cs

HLAS

06.03.2024

HLAS

VY, kteří jste dosáhli tohoto stadia ve svém výstupu do výšin, kde už pro sebe nic nehledáte, okusili jste vše, co může nabídnout vnější svět a jeho lidští učitelé a učení, a něco uvnitř na vás silně naléhá, abyste začali dokazovat a ukazat, co jste se naučili tím, že to budete žít a používat to k pomoci ostatním, kteří stále hledají;

Vy, kteří jste v srdci pociťovali definitivní volání do služby a toužíte po následování a poslušnosti, ale kteří jste v minulosti uposlechli mnoha nabádání, abyste byli pokaždé zklamáni a rozčarováni neschopností vůdců být hodni Příčiny, které představují, a proto si tímto voláním nejste jisti, a bojíte se, že nevíte, co byste měli a mohli dělat;

Vy, kteří jste tuto zkušenost ještě nezažili, ale jste pohnuti silnou, láskyplnou touhou pomoci zvednout břemeno od těch méně šťastně situovaných a kteří víte, co je to naléhavé Něco uvnitř a čí hlas, který tak volá;

Vězte, jeden a všichni, že to, co cítíte, je Moje Láska, která se ve vašem srdci probouzí k vědomému, aktivnímu životu, a to, co slyšíte, je Můj Hlas, který vás volá, abyste se připravili na práci, na kterou jsem vás připravoval – na dílo, které je vaše Dílo, dlouho čekáte na to, co uděláte – až prokážete, že já už vás neovládá a že jste ochotni nechat Mě vést zbytek cesty.

Vy, kteří si myslíte, že jste nyní připraveni, a upřímně si přejete následovat, slyšte toto Mé Slovo a snažte se s modlitbou poznat Můj plný význam.

Nejprve si vzpomeňte, Kdo JÁ JSEM, JÁ, který jsem ve všech lidech, Kdo jsem to, co promlouvá skrze všechny lidi, Kdo jsem JÁ ve vás, kteří čtete, sídlící hluboko v srdci – to nejniternější z vás – a Kdo se snaží vyjít jako Kristus a ukázat Sebe – své Nejvyšší Já – všem lidem.

Pamatujte, že vždy mluvím ze srdce, a ne z hlavy, intelektu, mého služebníka, mého tlumočníka. Ale když služebník neuznává svého Mistra, pyšný, považuje se za nadřazeného a snaží se zapůsobit na ostatní svými znalostmi a důležitostí, pak možná víte, proč je tak těžké slyšet Můj Hlas a vědět, kdy Mluvím a proč jste tak často zmatení a nejistí, co máte dělat. Proto je nanejvýš nutné, abyste určili, odkud přichází hlas nebo hlasy, které vás tak matou a ruší.

Ale, říkáte, předpokládejme, že jste ještě nedosáhli stádia, kdy jste skutečně schopni slyšet hlas, který mluví uvnitř, a poznat ho jako ten, který je schopen vás učit a vést?

Vězte, že to není skutečný hlas, jaký slyší vaše fyzické uši, který mluví; neboť nejsou všechny touhy, každé nutkání, každá naděje, touha, strach, sklíčenost, úzkost, lítost, hlasy slyšet stejně jistě a účinně jako hlasy slyšitelné?

A i když to všechno jsou hlasy, které používám, abych tě naučil správnému ze špatného, přesto Můj Hlas, který tak toužíš slyšet a být si vždy jistý, že je Můj, nikdy neuslyšíš a nepoznáš, dokud nenecháš Lásku přebývat a vládnout ve tvém srdci.

Neboť samotná Láska může odstranit to, co ve vašem srdci a vědomí způsobuje, že nasloucháte vlastnímu hlasu, a tak brání tomu, abyste Mě slyšeli, když mluvím.

ALE VĚZ, Mé dítě, existují jisté způsoby, jak poznat, kdy promlouvá hlas vlastního já a kdy mluvím JÁ – k tomu, kdo upřímně chce vědět a který je připraven čelit sobě samému a vidět a znát to, co to je , a právě to, co předstírá, že je a není.

Já je vždy v postoji, kdy bojuje za své vlastní a chrání je, vždy se bojí, že ztratí něco, co vlastní; a tak jeho hlasy kritiky, odsuzování, úzkosti, strachu, starostí, sobectví, chamtivosti, závisti a žárlivosti jsou stále slyšet v jejich snaze udržet vaši pozornost; zatímco Můj Hlas Lásky a Víry, Naděje a Důvěry, Porozumění a Rozlišování se vždy snaží získat váš zájem o Pravdu, kterou bych vám odhalil.

Hlas já se vždy ptá, vyžaduje a snaží se pro sebe něco získat a vždy se zabývá pouze sebou samým. Můj hlas vás vždy nasměruje abyste se zajímáli o ostatní, na které chci, abyste mysleli a pomáhali jim.

Hlas vlastního já zní zvenčí, vždy se vztahuje k něčemu ve vnějším světě nebo k podmínkám, které z něj pramení. Můj Hlas vždy zní zevnitř a vztahuje se k věcem stavu duše, duše vaší nebo duše vašeho bratra.

Hlas vlastního já se vždy snaží mnoha úvahami a argumenty oponovat všemu, co by ho připravilo o nějakou moc nebo výsadu, kterou dlouho drží nebo vykonává. Můj Hlas mluví z hloubi srdce a prohlašuje Pravdu tak rozhodně, že pokud já nemá úplnou kontrolu, mysl ji nemůže přijmout a rozpoznat jako Pravdu.

Hlas vlastního já se vždy snaží získat od druhých to, co bude prospěšné pro sebe, často skrývá takový prospěch za sofistiky, které mají oklamat mysl, aby věřila, že jsou pro dobro druhých.

Můj Hlas rozhodně vyžaduje, abyste odsoudili cesty já, abyste si nyní a vždy uvědomovali, že Moje cesta je pravým opakem cesty já; vždyť je to vždy způsob láskyplné služby druhým, místo toho, aby jste dosáhli pro sebe.

Zvláště bych chtěl, abyste věděli, že každý hlas, který vám nabízí jakýkoli způsob, jak získat znalosti nebo moc za jinou cenu, než skrze nejprve opravdové hledání Mého Království a žití života Mého Syna, je hlas sebe sama, bez ohledu na to, zda ho pronáší ti, kteří byli prohlášeni za skvělé učitele, svámí, jogíni, zasvěcence nebo mistry, a bez ohledu na to, kolik si za své učení účtují. Neboť Cestu ke Mně nelze najít jinak, než jak učil a žil Můj Syn Ježíš – Cestu láskyplné služby druhým a ukřižování sebe sama.

Mnozí si mysleli, že slyšeli Můj Hlas pronesený takovými učiteli, jen proto, aby se dozvěděli, na co Můj Skutečný Hlas, který se nakonec nechal slyšet v srdci, jasně poukázoval – že já, jak v učitelích, tak v nich samotných, se o Mne nestaralo, ale pouze o to, co pro sebe mohlo získat; a že to bylo pouze intelektuální poznání, které bylo vyučováno, a že neobsahovalo žádný duchovní život, a proto s ním nepřicházela žádná skutečná moc.

Konečně můžete vždy poznat, kdy to není Můj Hlas, kdo mluví; protože kdykoli se řekne něco, co není úplně dobré, co nemluví v lásce, co není tak, jak víte, že by to řekl Bůh a inspiroval to, pak můžete vědět, že je to já, a snaží se udržet svou mysl "oddělenou", aby nemohla slyšet Můj Hlas, když ji budu vést zpět ke svému vědomí. — Z Bratrstva


Ve výše uvedeném je jasně ukázáno, jak rozlišovat mezi hlasem vlastního já a hlasem Božského neboli Kristova Já – JÁ JSEM vás – jehož Hlas je možná tou nejdůležitější věcí, kterou se člověk musí v současné době naučit znát a poslouchat.

Je pravda, že mnozí – naprostá většina lidstva – jsou stále ve stádiu, kdy se obracejí na jiné učitele a učení a myslí si, že se jinak nemohou naučit Pravdě. Ale říkáme, že každý člověk má v sobě Něco – říkáme tomu tak, dokud se to každý nenaučí znát, co to skutečně je – co občas poukazuje na to, co chce, aby přijal a co odmítl; které ho vede určitými směry přednostně před ostatními; co ho vlastně podrobuje všem životním zkušenostem, neustále se mu snaží ukázat svou vůli a účel pro něj, naučit ho důvod jeho selhání, povzbudit ho k většímu úsilí, napomínat nebo varovat, když by měl svou cestu.

Každý, kdo pracuje s mysli a studoval své vnější já, více či méně jasně to cítí a musel dospět k poznání, že dokud se nenaučí neomylně poznávat toto Něco uvnitř, aby mohl vždy poslouchat Jeho Vůli, obvykle z toho vyplývají chyby, potíže, utrpení, strádání nebo selhání; ale když skutečně naslouchá a následuje Jeho vedení, úspěch, harmonie, štěstí a mír se jistě projeví.

Naší hlavní touhou je, aby se všichni studenti Vnitřního Života naučili co nejrychleji znát a poslouchat to Něco, ten Hlas jejich Vyššího neboli Božského Já; a naším cílem je čas od času v budoucích článcích k tomuto účelu jednoznačně pomoci.

Jednou z nejužitečnějších praktik, kterou lze dodržovat po celý den, je naučit se naslouchat tichému Vnitřnímu Hlasu, když s vámi někdo mluví o předmětu zájmu, když čtete knihu s pokyny nebo slyšíte lektora nebo učitele. Při pozorném sledování zjistíte, že do vaší mysli budou proudit jasné dojmy týkající se předmětu, který je vyučován nebo probírán, v knize nebo mluvčím; že tyto dojmy budou buď ve prospěch toho, co se říká, nebo proti tomu, a často to zesilují a osvětlují.

Studováním těchto dojmů se naučíte, že jsou z Vnitřního Zdroje a obsahují moudrost nadřazenou moudrosti vaší normální mysli; a když si to uvědomíte a zvyknete si vždy naslouchat, uvědomíte si Vnitřní Já nebo Vyšší Vědomí, které skutečně zná všechny věci, a když se k němu vědomě obrátíte, vždy odpoví a naučí vás, co potřebujete vědět.

Přemýšlejte, co to znamená a jak je důležité, abyste se to naučili! Je něco důležitějšího v této době, kdy všichni hledají cestu ven z temnoty, ve které bloudí celý svět? S touto moudrostí a tímto vedením, které je vždy k dispozici, pak zůstává pro ty, kteří se skutečně vážně snaží dokázat sami pro sebe Pravdu výše uvedeného Neosobního Poselství.

Se schopností naslouchat tomuto Hlasu a být jím vždy veden, nikdy nebude hrozit nebezpečí, že budete svedeni jakýmkoli jiným hlasem, jakýmkoli učením nebo učitelem, ať už ve vnějších nebo vnitřních rovinách bytí. Neboť bude vždy poukazovat na pravdu, chybu nebo omyl toho, co je uvedeno. Časem ten, kdo má tuto schopnost, nebude potřebovat žádného jiného učitele a najde, že jeho cesta vede vždy vedle stojatých vod a na zelených pastvinách života.


AUTOR -JOSEPH SIEBER BENNER

EDITOR -JÁN MASTER