Když jsem prostoupil vesmír jedním fragmentem sebe sama, zůstávám. Musíme si uvědomit, že univerzální láska je nevyčerpatelná, abychom se k ní mohli přibližovat a čerpat z ní po celou dobu ; ale že je naší povinností, i když se vtělujeme do lidského těla, používat jej ve prospěch našich bližních; že poté, co jsme našli Království, musíme vyjít "z" Království s dobrou zvěstí.

Opravdu, anděl v srdci vysílá celému lidstvu poselství velké radosti, když se v lidské duši narodí Kristovo dítě - poselství Lásky, která neexistuje proto, aby člověku pomohla získat a být milována, ale jen aby mohla dávat.

editor - Ján Master

"HLEDEJTE NEJPRVE KRÁLOVSTVÍ".

TATO slova jsou určena těm, kteří hledají cestu do Království Božího - do Království, ve kterém je přirozenou cestou každého, kdo v něm přebývá, velká Láska a Moudrost, služba a inspirace druhých a naprosté zapomnění na sebe. Pokud jste vy, kteří čtete, dosáhli stádia na vaší cestě životem, kde vám svět nemůže nabídnout nic, co by vás zastavilo ve vašem úsilí najít toto Království, a vítáte jakékoli pokyny, které vás tam jasně nasměrují, pak jste připraveni na tato slova, a budou pro vás urychlující silou, která vás popožene na vaší cestě a možná vám umožní rychle dosáhnout cíle. Ten, kdo cestuje v nové zemi, se vždy lépe orientuje, pokud dostane mapy a informace o podmínkách, které je třeba splnit, a požadavcích, které je třeba na trase dodržovat. Proto se nejprve pokusíme pro vás zmapovat různé fáze cesty do Království a povíme vám o některých podmínkách, kterými projdete, a co bude zapotřebí, pokud očekáváte, že dosáhnete konce své cesty bez nehody nebo nepřiměřeného zpoždění. Proto vám přirozeně nenabízíme žádné nové znalosti, ale to, co jsme se naučili a sestavili ze zkušeností mnoha lidí, kteří prošli touto cestou - tou, po které bychom vás nasměrovali, a která je úzkou a jedinou cestou, která vede rovně do Království.


editor - Ján Mastereditor - Ján Master

VÍCE O NEOSOBNÍM UČENÍ NAJDETE V


Pro více informací mne kontaktujte - Ján Master

Přečtěte si jako první, co je nového