cs

KOHO HLEDÁTE?

01.01.2024

Řekl jsem vám, že JÁ JSEM; jestliže mne tedy hledáte, ať jdete svou cestou, — Jan 18:8.

Jakmile jim řekl: JÁ JSEM, ustoupili a padli na zem. — Jan 18:6

Dnes se toho o Mistrech, Starších Bratrech, Adeptech a zasvěcencích říká tolik, že bezpočet hledačů pravdy je neustále klamáno hledáním těchto falešných světel. Většina těchto pseudoučitelů za cenu nabízí svým studentům zasvěcení do mystérií a slibuje jim velení a vedení, lidská slabost pro vůdce, stejně jako jeho uctívání idolů, z něj činí snadnou kořist těchto škol a učitelů. Většině těchto zapsaných studentů přijde dobré; po letech čekání a obětování zjistí, že šli za fata morgánou. Ve svých školách a učitelích pak začnou být rozčarováni a toto zklamání bude stát za námahu a cenu, kterou za své bezvýsledné hledání zaplatili. Potom se odvrátí od svého uctívání člověka, a tak zjistí, že to, co hledají, nelze nalézt v jiném, protože Království Nebeské je uvnitř. Toto uvědomění bude jejich prvním skutečným zasvěcením. Ponaučení zní takto:

Je pouze jeden Mistr a tento Mistr je Bůh, JÁ JSEM v nich samotných.

"JÁ JSEM Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl ze země temnoty; ven z domu otroctví." JÁ JSEM, vaše vědomí, je Pán a Mistr a kromě vašeho vědomí neexistuje ani Pán ani Mistr. Jste Mistrem všeho, čeho si kdy budete vědomi být.

Víte, že jste, nebo ne? Vědět, že jste, je Pánem a Mistrem toho, o čem víte, že jste. Člověk by vás mohl zcela izolovat od toho, co si uvědomujete; přesto byste, navzdory všem lidským bariérám, bez námahy k sobě přitáhli vše, čím jste si byli vědomi. Člověk, který si je vědom své chudoby, nepotřebuje k vyjádření své chudoby nikoho k pomoci. Člověk, který si uvědomuje, že je nemocný, i když je izolován vnejhermeticky uzavřené oblasti na světě odolné vůči bakteriím, projeví nemoc.

Pro Boha neexistuje žádná překážka, protože Bůh je vaše vědomí bytí. Bez ohledu na to, co si uvědomujete, můžete a bez námahy to vyjadřujete. Přestaňte hledat Mistra, aby přišel; je vždy s vámi.

"JÁ JSEM s vámi vždy až do skonání světa."

Čas od času budete vědět, že jste mnoho věcí, ale nemusíte být ničím, abyste věděli, že jste. Pokud si to přejete, můžete se odpoutat od těla, které nosíte; tak si uvědomíte, že jste beztvaré vědomí a nezávislí na formě, kterou jste ve svém výrazu. Budete vědět, že jste; také zjistíte, že toto vědomí, že jste, je Bůh, Otec, který předcházel všemu, čím jste kdy sami byli. Než byl svět, byli jste si vědomi bytí, a tak jste říkali "JÁ JSEM" a JÁ JSEM budu, poté, co všechno, o čem víte, že jste, přestane být. Neexistují žádní Nanebevzatí Mistři. Zažeňte tuto pověru. Budete navždy stoupat z jedné úrovně vědomí (mistra) do druhé; tím projevujete vzestoupenou úroveň a vyjadřujete toto nově nabyté vědomí.

Vědomí, že jste Pán a Mistr, jste Mistr Kouzelník, který vyvolává to, čeho si nyní uvědomujete. "Neboť Bůh (vědomí) volá ty věci, které nejsou, jako by byly": Věci, které nyní nejsou vidět, budou vidět v okamžiku, kdy si uvědomíte, že jsou tím, co nyní není vidět.

Toto stoupání z jedné úrovně vědomí do druhé je jediným vzestupem, který kdy zažijete. Žádný člověk vás nemůže zvednout na úroveň, po které toužíte.

Síla vzestupu je ve vás samotných; je to vaše vědomí. Přivlastňujete si vědomí úrovně, kterou si přejete vyjádřit, tvrzením, že nyní vyjadřujete takovou úroveň. Toto je vzestup. Je neomezená, protože svou kapacitu vzestupu nikdy nevyčerpáte. Odvraťte se od lidské pověry o vzestupu s její vírou v mistry a najděte v sobě jediného a věčného mistra.

"Mnohem větší je ten, kdo je ve vás, než ten, kdo je ve světě." Tomu věř.

Nepokračujte ve slepotě, nenásledujte přelud mistrů. Ujišťuji vás, že vaše hledání může skončit pouze zklamáním: "Pokud Mě (své vědomí bytí) popíráte, zapřu také vás."

"Nebudeš mít jiného Boha kromě MĚ."

"Buď tichý a věz, že JÁ JSEM Bůh."

"Pojď mi to dokázat a uvidíš, jestli ti neotevřu nebeská okna a nevyliju ti požehnání, že nebude dost místa pro jeho přijetí."

Věříte, že JÁ JSEM je toho schopen? Pak prohlašujte, že jsem to, co chcete vidět vylité. Prohlašujte o sobě, že jste tím, čím chcete být, a že budete. Ne kvůli mistrům vám to dám, ale protože jste uznali, že JÁ (ty sám) jsem takový, dám vám to, protože JÁ JSEM všechno pro všechny.

Ježíš si nedovolil, aby byl nazýván Dobrým Mistrem. Věděl, že existuje jen jeden dobrý a jeden mistr. Věděl, že tento je Jeho Otec v nebi, vědomí bytí. "Království Boží" (Dobro) a Království Nebeské jsou ve vás.

Vaše víra v mistry je přiznáním vašeho otroctví. Pouze otroci mají pány. Změňte své pojetí sebe sama a bez pomoci mistrů nebo kohokoli jiného automaticky přeměníte svůj svět tak, aby odpovídal změněnému pojetí sebe sama.

V Knize čísel je vám řečeno, že byla doba, kdy byli lidé ve svých vlastních očích jako kobylky a díky tomuto pojetí sebe sama viděli v zemi obry. To platí o dnešním člověku stejně jako v den, kdy to bylo zaznamenáno. Pojetí člověka o sobě samém je tak kobylkové, že automaticky způsobí, že se podmínky kolem něj zdají gigantické; ve své slepotě volá po mistrech, aby mu pomohli bojovat s jeho obřími problémy.

Ježíš se snažil člověku ukázat, že spása je v něm samotném, a varoval ho, aby svého zachránce nehledal na místech nebo lidech. Pokud by někdo přišel a řekl, podívejte se sem nebo tam, nevěřte mu, protože Království Nebeské je ve vás.

Ježíš nejenže odmítl dovolit, aby byl nazýván Dobrým Mistrem, ale varoval své následovníky: "Nikoho na silnici nepozdravujte." Dal jasně najevo, že by neměli uznávat žádnou jinou autoritu nebo nadřazenost než Boha, Otce.

Ježíš ustanovil identitu Otce jako lidské vědomí bytí. "Já a můj Otec jsme jedno, ale můj Otec je větší než já." JÁ JSEM jedno se vším, čím jsem si vědom. JÁ JSEM větší než to, čeho jsem si vědom. Stvořitel je stále větší než jeho stvoření.

"Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen i Syn člověka."

Had symbolizuje současnou představu člověka o sobě samém jako o červu prachu, žijícím v poušti lidského zmatku. Stejně jako se Mojžíš pozdvihl ze svého červotočivého pojetí sebe sama, aby zjistil, že Bůh je jeho vědomím bytí, "JÁ JSEM mě poslal", tak i vy musíte být pozvednuti. V den, kdy budete prohlašovat, stejně jako Mojžíš, "JÁ JSEM, který JSEM", ten den vaše tvrzení rozkvete v poušti.

Vaše vědomí je mistr kouzelník, který vyvolává všechny věci tím, že je tím, co by vyčaroval. Tento Pán a Mistr, kterým jste, může a dělá, aby se ve vašem světě objevilo vše, o čem jste si vědomi.

"Žádný člověk (projev) ke mně nepřichází, ledaže by ho přitáhl můj Otec a já a můj Otec jsme jedno."

Neustále k sobě přitahujete to, čím si uvědomujete, že jste. Změňte své pojetí sebe sama z pojetí otroka na pojetí Krista. Nestyďte se toto tvrzení vznést; Kristovy skutky budete konat pouze tehdy, když tvrdíte:

"JÁ JSEM Kristus".

"Skutky, které činím, vy budete činit, a ještě větší skutky než tyto, neboť já jdu ke svému Otci." "Vyrovnal se Bohu a shledal, že konat Boží skutky není loupež."

Ježíš věděl, že každý, kdo se odváží prohlásit, že je Kristus, automaticky převezme schopnosti vyjádřit skutky jeho pojetí Krista. Ježíš také věděl, že výlučné použití tohoto principu vyjádření nebylo dáno pouze jemu. Neustále se odvolával na svého Otce v nebi. Prohlásil, že Jeho díla se nejen vyrovnají, ale že budou překonána tím člověkem, který se odvážil představit si, že je větší, než si On (Ježíš) představoval.

Když Ježíš prohlásil, že On a Jeho Otec byli jedno, ale že Jeho Otec byl větší než On, zjevil své vědomí (Otec) jako jedno s tím, o čem si byl vědom. Zjistil, že jako Otec nebo vědomí je větší než to, čeho si byl jako Ježíš vědom. Vy a vaše představa o sobě samém jste jedno. Jsi a vždy budeš větší než jakákoliv představa, kterou o sobě kdy budeš mít. Člověk nekoná skutky Ježíše Krista, protože se je pokouší uskutečnit ze své současné úrovně vědomí. Nikdy nepřekročíte své současné úspěchy obětováním a bojem. Vaše současná úroveň vědomí bude transcendentní pouze tehdy, když opustíte současný stav a vystoupíte na vyšší úroveň.

Dostanete se na vyšší úroveň vědomí tím, že svou pozornost odvedete od svých současných omezení a umístíte ji na to, čím si přejete být. Nepokoušejte se o to v denním snění nebo zbožném přání, ale v pozitivním duchu. Tvrdit o sobě, že jste to, po čem toužíte. JÁ JSEM to; žádná oběť, žádná dieta, žádné lidské triky. Vše, co se po vás žádá, je přijmout svou touhu. Pokud si to troufnete tvrdit, vyjádříte to. Meditujte o nich.

"Neraduji se z lidských obětí. Ne silou ani mocí, ale mým duchem. Požádejte a dostanete. Přijďte jíst a pít a nemusíte platit."

Práce jsou hotové. Vše, co se od vás vyžaduje, abyste tyto vlastnosti vyjádřili, je tvrzení – JÁ JSEM TO. Prohlašujte o sobě, že jste tím, čím chcete být, a že budete. Výrazy následují dojmy; nepředcházejí je. Důkaz, že jste, bude následovat po tvrzení, že jste, nebude mu předcházet.

"Opusťte vše a následujte mě" je pro vás dvojitá výzva. Nejprve vás vyzývá, abyste se úplně odvrátili od všech problémů, a poté vás vyzývá, abyste pokračovali v tvrzení, že jste tím, čím si přejete být. Nebuďte Lotovou manželkou, která se ohlíží zpět a stane se solenou nebo konzervovanou v mrtvé minulosti. Buďte Lot, kdo se neohlíží zpět, ale který svou vizi zaměří na zaslíbenou zemi, touhu.

Udělejte to a budete vědět, že jste našli mistra, mistra kouzelníka, který dělá neviditelné viděným prostřednictvím příkazu

"JÁ JSEM TO".


TOTOM JE JEDNA KAPITOLA Z PŘIPRAVOVANÉ KNIHY - VAŠE VÍRA JE VAŠE ŠTĚSTÍ

AUTOR - NEVILLE GODDARD

EDITOR - JÁN MASTER