cs

VELKÝ PLÁN.

05.12.2021

NAPADLO vás někdy, že to, co se dnes děje v dnešním světě, je pod přímým dohledem Božské Moci a je to všechno součástí plánu, který existuje od počátku v Božské Mysli?


Existuje-li Božská Mysl, je logické, že nyní všechno, co se projeví, muselo být počato nejdříve a že to, co se projevuje, musí nutně fungovat nebo-li se rozvinout do výrazu v dokonalém pořádku a rytmu.


Musíme se jen podívat vzhůru do nebes a vidět tam nekonečné množství sluncí a hvězd, o kterých nám bylo řečeno, že tvoří nesčetné množství slunečních soustav, skládajících se ze sluncí, planet a satelitů podobných nebo mnohem větších než naše slunce a jeho planety, z nichž naše Země je jednou z nejmenších a pravděpodobně i bezvýznamných jednotek. Víme, že tyto planety se točí kolem jejich sluncí a sluneční soustavy se zase točí kolem centrálního slunce mocné velikosti, které tvoří vesmír. A je nám řečeno, že na temné nebeské ploše, tak daleko, že je dokáže detekovat jen nejsilnější dalekohled, je nespočet dalších podobných vesmírů.


Víme také, že všechny tyto nebeské organismy fungují s dokonalou přesností a v dokonalé harmonii mezi sebou a přirozeně podle dokonalého plánu, který musel být vytvořen, uveden do provozu a udržován ničím menším než Božskou Myslí.


Pokud však nemůžeme plně uchopit fungování tak obrovského organismu, pak ukážeme na lidské tělo a na úžasnou přesnost a harmonii, v níž jeho různé orgány navzájem spolupracují, aby vyjádřily život a inteligenci, která jej animuje. Můžeme tento život a inteligenci připsat individuální mysli obývající tělo, která počala, plánovala a vytvořila své tělo? Ne, víme, že to zase se všemi ostatními těly lidí tvoří větší organismus těla lidstva; a pokud to můžeme jen vidět, každá z jejích jednotek musí pracovat v dokonalé přesnosti a harmonii, aby dosáhla růstu a vývoje plánovaného pro toto tělo.


Ale říkáte, to, co nyní lidstvo vyjadřuje, je daleko od vyjádření harmonie. Jak to víte? Co víte o zákonech, které fungují tak, aby způsobovaly růst a vyjadřovaly harmonii?


Je třeba si vždy pamatovat jednu věc, lidské tělo je pouze buňkou v těle lidstva a vše, co si Božská Mysl považuje, je harmonický vývoj celku; a co se stane s jednotlivou buňkou, je pouze provozování sil života regulujících individuální život k harmonii celku. A přesně tytéž síly jsou v činnosti, když je několik nebo mnoho buněk zdánlivě mimo harmonii - jsou pouze regulovány a přivedeny do harmonie celku. Jednotlivci se to zdá neharmonické, ale jedná se pouze o působení skutečné harmonie.


Zkuste si uvědomit, že Život a Inteligence Božské Mysli vždy fungují v každém atomu každé buňky každého orgánu každého těla ve vesmíru a vždy s dokonalou přesností. To by nemohlo být jinak; chaos by vyústil, kdyby došlo k sebemenšímu sklouznutí v jedné buňce, protože by to vyřadilo celý vesmír z pořádku a způsobilo by to, že Plán Božské Mysli bude neúčinný, a proto nefunkční. Musí to tak být?


Pak se musíme pokusit vidět, že to, co se ve světě děje v současné době nebo kdykoli a co se děje v každém jednotlivém životě, musí být v souladu s dokonalým plánem; že jakákoli podmínka, která se projevuje, musí být tím, co je nejlepší, aby udržovalo lidstvo a jeho jednotlivé buňky v dokonalé harmonii, aby Jeden Život a Jedna Inteligence z nich mohly růst do další fáze vývoje, která čeká.


Musíte si také pamatovat, že lidstvo dospělo ke konci dalšího semestru v životní škole - ke konci dalšího světového cyklu a připravuje se na přechod do nového cyklu. Přirozeně takový čas změny je obdobím přestavování, kdy ty buňky, které jsou silné, plně vyvinuté, zdravé a harmonicky uspořádané v každé části, jsou způsobilé a vybavené, aby šly vpřed do nového cyklu; zatímco ti, kteří jsou stále nezpůsobilí, si budou muset počkat na další sezónu a podstoupit další růst a vývoj.


Bylo by to skoro jako život, který roste na stonku nebo na stromě, vytahuje větve a v určitých cyklech nebo obdobích ukazuje povahu a účel svého života v rozkvětu a plodu na některých svých větvích - ale ne na všech.


Lidstvo roste, stejně jako celá příroda, a náhodně stejným způsobem. Všechen život je jeden a funguje podle dokonalého Zákona a podle dokonalého Plánu, jak jsme ukázali. Proto musíme vidět, že vše, co se projevuje v jeho vnějším životě, je pouze důkazem určité fáze jeho růstu. Lidstvo samozřejmě zdaleka není plně dospělé. Žertujeme s pošetilosti mládí nevědomosti a šumění vyvíjející se energie. Nemůžeme mnoho z toho, co se dnes děje, přisuzovat žertům a pošetilostí mladého a nevědomého lidstva - řekněme lidstvu, které je nyní na střední škole a vysoké škole a myslí si, že to všechno ví - aby se zbavilo některé své přebytečné energie?


Účelem celé této disertační práce o fungování Zákona přírody je nyní ukázat vám, že věci nejsou takové, jaké se zdají, a že dokonalá Moudrost a Láska jsou zpět a řídí vše, co se dnes v dnešním světě odehrává. Víme, že pro většinu lidí je těžké tomu uvěřit, ale protože je to těžké, je to právě ten důvod, proč jim musíme pomoci vidět to, musí s touto pravdou počítat; a musí být vedeni k tomu, aby se v sobě obrátili k tamnímu životu a inteligenci, která je odbytištěm a je vždy spojena s dokonalou Moudrostí, Moci a Láskou Jednoho Života a Inteligence - pokud to jen vědí.


Říkáme tomuto Jednomu Životu a Inteligenci, Bůh, ale Bůh, který je Vše ve všem, a je tedy vaším životem a inteligencí, nevidíte, že musí vědět přesně, co dělá? Ten, který vás od počátku pěstuje, vám přinesl každou zkušenost potřebnou k tomu, aby ve vás rozvinul vlastnosti mysli a duše, které Mu umožní vyjádřit stále více a více Své dokonalé přirozenosti, určitě by vám nedovolil trpět ničím, co je těžší, než snesete, nebo to není nutné pro váš růst, přemýšlejte, musí to tak být?


Tak proč Mu nyní nezačat důvěřovat? Komu - Bohu někde na obloze? Ne, tento Život a Inteligence ve vás, která je Skutečným Vy - Bohem, který je s vámi od začátku - ale vy jste to nevěděli. Proč se neotočit dovnitř a neseznámit se s Ním? Rád o Sobě dá vědět, pokud Ho opravdu chcete znát, a prokážete to tím, že Ho budete vážně hledat. Ve skutečnosti čekal celý váš život na příležitost, abyste si Ho uvědomili, uvědomili si, že je Moudrý a Milující BŮH a vždy nad vámi bdí a pečuje o vás, dává vám tolik dobrých věcí života, kolik jste si vydělali a využili byste pro dobro celku.


Vidíte, to je Jeho Zákon - zajímá se pouze o dobro celku; a kdykoli může někoho přimět k naslouchání, snaží se mu to ukázat. Ale vy, kteří jste se tolik starali o sebe, byste buď neposlouchali, nebo byste nerozuměli. Takže vás musel projít životními zkušenostmi, které vás naučí naslouchat a rozumět. Už začínáte chápat, proč bylo zapotřebí tolik tvrdých zkušeností, kterými jste prošli?


Stejně je to s lidstvem. Cyklus neustále roste na větvích stromu. Období kvetení je velmi blízko. Ale předtím musí být větve očištěny a oříznuty, aby životní síly mohly volně protékat a plně tak zásobovat všechny části, které jsou připraveny k rozkvětu.


Pouze ty větve stromu lidstva mohou kvést, které se obrátily dovnitř a učí se tam přebývat a svobodně přijímat Život plynoucí k nim z Jednoho Zdroje. Naučili se, odkud přichází jejich Život, jejich síla a jejich zásoba a rádi se jich účastní a využívají je pro dobro celku. Nyní poslouchejte slova, která někdy mluví zevnitř těm, jejichž uši již neposlouchají volání sebe sama:


"Zůstaňte ve Mně a Já ve vás ." Protože větev nemůže přinést ovoce sama, kromě toho, že přebývá ve vinné révě; již nemůžete, ledaže zůstáváte ve Mně ".


"Já jsem vinná réva, vy jste Mé ratolesti." Kdo zůstává ve Mně a Já v něm, ten přináší mnoho ovoce; protože beze Mě nic neděláte ".


"Pokud člověk nezůstává ve Mně, je utržen jako uschlé větve ; a lidi je shromáždí a přinesou na východ do ohně a oni jsou spáleny. "


Tato slova jsou velmi jasná a velmi pravdivá při vyprávění o tom, co se musí stát, než může být zahájen nový cyklus. Dodržovat Boha znamená vložit do něj veškerou vaši víru a důvěru; čekat na Něho každou chvíli dne; být znepokojen pouze tím, že se mu líbíte bez ohledu na to, co děláte: ale s vědomím, že pokud se budete snažit dělat to nejlepší, co můžete, postará se o všechno ostatní, a to, že tím prokážete svou lásku a důvěru v Něho.


"Brzy vás vyvede ze současných podmínek do stavu mnohem lepšího, než ten který na vás čeká".


"O tom nelze pochybovat; jedná se o Zákon a mnozí ho prokázali. Ale v takové důvěře a dodržování zde nevstoupí ani sebemenší pochybnost, strach, úzkost nebo obavy z čehokoli - pouze dětská víra, že pokud člověk udělá svou část, Bůh vždy udělá své".


Říkáme vám to všechno, abychom vás připravili, když přijdou větší soužení, kdy se může stát, že budete zkoušeni a testování na hranici své vytrvalosti, a budete v pokušení ztratit veškerou víru v Boha. Ve světě se mohou dít věci - všechny jsou výsledkem pošetilosti lidí a neznalosti Zákona - což vás může přimět zpochybnit, že Bůh opustil lidstvo. Pak je možné, že se můžete vrátit k těmto pravdám a můžete klidně a pokorně odpočívat v pozitivní jistotě, že Bůh a veškerý Jeho zástup andělů jsou tady a všechno sledují, protože předem vědí vše, co se odehrává, sedí na každém setkání nepřítele, jak v těle, tak v duchu, a moudře dovolují Zákonu, aby fungoval, a člověku, aby sklízet výsledky své vlastní pošetilosti. Pak, když se stane katastrofa a svět se zhroutí kolem vaší hlavy a vy už nebudete kde bít, můžete poslouchat Boha a vidět, jak vás ochrání a dovede do bezpečí - Ti, kteří zůstanou jsou potrestání dost a teď vidí výsledky své minulé svévole a hříchu.


Říkáme vám, že všechno, co se děje vám a světu, je dobré - je to nejlepší pro duchovní růst a rozvoj lidstva; jinak by to Bůh nedovolil. Také to, že to všechno bylo plánováno od začátku, a že až v následování tohoto Božského plánu lidstvo dosáhne své konečné svobody a přijde do slavného osudu, který na něho čeká.

Uvědomujete si velký význam toho? Pokud to uděláte, pak budete stát stranou v dokonalé víře a důvěře v dobrý výsledek, čímž propojíte svou mysl s Jedinou Myslí a otevřete se široce pro Boží Zákon, aby skrze vás pracoval jak pro lidstvo, tak se postaral o vás a pozvedne vás nad síly světa, těla a já do světla a svobody Bratrstva Kristova, složeného z těch Služebníku rasy, kteří stále pracují na záchraně celého lidstva, a pro ty kteří chtějí být spaseni a být součástí nového cyklu.

autor - Joseph Benner

editor - Ján Master