cs

JAKÝ JE PÁN, TAK ČINÍ.

27.09.2023

JAKÝ JE PÁN, TAK ČINÍ.

Autor E. B. P.

Všem lidem skrze mého služebníka toto poselství Páně.

Země se zachvěje a to, co je postaveno, spadne a mnoho lidí na to zemře. JÁ, Pán, však tyto věci dělat nebudu.

Bouře a podivné počasí zničí úrodu a lidé z toho budou zasaženi a zemřou. Ale JÁ, Pán, nebudu dělat tyto věci, ačkoli lidé budou říkat, že ano.

Národy budou procházet mory a hladomory a lidé budou zasaženi utrpením a smrtí. I když lidé řeknou, že toto je Moje dílo, JÁ, Pán, tyto věci dělat nebudu.

Přijdou války a města národů padnou. Lidé se budou v zástupech navzájem zabíjet a páchat bezejmenné zločiny. JÁ, Pán, však tyto věci neudělám, ačkoli lidé budou říkat, že je to Můj soud.

Církve, národy, zvyky, zákony a instituce se zhroutí a staré památky budou odstraněny. Lidé budou ztraceni a omdlí, protože je ovládne zmatenost a strach a zničí se. Přesto vám znovu prohlašuji, že JÁ, Pán, tyto věci nečiním.

Neboť tyto věci jsou jen žní lidských hříchů a tresty za neposlušnost Zákonu. A JÁ, Pán, vám prohlašuji, že vy sami způsobujete a budete dělat tyto zlé a ničivé věci, sklízet, jak jste zaseli – neboť zlo musí zničit zlo.

A poté, co se tyto věci stanou, a ti z vás, kteří zůstanou, se ke Mně vrátí a prokážete věrnost, vaše strasti se budou zdát jako nic, až přijmete dobré věci, které vám dám.

Neboť odstraním všechna tvá omezení a vyléčím všechny tvé neduhy a ty obdržíš poznání a moudrost. Obnovíš své mládí a pak ti budou dány všechny dokonalé dary, které jsou vyhrazeny těm, kdo milují Pána.

Dávejte tedy na sebe pozor; neboť pokud ode Mne odejdete, zhřešíte a zabloudíte na cizí stezky, které vedou ke smrti. Neboť pravím vám, že nikdo není sám o sobě dost moudrý, aby se obešel bez Božího vedení.

Ale toho, kdo se ke Mně obrátí o radu, toho vedu do věčného života; a tomu, kdo miluje Pána, dám věci, po kterých touží jeho srdce. To je také zákon.

Dbejte tedy na to, abyste milovali svého bližního jako sebe samého a abyste s ním jednali spravedlivě; neboť stejně jako ty děláš svému bratru, bude se počítat, že jsi to udělal i mně.

Hleďte a dávejte pozor, abyste bděli a modlili se, protože v hodinu, kterou nikdo nezná, dokonce i v době, kdy se mnozí budou posmívat a říkat: "Kde je Mistr, kterého voláte?" I ve chvíli, kdy jsou na vrcholu svého veselí, uvidí slávu příchodu Pána Ježíše Krista a budou se třást a hledat, jak se skrýt; neboť tehdy poznají, že jejich den skončil. Sestoupí ve své pošetilosti a zlu, aby již nepovstali.

Ale k vám, kteří neochvějně vytrváte, přijde, aby učinil vše nové. Založí Království, které bude trvat navěky. V Jeho Království již nebude hlad ani nespravedlivý soud, ani nic, co činí tuto zemi domem soužení, jak ji nyní vidíte. Říkám vám, že jistě zase přijde.

Proto, až uvidíš konec smutků a zlé věci už nepřijdou; až uvidíš konec zla a utrpení v tomto současném světě, pak poznáš, že ruka Páně je v tomto a je vůlí Páně ustanovit dokonalost.

A až uvidíte, že se všechny tyto věci dějí, poznáte, že toto jsou pravé skutky Pána, vašeho Boha a jeho syna Krista Ježíše; neboť to je plán vašeho Otce v nebi a v ten den s pravdou poznáte, že jsem to JÁ, Pán, kdo koná všechny tyto dobré věci.

Proto vám znovu říkám: "Bděte a neustále se modlete," neboť Pán nezapomněl na věrné a přichází rychle. Hlídejte, abyste nespali. Razení úsvitu je na dosah. Buďte silní a neomdlévejte. V ten den si uvědomíte míru Lásky, kterou k vám nese velký Syn spravedlnosti, který povstane s uzdravením na svých křídlech. Budete jako ve snu velmi šťastní z úžasných věcí, které vám dá. 

Editor -Ján Master