cs

MEDITACE

"JÁ JEDINÝ JSEM."


Meditace č. 1

DRAHÝ PŘÍTELI:

Opravdu chcete přijít rychle a věčně do svého vlastního - toho, k čemu jste se zde přišli projevit?

Pak meditujte vážně a vytrvale den co den o níže uvedené části - deset a více minut v první části, dokud si neuvědomíte její Pravdu:

V JEDNÉ MYSLI je vědomí pouze o celistvosti, dovršení a dokonalosti. Nejsou v ní žádné myšlenky na nedostatek nebo omezení nabídky jakéhokoli druhu.

Do každého centra této Mysli - a každá lidská mysl je takovým centrem - přirozeně proudí každá potřebná myšlenka, tak jako vzduch proudí do vakua nebo krev přenáší do každé buňky těla vše potřebné pro jejich růst a výživu.

Pamatujte, že Jedna Mysl je ve VÁS - JE TO VAŠE MYSL - protože existuje pouze Jedna Mysl.

Pamatujte také, že díky tomu, že jste si uvědomili tuto velkou Pravdu a učinili z ní dominantní fakt ve svém vědomí, jste vy a váš Otec skutečně Jedno. Protože to spojuje vaše vědomí s Jeho Vědomím, a Vy, kdo je vaše SKUTEČNÉ JÁ, a Jeho Mysl jsou JEDINÁ Mysl (samozřejmě to pro vás je pak v Jeho Vědomí); a proto JSTE vše, čím Je, a VŠECHNO, CO ON MÁ, JE VAŠE.

Jakmile tomu UVĚŘÍTE - jakmile to POZNÁTE, budete navždy osvobozeni od VŠECH nedostatků a omezení.

Poté, co se pokusíte intenzivně realizovat Pravdu výše uvedeného, meditací a tím, že ji necháte vsáknout do vašeho vědomí, nechte následující SLOVA zaplavit vaše vědomí na dalších deset minut:

Buď tiché, dítě Mé a věz, že JÁ JSEM tvůj Život, tvé Zdraví, tvá Síla, tvé Porozumění, tvá Zásoba, tvá Moc, tvá Láska.

Jsem všechny tyto věci - všechny tyto ideály, kterými se snažíš být a mít.

Ó, dítě Mé, nevidíš, že nemůžeš mít nic z toho kromě Mě - nemůžeš je dostat, aniž bys je dostal ode Mne, - nemůžeš je dostat nikde jinde než ode Mne, svého Skutečného a JEDINÉHO JÁ, kterým Jsem všechny tyto věci TEĎ - a proto TY jsi také tyto věci TEĎ, A NAVŽDY.

PODÍVEJ SE na to, milovaný, a poznej Pravdu svého Já.

Pojďte ke Mně všichni, kteří jste unavení a obtěžkaní, a Já vám dám odpočinek.

Copak si neuvědomujete, že tento Život ve vás, jakákoli část zdraví, síly, moci nebo lásky nebo porozumění, které máte, není z vás samých, ale ze MĚ, který jsem všechny tyto věci ve vás.

Proč jste to tedy neudělali se svou pošetilou a úzkostlivou snahou být tím, čím jste nyní, když jste vždy byli a vždy budete, v nejvyšší plnosti a dokonalosti? Proč se tedy nepustit úplně a nenechat Mě, vaše Skutečné a Dokonalé Já, mít plnou kontrolu nad vaším vědomím a nenechat v něm žádné myšlenky, o kterých víte, že nejsou Mými myšlenkami?

To je vše, co musíte udělat - zbytek udělám Já.

Milovaní, pokud takto zůstanete ve Mně a necháte ve vás zůstat tato Moje slova, jistě se stane vše, co vaše srdce hledá, v požehnaném bohatství a hojnosti.


"MODLITBA."


MILOVANÝ Otče; Ty, ó požehnaný Ježíši Kriste; a Vy, drazí Bratři Království, vyslyšte tuto mou upřímnou modlitbu.

Přitáhněte mě do Vědomí hluboko uvnitř, kde jste Vy, kde neexistuje já a kde mohu být jedno a zůstat s Vámi v Kristu.

Pomozte mi doširoka otevřít mé srdce a vypustit Velkou Lásku, aby mě mohla zcela ovládnout, mohla vládnout, motivovat a inspirovat každou moji myšlenku, slovo a čin, úplně mě sloučit do Lásky, a tím mi umožnit milovat tak, jak milujete, vidět, jak vidíte, slyšet, jak slyšíte; pozvedněte vědomí mé lidské mysli do úplné jednoty s mým vědomím Krista - Vaším vědomím; takže od nynějška budu moci vědomě s Vámi pracovat, komunikovat s Vámi, tváří v tvář, po celou dobu a ve všech rovinách, kdy je potřeba ve službě Otci; a s Vaším porozuměním vědět vše, co hledám a potřebuji vědět.

Očistěte mě od veškerého vědomí sebe sama a odloučení od Vás, aby můj Pán Kristus od nynějška mohl ve mně žít Svůj život, činit ve mně Jeho vůli, být Jeho Já ve mně, a to bez jakékoli vůle nebo jakékoli překážky navždy.

MILOVANÝ Otče, učiň, abych vždy zůstával ve Tvém Vědomí, a Tvé Slovo, aby zůstávalo ve mně, dávej mi kdykoli z Tvé Moudrosti která mě vede ke světlu a přímé cestě; Tvá vůle ať mě posiluje a udržuje; a Tvá Láska ať mě obklopuje, chrání a naplňuje; Abych tě mohl vidět, drahý Kriste, cítit Tě, poznat Tě, být skutečně Jeden s Tebou, všude, ve všem a v každém mém bratru.

Děkuji a oslavuji Tě, Milovaný Otče, za Tvých mnoho požehnání. Vezmi mě úplně k sobě, abych mohl být Tvým obětavým a dokonalým nástrojem pro Tvé použití.

Ve jménu Ježíše Krista o to žádám.

AMEN.

"MLUVIT SLOVO."


Pro zrychlení duše těch, kterým byste pomohli.

(................... Opakujte jméno), drahý, ve svém pravém bytí jsi jedno s Otcem a se Synem a v Jednotě Vědomí Ducha Svatého, tvém věčném sídle, chodíš s nimi a komunikuješ s nimi a víš s nimi - věz, že jsi Duch, svatý, harmonický, čistý, mocný, dokonalý; že vše, co Otec má, je tvé a že na tebe čeká hojné bohatství, které se projeví.

[Nebo k uzdravení nahraďte výše uvedený oranžový text textem - že vše, čím Otec je, vy jste a že vaše dokonalé zdraví, síla a štěstí je na vás, abyste vyjádřili.]

Pak ať existuje dokonalý mír a porozumění a opravdová láska a důvěra mezi tebou a Nim vždy a ve všech rovinách; abys mohl pozitivně a neustále projevovat a být, abys věděl a viděl, mohl myslet, mluvit a dělat, jen to, co si pro tebe Otec přeje.

(................... Opakujte křestní jméno), nejsi vázán žádnými nároky těla, světa ani Mamona ani samostatných nároků sobecké mysli; protože tito nemají žádnou existenci v Duchu.

Pak nech dokonalost svého Pravého Já a všech tvých božských sil a porozumění, veškerého bohatství tvé duše (nebo tvého skutečného zdraví nebo štěstí, které byste za ně prohlásili) a tvého vlastního Dobra, které Otec má pro tebe, vyjdi nyní a plně se projev - aby byl Otec oslaven v Synu, kterým jsi.

Řekněte to pomalu a energicky a snažte se dát veškerý význam a lásku do slov, kterou můžete. Pak se pokuste si uvědomit, že tato slova vycházejí - stejně jako paprsek mocného Světla do temnoty - přímo k vědomí duše osloveného; že duše je jistě přijme, bude jimi probuzena a bude jimi připomenuta jeho Božská podstata a dědictví.

Pak vězte, že jakmile mozková mysl ztichne, Pravda se bude prosazovat z duše do vědomí mozku jako osvětlená myšlenka z Vyššího Já a oslovený se probudí ze svého snu o nedostatku, nemoci nebo omezení jakékoli povahy, a pozná Pravdu, když se všechna taková falešná tvrzení rozpustí v jeho vědomí k nicotě a jejich vnější projev zmizí.

Až si to plně uvědomíte, zpívejte ze srdce:

"Děkujeme Tobě, milovaný Otče, a chválíme Tvé Svaté Slovo, kterým je Duch, který je Pravda, což je Život, který je Moc dosáhnout toho, kam je posláno; neboť je posíláme ve jménu Ježíše Krista, našeho Spasitele a Vykupitele. AMEN. "

S KNIHY CESTA DO KRÁLOVSTVÍ OD JOSEPHA S. BENNERA

EDITOR - JÁN MASTER