cs

MEDITACE

"JÁ JEDINÝ JSEM."


Meditace č. 1

DRAHÝ PŘÍTELI:

Opravdu chcete přijít rychle a věčně do svého vlastního - toho, k čemu jste se zde přišli projevit?

Pak meditujte vážně a vytrvale den co den o níže uvedené části - deset a více minut v první části, dokud si neuvědomíte její Pravdu:

V JEDNÉ MYSLI je vědomí pouze o celistvosti, dovršení a dokonalosti. Nejsou v ní žádné myšlenky na nedostatek nebo omezení nabídky jakéhokoli druhu.

Do každého centra této Mysli - a každá lidská mysl je takovým centrem - přirozeně proudí každá potřebná myšlenka, tak jako vzduch proudí do vakua nebo krev přenáší do každé buňky těla vše potřebné pro jejich růst a výživu.

Pamatujte, že Jedna Mysl je ve VÁS - JE TO VAŠE MYSL - protože existuje pouze Jedna Mysl.

Pamatujte také, že díky tomu, že jste si uvědomili tuto velkou Pravdu a učinili z ní dominantní fakt ve svém vědomí, jste vy a váš Otec skutečně Jedno. Protože to spojuje vaše vědomí s Jeho Vědomím, a Vy, kdo je vaše SKUTEČNÉ JÁ, a Jeho Mysl jsou JEDINÁ Mysl (samozřejmě to pro vás je pak v Jeho Vědomí); a proto JSTE vše, čím Je, a VŠECHNO, CO ON MÁ, JE VAŠE.

Jakmile tomu UVĚŘÍTE - jakmile to POZNÁTE, budete navždy osvobozeni od VŠECH nedostatků a omezení.

Poté, co se pokusíte intenzivně realizovat Pravdu výše uvedeného, meditací a tím, že ji necháte vsáknout do vašeho vědomí, nechte následující SLOVA zaplavit vaše vědomí na dalších deset minut:

Buď tiché, dítě Mé a věz, že JÁ JSEM tvůj Život, tvé Zdraví, tvá Síla, tvé Porozumění, tvá Zásoba, tvá Moc, tvá Láska.

Jsem všechny tyto věci - všechny tyto ideály, kterými se snažíš být a mít.

Ó, dítě Mé, nevidíš, že nemůžeš mít nic z toho kromě Mě - nemůžeš je dostat, aniž bys je dostal ode Mne, - nemůžeš je dostat nikde jinde než ode Mne, svého Skutečného a JEDINÉHO JÁ, kterým Jsem všechny tyto věci TEĎ - a proto TY jsi také tyto věci TEĎ, A NAVŽDY.

PODÍVEJ SE na to, milovaný, a poznej Pravdu svého Já.

Pojďte ke Mně všichni, kteří jste unavení a obtěžkaní, a Já vám dám odpočinek.

Copak si neuvědomujete, že tento Život ve vás, jakákoli část zdraví, síly, moci nebo lásky nebo porozumění, které máte, není z vás samých, ale ze MĚ, který jsem všechny tyto věci ve vás.

Proč jste to tedy neudělali se svou pošetilou a úzkostlivou snahou být tím, čím jste nyní, když jste vždy byli a vždy budete, v nejvyšší plnosti a dokonalosti? Proč se tedy nepustit úplně a nenechat Mě, vaše Skutečné a Dokonalé Já, mít plnou kontrolu nad vaším vědomím a nenechat v něm žádné myšlenky, o kterých víte, že nejsou Mými myšlenkami?

To je vše, co musíte udělat - zbytek udělám Já.

Milovaní, pokud takto zůstanete ve Mně a necháte ve vás zůstat tato Moje slova, jistě se stane vše, co vaše srdce hledá, v požehnaném bohatství a hojnosti.


"MODLITBA."


MILOVANÝ Otče; Ty, ó požehnaný Ježíši Kriste; a Vy, drazí Bratři Království, vyslyšte tuto mou upřímnou modlitbu.

Přitáhněte mě do Vědomí hluboko uvnitř, kde jste Vy, kde neexistuje já a kde mohu být jedno a zůstat s Vámi v Kristu.

Pomozte mi doširoka otevřít mé srdce a vypustit Velkou Lásku, aby mě mohla zcela ovládnout, mohla vládnout, motivovat a inspirovat každou moji myšlenku, slovo a čin, úplně mě sloučit do Lásky, a tím mi umožnit milovat tak, jak milujete, vidět, jak vidíte, slyšet, jak slyšíte; pozvedněte vědomí mé lidské mysli do úplné jednoty s mým vědomím Krista - Vaším vědomím; takže od nynějška budu moci vědomě s Vámi pracovat, komunikovat s Vámi, tváří v tvář, po celou dobu a ve všech rovinách, kdy je potřeba ve službě Otci; a s Vaším porozuměním vědět vše, co hledám a potřebuji vědět.

Očistěte mě od veškerého vědomí sebe sama a odloučení od Vás, aby můj Pán Kristus od nynějška mohl ve mně žít Svůj život, činit ve mně Jeho vůli, být Jeho Já ve mně, a to bez jakékoli vůle nebo jakékoli překážky navždy.

MILOVANÝ Otče, učiň, abych vždy zůstával ve Tvém Vědomí, a Tvé Slovo, aby zůstávalo ve mně, dávej mi kdykoli z Tvé Moudrosti která mě vede ke světlu a přímé cestě; Tvá vůle ať mě posiluje a udržuje; a Tvá Láska ať mě obklopuje, chrání a naplňuje; Abych tě mohl vidět, drahý Kriste, cítit Tě, poznat Tě, být skutečně Jeden s Tebou, všude, ve všem a v každém mém bratru.

Děkuji a oslavuji Tě, Milovaný Otče, za Tvých mnoho požehnání. Vezmi mě úplně k sobě, abych mohl být Tvým obětavým a dokonalým nástrojem pro Tvé použití.

Ve jménu Ježíše Krista o to žádám.

AMEN.

"MLUVIT SLOVO."


Pro zrychlení duše těch, kterým byste pomohli.

(................... Opakujte jméno), drahý, ve svém pravém bytí jsi jedno s Otcem a se Synem a v Jednotě Vědomí Ducha Svatého, tvém věčném sídle, chodíš s nimi a komunikuješ s nimi a víš s nimi - věz, že jsi Duch, svatý, harmonický, čistý, mocný, dokonalý; že vše, co Otec má, je tvé a že na tebe čeká hojné bohatství, které se projeví.

[Nebo k uzdravení nahraďte výše uvedený oranžový text textem - že vše, čím Otec je, vy jste a že vaše dokonalé zdraví, síla a štěstí je na vás, abyste vyjádřili.]

Pak ať existuje dokonalý mír a porozumění a opravdová láska a důvěra mezi tebou a Nim vždy a ve všech rovinách; abys mohl pozitivně a neustále projevovat a být, abys věděl a viděl, mohl myslet, mluvit a dělat, jen to, co si pro tebe Otec přeje.

(................... Opakujte křestní jméno), nejsi vázán žádnými nároky těla, světa ani Mamona ani samostatných nároků sobecké mysli; protože tito nemají žádnou existenci v Duchu.

Pak nech dokonalost svého Pravého Já a všech tvých božských sil a porozumění, veškerého bohatství tvé duše (nebo tvého skutečného zdraví nebo štěstí, které byste za ně prohlásili) a tvého vlastního Dobra, které Otec má pro tebe, vyjdi nyní a plně se projev - aby byl Otec oslaven v Synu, kterým jsi.

Řekněte to pomalu a energicky a snažte se dát veškerý význam a lásku do slov, kterou můžete. Pak se pokuste si uvědomit, že tato slova vycházejí - stejně jako paprsek mocného Světla do temnoty - přímo k vědomí duše osloveného; že duše je jistě přijme, bude jimi probuzena a bude jimi připomenuta jeho Božská podstata a dědictví.

Pak vězte, že jakmile mozková mysl ztichne, Pravda se bude prosazovat z duše do vědomí mozku jako osvětlená myšlenka z Vyššího Já a oslovený se probudí ze svého snu o nedostatku, nemoci nebo omezení jakékoli povahy, a pozná Pravdu, když se všechna taková falešná tvrzení rozpustí v jeho vědomí k nicotě a jejich vnější projev zmizí.

Až si to plně uvědomíte, zpívejte ze srdce:

"Děkujeme Tobě, milovaný Otče, a chválíme Tvé Svaté Slovo, kterým je Duch, který je Pravda, což je Život, který je Moc dosáhnout toho, kam je posláno; neboť je posíláme ve jménu Ježíše Krista, našeho Spasitele a Vykupitele. AMEN. "

S KNIHY CESTA DO KRÁLOVSTVÍ OD JOSEPHA S. BENNERA

EDITOR - JÁN MASTER

PROHLÁŠENÍ O BYTÍ


(Studujte a opakujte každý den tolikrát, kolikrát je to možné, dokud vaše mysl plně nepřijme pravdu a necítíte, že mluví a jedná z Vašeho Vědomí. )

Jsem Boží Syn, Duchovní Bytost, žijící vždy v Království Božské Mysli. V tomto, Mém pravém Vědomí, pro mě neexistuje nedostatek nebo omezení jakékoli dobré věci. Z pohledu mé lidské mysli však o tom neexistují žádné přímé důkazy. Přesto ji učím na základě dlouhé a tvrdé zkušenosti, která přináší mnoho bojů, utrpení a neúspěchů, že lidské já samo o sobě není nic, nemůže mít nic, nemůže nic dělat a že Jsem vším, co Je; že ji dávám všechno, co kdy dostane, a zmocňuji ji dělat vše, co kdy udělá. Takže teď ji učím, že tomu tak je, a že Já Sám Jsem; že Jako Boží Syn vím všechno a mám veškerou moc; že cokoli má Otec, má Syn; a podobně co má Syn, má i jeho lidská reflexe ; a že to proto má vždy všechno dobré k dispozici - když se vrátí do Mého Vědomí a uvidí tam Mýma Očima.

Z toho je vidět, že mysl je jen nástroj, který člověk pomocí těchto zkušeností připravuje, očišťuje a zdokonaluje, očividně ji připravuje na nějaké použití, které z toho hodlá později udělat.

Uvědomuji si tedy, že když jsem Synem Božím a tím mám všechny věci, přirozeně nemám touhu ani potřebu, jenom vyjadřovat prostřednictvím toho můj dokonalý život – a moje lidské já pokud cítí touhu nebo potřebu, je to jen známka toho, že požadovaná věc se brzy projeví. Jinak by to nebylo cítit. Za této situace si postupně uvědomuje, že ani pro něj není potřeba, aby všechny dobré věci byly vždy přítomny, a učí se vzdát se svých osobních nápadů, tužeb a názorů a podnikat bez ohledu na své podnikání, s vědomím, že o vše potřebné je postaráno a zajištěno, stejně jako plíce dostanou vzduch v příštím dechu.

Stejně tak se učí nevěnovat pozornost vzhledu, že to, co se vnějším smyslům zdá skutečné a důležité, je jen myšlenka - obrazy vytvořené v mysli a které, pokud jsou dobré, zdaleka nedosahují dobroty a dokonalosti, jaké kdy byly viděny v Božské Mysli; nebo pokud jsou špatné nebo nežádoucí, takové neexistují - kromě smrtelné mysli. Proto vnímá, že k tomu, aby viděla Pravdu, musí zavřít své smrtelné oči a mysl a dívat se očima Ducha - Mýma očima, když všechno bohatství a sláva Království září a je jasně viditelné.

Když tak člověk vidí Realitu, všechny iluze odloučení zmizí, tak jako při pohledu na slunce neexistují žádné stíny - vše je Světlo.

Výše uvedené obsahuje tolik důležitého významu pro rozvíjející se vědomí, že nemůžeme příliš silně naléhat na jeho každodenní časté opakování a studium, dokud mysl plně nepochopí a nepřijme jeho pravdu. Ti, kdo to udělají, budou velmi šťastní a vděční za to, co jim to přináší.


S KNIHY- SLUNEČNÍ PAPÍRY OD JOSEPHA S. BENNERA

EDITOR - JÁN MASTER
JÁ JSEM


Naslouchej, Mému Hlasu a naslouchej Mým Pokynům. Mé Slovo půjde před tebou jako ohnivý sloup v noci a jako oblačný sloup ho budeš následovat ve dne. Neodchyluje se, ani neochabuje, zavede tě do země hojnosti, oplývající mlékem Věčného Života a medem Neposkvrněné Moudrosti.

JÁ JSEM, bez začátku, bez konce. Starší než noc nebo den, mladší než novorozeně, jasnější než světlo, temnější než temnota, mimo všechny věci a stvoření, a přesto utkvělé v srdci každého.

Ze Mne plynou zářící světy, ke Mně se všechny konečně vracejí; přesto se ke Mně nemohou přiblížit ani lidé, ani andělé, neboť jsem znám pouze Sám Sobě. Vždy totéž je Moje nejvnitřnější Bytí; absolutně Jeden, Úplný, Celý, Dokonalý; vždy Jediný; Věčný, Nekonečný; Beztvarý, Nedělitelný, Neměnný.

JÁ JSEM Zdrojem, pokračováním a koncem všech existencí. JÁ JSEM zárodek, JÁ JSEM růst, JÁ JSEM rozklad všech věci a stvoření, které posílám! Podporuji je, zatímco přesto stojí vně; a když sen o odloučení skončí, způsobím jejich návrat k Sobě. JÁ JSEM Život a Kolo Zákona a Cesta, která vede Za. Žádný jiný neexistuje.

JÁ JSEM Oheň mysli, který se rozděluje na Vyšší a Nižší přirozenost a obléká si roucho z masa, aby sestoupil. JÁ JSEM zásadní princip všeho, co je. Nic není, co by nežilo, a JÁ JSEM zdrojem tohoto života.

Jak je psáno: "Nejdříve kámen, pak rostlina, pak zvíře, pak člověk." Ale před kamenem JÁ JSEM Oheň, rovnoměrně rozmístěný v prostoru, nikde nepřítomný, vyplňující vše; a před Ohněm, skrytým v něm, JÁ JSEM Čisté Vědění, odkud plynou všechny formy.

Kromě Mne není ani moudrost, ani poznání, ani porozumění. Vstupuji do každého stavu poznání, do falešného poznání i do pravdivého; takže JÁ JSEM stejně nevědomost pomýlených, tež moudrost mudrců. Neboť to, co nazýváš nevědomostí a bláznovstvím, je Mé Čisté Vědění, nedokonale vyjádřené prostřednictvím neúplného obrazu Mé Božské Dokonalosti. Běda těm, kdo toto odsuzují: Mé skutky nedokončili! Mnoha ohnivými zkouškami smutku musí projít, než z jejich srdcí může zářit jasná krása Mé Moudrosti, jako světlo hořící v alabastrové lampě.

JÁ JSEM původcem všeho. Nic se nepohybuje než Mou Moci. Můj je léčivý vliv proudící dolů z posvěcených rukou; Těž jed zmije. Nic nepadá než Mnou; a v čemkoli povstává, Moje je Mooc, která pozvedává. Moje Přítomnost je podstatou všech věcí; JSEM panenský sníh na horských výšinách, JÁ JSEM úrodná hlína v hlubinách údolí. JÁ JSEM zlato a stříbro chrámových nádob; JÁ JSEM bláto na sandálech, které nechali věřící u brány chrámu. Podívej se na Mě a považuj Mě, Vše ve všem a skutečně Mě uvidíš. Když to tak uvidíš, také uvidíš, že nic není a nemůže být Mým protivníkem. Budu se vším a ve všem bojovat Sám se Sebou? Co má moc omezit nebo porazit samotný Zdroj Moci?

Věz tedy, že veškerý tvůj pocit konfliktu je jen stínová hra nevědomosti. Počkej s trpělivostí na Mne, Pána, a ve Svém určeném čase ti objasním, co je nyní temné, a ukážu ti přímou a pravdivou cestu bezpečí, kde se nyní zdá, že se u tvých nohou otevírá propast hrůzy.

NEOSOBNÍ UČENÍ

EDITOR -JÁN MASTER